SMART CITY

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2014. Cum se rezolvă subiectele la ROMÂNĂ SCRIS. BAREMUL DE CORECTARE

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO – BAREM ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. După ce, timp de trei săptămâni, absolvenţii de liceu au trecut prin focurile examenelor orale din cadrul BACALAUREATULUI 2014, aceştia mai au de susţinut ultimele probe, cele scrise. Absolvenţii de clasa a XII-a au susţinut, luni, proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2014.

SUBIECTELE ŞI BAREMELE LA ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 au apărut pe EDU.RO, la ora 15:00. B365.ro vă prezintă SUBIECTELE ŞI BAREMELE LA ROMÂNĂ SCRIS mai jos:

BAREM ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO, pentru PROFILUL REAL ( Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

BAREM ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL UMAN (Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL REAL ( Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL UMAN (Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO profil uman. Elevii de la uman au primit un text la prima vedere din Donna Alba de Gib Mihăescu pe baza căruia trebuiau să răspundă la nouă cerinţe care vizau cunoştinţe de vocabular, teorie literară, precum şi capacitatea de a înţelegere şi interpretare a unui text literar. La subiectul al doilea au avut de scris un text argumentativ despre activitatea de îndrumare a lecturii, iar la subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la uman aveau de redactat un eseu de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat de Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014. La profilul real la BACALAUREAT 2014, la ROMÂNĂ SCRIS  a fost extrasă varianta 4.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014. Elevii de la profilul real au primit un text la prima vedere din opera literară „Omul din vis” de Cezar Petrescu, pe baza căruia au avut de dat sinonime pentru două cuvinte, de explicat rolul unei cratime, de indicat două motive literare şi perspectiva narativă, de explicat rolul verbelor la imperfect şi de demostrat prin două argumente că textul aparţine genului epic, precum şi comentat o secvenţă.

La subiectul al doilea, aceştia au avut de redactat un eseu în care să-şi exprime părerea despre rolul campaniilor de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. La subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la profilul real trebuie să scrie un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat de Mihai Eminescu.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. Adevărul.ro a publicat pe site subiectele la profilul real la Limba Română scris la BACALAUREAT 2014.

Click pe imagine pentru mărire

SUBIECTE LA BACALAUREAT LA LIMBA ROMÂNĂ, PROFIL UMANIST, CLICK PE IMAGINE:

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. La proba de limba română, elevii au la dispoziţie trei orei pentru a rezolva cele trei subiecte. Fiecare subiecte este notat cu 30 de puncte.

SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE la BACALAUREAT 2014 se vor afişa după ora 15.00 pe EDU.RO

BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ROMÂNĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

MODELE DE SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic

MODELE DE SUBIECTE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 – Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic) 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie (până în ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile (între orele 12,00 – 16,00), care vor fi soluţionate în perioada 8 – 10 iulie.

REZULTATE BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Rezultatele finale BAC 2014 se vor face publice în data de 11 iulie.

Anul trecut, la primul subiect, valabil pentru ambele profile, elevii au primit un fragment din „Scrinul negru” de George Călinescu (pentru profilul real) / fragment din „Accidentul” de Mihail Sebastian (profil uman) la care au avut mai multe cerinţe.

La subiectul al doilea, elevii au avut de argumentat importanta unui jurnal în viaţa unui adolescent, printr-un eseu de maximum 300 de cuvinte. La profilul real, elevii au avut de realizat un text argumentativ de maximum 300 de cuvinte despre importanţa alegerii unui model în viaţă.

Subiectul al treilea a avut ca cerinţă realizarea unui eseu despre o poezie simbolistă, la profilul uman. La profilul real, subiectul al treilea li s-a cerut elevilor să prezinte „tema şi viziunea despre lume” în cadrul unei poezii scrise de Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga, la alegere.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sala cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
afişarea, pe uşa fiecărei sali, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Pentru proba de pe 30 iunie au fost pregătite zece variante de subiecte. Vezi modele de subiecte şi bareme ROMÂNĂ la BAC 2014 potrivit EDU.ro

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO. BAC 2014. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 EDU.RO.  După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

BAREM LIMBA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2014 EDU.RO.  Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 EDU.RO. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

SUBIECTE BAC 2014 ROMÂNĂ SCRIS. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

BAREM ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

SUBIECTE BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Potrivit metodologiei de Bacalaureat, după ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

BACALAUREAT 2014. La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

BAC 2014. Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

REZULTATE BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

BAC 2014. Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat se va face în perioada 14 – 18 iulie, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va face în zilele de 18 şi 19 august, în timp ce evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii minorităţilor naţionale va fi susţinută pe 18 şi 19 august.

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA. Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va susţine în zilele 19 şi 20 august, iar cea a competenţelor digitale – pe 21 şi 22 august.

BAC 2014 SESIUNEA A DOUA. Probele scrise vor începe pe 25 august, cu limba şi literatura română, urmată pe 26 august de proba şi literatura maternă.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Proba obligatorie a profilului va avea loc în 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării, în 29 august.

Bacalaureat – Afişarea rezultatelor la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2014 se va face pe 1 septembrie, până la ora 12,00, iar depunerea contestaţiilor, în aceeaşi zi, între orele 12,00 şi 16,00.

CONTESTAŢII BACALAUREAT 2014. Contestaţiile vor fi rezolvate în 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 4 septembrie.

BACALAUREAT 2014 EDU.RO. Potrivit ordinului de ministru, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, notează Româniatv.net.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button