ARHIVA B365

Unde se împart ajutoarele alimentare europene, în Sectorul 6

În cadrul POAD 2014 se distribuie ca ajutoare alimentare făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, conserve din carne de vită în suc propriu, conserve din pate de ficat pentru categoriile defavorizate stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 799/2014.
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 se va desfăşura în Sectorul 6 în următoarele puncte de lucru – centre de distribuire, iar acordarea ajutoarelor alimentare se va efectuadupă cum urmează:
Punct de lucru Bdul. Iuliu Maniu nr. 101, pentru beneficiarii din grupul ţintă ale căror nume de familie încep cu literele A, B, C inclusiv.
Punct de lucru Str. Bascov nr. 14-18, în cadrul Complexului de Servicii de Recuperare, pentru beneficiarii din grupul ţintă ale căror nume de familie încep cu literele D, E, F, G, H, I, J, K, L inclusiv.
Punct de lucru Drumul Sării nr. 2, Sector 6, pentru beneficiarii din grupul ţintă ale căror nume de familie încep cu literele M, N, O, P, Q inclusiv.
Punct de lucru Str. Murguţa, nr. 2 Sector 6, pentru din grupul ţintă ale căror nume de familie încep cu literele R, S, Ş,T, Ţ, U, V,X, Y, Z inclusiv.
*** Fiecare dintre persoanele beneficiare ale POAD 2014 trebuie să se prezinte la centrul de distribuire aferent literei cu care începe numele de familie, în niciun caz la altul decât cel menţionat mai sus, pentru a putea ridica ajutoarele care le revin de drept.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecşia Copilului Sector 6 pune la dispoziţia cetăţenilor numărul de telefon 0720.48.16.09 pentru ca persoanele îndreptăţite să sune şi să verifice, înainte de a se deplasa la sediu, dacă se află pe listele beneficiarilor de ajutoare alimentare.

Beneficiarii Programului Operaţional ajutorarea persoanelor Defavorizate 2014, cu domiciliul/reşedinţa în sectorul 6, sunt următorii:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.
g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legiinr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

Livrarea ajutoarelor alimentare se face în două cutii de carton, cu conţinut identic, fiecare persoană primind două cutii sigilate. O cutie cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană. Fiecare beneficiar are dreptul la următoarele cantităţi:
Făină alba de grâu – 6 kg
Mălai – 6 kg
Paste făinoase – 2 pungi de 400 gr
Ulei – 2 litri
Zahăr – 4 kg.
Conservă din carne de porc – 8 cutii metalice de 300 gr.
Conservă din carne de vită în suc propriu – 6 cutii metalice de 300 gr.
Conservă din pate de ficat – 10 cutii metalice de 200 gr.

Ajutoarele alimentare se ridică doar de către titularul cuponului individual care se va prezenta cu actul de identitate si cuponul în original. Cuponul se reţine de către coordonatorul fiecărui punct de lucru. Cuponul este valabil pentru primirea alimentelor aferente anului 2014.

Listele suplimentare
Persoanele care nu se regăsesc pe listele nominale transmise de către Ministerul Muncii, Familiei sau au fost omise din eroare, vor fi incluse pe liste suplimentare, pe fiecare categorie de beneficiari, iar distribuirea ajutoarelor se va efectua în următoarele condiţii:
– după acoperirea cererilor beneficiarilor de cupoane individuale
– după acoperirea cererilor celor îndreptăţiţi să primească astfel de cupoane, dar nu le-au ridicat,
– precum şi ţinând seama de limita cantităţilor rămase disponibile.

Înscrierea pe liste suplimentare se efectuează pe baza unui document care să ateste încadrarea în grupul-ţintă precizat la art. 3 al HG nr. 799/2014 şi a documentului de identitate, care se verifică. Se înscriu, obligatoriu, datele privind nr. documentului care atestă încadrarea în grupul-ţintă.
Beneficiarilor deţinători de cupoane individuale sau aflaţi pe listele suplimentare care nu mai domiciliază în Sectorul 6 la data distribuirii, vor primi ajutoarele alimentare cu condiţia prezentării unei negaţii de la noul domiciliu.
Pentru persoanele beneficiare, copii sau adulţi puşi sub sub interdicţie, se eliberează ajutoarele alimentare reprezentanţilor legali ai acestora, verificând actele de identitate a acestora.
Persoanele îndreptăţite care nu au cuponul (pierdut sau neridicat) este necesar să sune la numărul de telefon 0720.48.16.09 pentru a verifica dacă se află pe listele beneficiarilor. În situaţia în care se regăsesc pe lista cu persoanele îndreptăţite să ridice ajutoarele, se vor prezenta, după îneceprea programului de distribuire, la sediul la care sunt arondaţi unde li se vor verifica datele de identitate înscrise în C.I.
Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la art. 3 al HG. nr. 799/2014 beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va informa cetăţenii cu privire la data la care se va începe distribuirea ajutoarelor alimentare.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button