SMART CITY

SUBIECTE ȘI BAREM ISTORIE BAC 2013 SCRIS

BAREM LA ISTORIE BAC 2013: Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la istorie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
1
Examenul de bacalaureat național 2013
Proba E. c)
Istorie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil
sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; – profil teologic, toate specializările.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea liderului politic român precizat în sursa A
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B
3. câte 3 puncte pentru numirea din sursa A, respectiv din sursa B, a câte unui spaţiu istoric în
care au loc evenimente ce duc la intervenţii armate (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine
că România adoptă, în relaţiile internaţionale, o atitudine diferită faţă de aceea a Tratatului de
la Varșovia
5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie
cauză-efect selectate din sursa A
6. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două practici politice utilizate în România în
perioada naţional-comunismului (1px2=2p)
– câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a disidenţei anticomuniste din România
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea capitalei statului românesc, precizată în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la cauzele
organizării expediţiei otomane în spaţiul românesc
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului medieval românesc şi a domnitorului acestuia, la
care se referă sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la
măsurile adoptate pe plan intern prin care domnitorul şi-a consolidat autoritatea politică
(3px2=6p)
5. – 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la
consecințele declanșării expediției otomane din anul 1462
– câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat (3px2=6p)
6. – 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia diplomația promovată de un
conducător politic din spațiul românesc se încadrează în relaţiile internaţionale din secolele al
XIV-lea – al XVI-lea
– 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată
– 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.),
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la istorie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
2
SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfăşurate în secolul al
XIX-lea, care au dus la formarea statului român (3px2=6p)
– 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric, din politica internă, prin care s-a
consolidat statul român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
3 puncte pentru prezentarea coerentă a faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
– 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării României în „criza orientală” din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni prin care România participă la
„criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (3px2=6p)
– 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecinţele acţiunilor
întreprinse de România în „criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru
evoluţia statului modern
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere
formulat
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.),
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
– 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
– 1 punct pentru structurarea textului (introducere – cuprins – concluzii)
– 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
– 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu – See more at: http://www.b365.ro/barem-istorie-subiecte-istorie-bac-2013-subiecte-i-barem-la-istorie-bacalaureat-2013-subiectele_192015.html#sthash.flRHB4mU.dpuf

Vă prezentăm variantele de subiecte prezentate de Ministerul Educației pe site-ul propriu edu.ro pentru proba scrisă de istorie. Prima sesiune a examenului de BACALAUREAT 2013 la disciplina istorie se va susţine în data de 3 iulie 2013. Iar pentru participanţii la examen în a doua sesiune, proba la istorie va fi pe 28 august 2013.

Proba poate fi susţinută de elevii de la Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extrascolare, pedagog scolar; – profil ordine si securitate publică (licee ale M.A.I.), specializarea stiinţe sociale; – profil teologic, toate specializările.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTE LA ISTORIE BAC 2013 – SCRIS

BAREM LA ISTORIE BAC 2013 – SCRIS


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button