SMART CITY

SUBIECTE ȘI BAREM LA LIMBA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO profil uman. Elevii de la uman au primit un text la prima vedere din Donna Alba de Gib Mihăescu pe baza căruia trebuiau să răspundă la nouă cerinţe care vizau cunoştinţe de vocabular, teorie literară, precum şi capacitatea de a înţelegere şi interpretare a unui text literar. La subiectul al doilea au avut de scris un text argumentativ despre activitatea de îndrumare a lecturii, iar la subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la uman aveau de redactat un eseu de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat de Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu.

SUBIECTELE ŞI BAREMELE LA ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 au apărut pe EDU.RO, la ora 15:00. B365.ro vă prezintă SUBIECTELE ŞI BAREMELE LA ROMÂNĂ SCRIS mai jos:

BAREM ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO, pentru PROFILUL REAL ( Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

BAREM ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL UMAN (Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL REAL ( Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014, EDU.RO, pentru PROFILUL UMAN (Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

SUBIECTE ȘI BAREM LA LIMBA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014 – Luni, 30 iunie, absolvenţii susţin proba scrisă la limba şi literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Subiectele sunt diferite, în funcţie de profil, real sau uman.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014. Elevii de la profilul real au primit un text la prima vedere din opera literară „Omul din vis” de Cezar Petrescu, pe baza căruia au avut de dat sinonime pentru două cuvinte, de explicat rolul unei cratime, de indicat două motive literare şi perspectiva narativă, de explicat rolul verbelor la imperfect şi de demostrat prin două argumente că textul aparţine genului epic, precum şi comentat o secvenţă.

La subiectul al doilea, aceştia au avut de redactat un eseu în care să-şi exprime părerea despre rolul campaniilor de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. La subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la profilul real trebuie să scrie un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat de Mihai Eminescu.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BAC 2014. Adevărul.ro a publicat pe site subiectele la profilul real la Limba Română scris la BACALAUREAT 2014.

Click pe imagine pentru mărire

SUBIECTE LA BACALAUREAT LA LIMBA ROMÂNĂ, PROFIL UMANIST, CLICK PE IMAGINE:


Aproximativ 144.000 de candidaţi vor susţine luni examenul la limba română de la Bac 2014, unde se dau două variante de subiecte, una pentru profilul real şi alta pentru uman, potrivit Ministerului Educaţiei.

PROBA SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA BACALAUREAT 2014. SUBIECTE Examenul începe la ora 9:00 dimineaţa şi durează trei ore, însă elevii au voie să iasă din sală după o oră şi jumătate, cel mai devreme. De asemenea, sălile vor fi dotate cu camere de supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani, potrivit metodologiei de Bac.

MODELE DE SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic

MODELE DE SUBIECTE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 – Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic) 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

Aproximativ 144.000 de candidaţi vor susţine luni examenul la limba română de la Bac 2014, unde se dau două variante de subiecte, una pentru profilul real şi alta pentru uman, potrivit Ministerului Educaţiei.

PROBA SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA BACALAUREAT 2014. SUBIECTE Examenul începe la ora 9:00 dimineaţa şi durează trei ore, însă elevii au voie să iasă din sală după o oră şi jumătate, cel mai devreme. De asemenea, sălile vor fi dotate cu camere de supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani, potrivit metodologiei de Bac.

MODELE DE SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic

MODELE DE SUBIECTE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 – Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic) 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic

convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

2.REAL

Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare 1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
mormane – grămezi; uzate – degradate) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte)
2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă obiectivă)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de
exemplu: orașul, drumul) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea fiecărei secvenţe care fixează dimensiunea spațială (de exemplu: Strada
Rahmaninov era la capătul ei dinspre lacuri; De acolo, strada era pavată) 2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul imperfect 4 p. / prezentare superficială 2 p.
4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de
exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de
expunere) 2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p= 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau
mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punctMinisterul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare 2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea adecvată şi nuanţată a fiecărei trăsături a textului poetic studiat, care face
posibilă încadrarea într-o orientare literară, într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică 2x2p= 4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:
• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul poetic
studiat 4 puncte
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acesteia prin două imagini/idei poetice
relevante 4 p.
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea printr-o imagine/idee poetică 2 p.
• simpla numire a temei sau a unor idei poetice 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic
studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4x1p= 4 puncte
− susţinerea pertinentă a opiniei formulate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla
formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare,
formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

Fiecare subiect din cele trei va fi punctat cu câte 30 de puncte în baremul de corectare, restul până la 100 fiind acordate din oficiu.

Subiectele la română la Bac 2013, scris, în funcție de prof, le puteți afla de aici. 

Rezultatele la BAC 2013 vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

După aceea urmează un nou pas pentru absolvenții de la Bacalaureat 2013 care doresc să își continue studiile: admiterea la facultate. 

în cadrul Universitatii din Bucuresti, majoritatea facultatilor isi selecteaza viitorii studenti in functie de notele pe care acestia le obtin la Bacalaureat. Exista, insa, si facultati unde se intra in urma unui examen de admitere. Mai multe detalii despre admiterea la facultate, aici. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button