SMART CITY

SIMULARE BAC SUBIECTE ROMÂNĂ. SIMULARE BAC 2015. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ

SIMULARE BAC SUBIECTE. SIMULARE BAC 2015. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL AICI.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL UMAN CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN SUBIECTE AICI.


BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL CLASA A XI-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL REAL SUBIECTE AICI.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL UMAN AICI.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL UMAN AICI.


SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFIL REAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Sevasta […] se aşeză la locul de mai nainte.
Tăcerea aceasta, liniştea cu care tatăl ei îşi gusta bucatele, toată purtarea lui de astă-seară îi
turburau sufletul şi o umpleau de o îngrijare despre care nu-şi putea da seamă. Cuvintele lui mereu îi
răsunau în urechi şi mereu vedea oglindirea înscârbirii în faţa lui. Cugetările se urmau însă alene în
sufletul ei; tot ce se petrecea într-însa i se punea aminte într-un amestec nehotărât, ca şi când lumea,
ea însăşi, cuvintele bătrânului şi chiar cugetările ei i s-ar ivi străbătând prin o ceaţă deasă.
Ea îşi ridică mâna dreaptă şi o ţinu îndelungat pe frunte. Stâmpărându-şi astfel fruntea,
cugetările parcă se aşezau rânduri-rânduri în capul ei. Peste faţă i se răspândi o înduioşare, o
mâhnire, care-i schimbă toată firea. Privirea îi căzu greu asupra bătrânului şi rămase aşezată asupra
pletelor lui cărunte… El mânca încet.
— Dinadins! îşi zise ea cu un îndelungat suspin.
Bătrânul se mişcă puţin în auzul acestui suspin; urmă însă ca până acum.
Sevasta făcu o mişcare de îngrozire, apoi se ridică încet, se apropie de tatăl său şi îi puse
mâna pe umăr.
— Tată! şopti ea.
Moş Mărian se ridică de la masă şi se îndreptă spre ea.
Acum ei îşi stau în faţă. […]Îndelung au stat astfel şi îndeplin s-au înţeles unul pe altul. Dar acest bătrân nu mai era
căruţaşul ce sta nepăsător şi senin la faţă în mijlocul crivăţului: era părintele care într-o singură clipă
vede şi jăleşte o întreagă viaţă, jăleşte comoara risipită a vieţii sale. El apucă mâna fiicei sale.
(Ioan Slavici, O viaţă pierdută)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: mâhnire şi apucă. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: care-i schimbă toată firea. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul suflet.
2 puncte
4. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
5. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvenţe din textul dat care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul perfect simplu, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Îndelung au stat astfel şi îndeplin s-au înţeles unul
pe altul. Dar acest bătrân nu mai era căruţaşul ce sta nepăsător şi senin la faţă în mijlocul crivăţului:
era părintele care într-o singură clipă vede şi jăleşte o întreagă viaţă, jăleşte comoara risipită a vieţii
sale. El apucă mâna fiicei sale. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa vizionării ecranizărilor
după opere literare.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj
dintr-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/
conflictele din nuvela studiată;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe
comentate;
– prezentarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice,
limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei se reflectă în construcţia
personajului.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL REAL. SIMULARE BAC ROMÂNĂ 2015

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: mâhnire – tristeţe; apucă – luă) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
tăcerea, privirea) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip obiectiv) 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală
(de exemplu: astă-seară; Îndelung au stat astfel) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul perfect simplu, în textul dat: prezentare adecvată şi
nuanţată – 4 p./ prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din nuvela studiată 4 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 4 p.
• prezentare adecvată, fără raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 2 p.
• prezentare schematică sau superficială – 1 p.
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.
• ilustrarea trăsăturii prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea printr-un
episod/citat sau printr-o secvenţă comentată – 2 p.; simpla numire a unor episoade/secvenţe
sau tendinţa de rezumare – 1 p.
– câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi
de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcţia personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei se reflectă în construcţia
personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFIL UMAN. SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFIL UMAN

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Eram ș-așa indispus de neodihnă. Toată noaptea trecută moțăisem ghemuit în unghiul unui
vagon de clasa a doua, înghesuit de o companie veselă de bucureșteni care se-ntorceau de la
expoziție – un potop de impresii și amintiri… Mă despărțisem de ei de dimineață, ș-acu pe-nserate
intram în orășelul meu natal, unde nu mai fusesem de copil… Trebuie să mărturisesc că n-am simțit
„acele palpitări”, care se simt la orice revedere de acest fel; ce-i drept, nici pomii și altele n-au
manifestat față cu „vechiul lor prieten” vreo deosebită emoție. De la gară trec prin niște uliți triste:
miroase a scăpătare și părăginire. Asta mă indispune și mai mult. Să plec cu trăsura ‘nainte, pe-ntuneric
și pe un drum necunoscut? Nu! mai bine să rămân aici o noapte; am nevoie de repaos; să dorm fără
clătinătură, fluiere, clopote și mai ales fără impresii mirifice de la Paris. Tocmesc trăsura pe a doua zi
la patru și trag la „Grand Hotel Victoria Română” în centrul orașului.
Otelul meu are două caturi. Jos e la mijloc gangul, de o parte „Restaurant et Berărie”, de alta
„Cafenea et Confiserie”. Dinaintea „confiseriei” sunt așezate mese și scaune până în mijlocul stradei:
aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin de lume. Sosirea mea produce senzație… Toți
ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la o masă în partea restaurantului. […] Privirile
mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se uite la mine și cei din cafenea… Un băiețel
ca de vreo cinci ani se scoală de la locul lui, vine binișor la masa mea și se pune, mâncând dintr-o
prăjitură, să mă studieze de aproape. „Nicule! vin la mama”, strigă o damă. În zadar; copilul, numai
ochi, n-aude. Am rezistat până aci, înfruntând ploaia de săgeți; privirile copilului mă biruiesc. Mă
gândesc la bestiile din menajerii; ele afară de chinul dureros al captivității mai sufăr unul, care acuma
văd eu cât e de neplăcut – să rabzi, fără să le fi solicitat, privirile persistente ale unei mulțimi curioase.
Dar dacă ar fi numai privirile!
(I. L. Caragiale, Grand Hotel „Victoria Română”)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: să mărturisesc şi aleasă.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura: asupră-mi. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului dimineață. 2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
5. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul prezent în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Dinaintea „confiseriei” sunt
așezate mese și scaune până în mijlocul stradei: aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin
de lume. Sosirea mea produce senzație… Toți ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la
o masă în partea restaurantului. […] Privirile mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se
uite la mine și cei din cafenea… 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa vizitării unor muzee şi
case memoriale pentru dezvoltarea culturii generale.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-o
nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela
studiată;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje;
– prezentarea a patru componente de structură, compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii
temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia
relaţiei dintre cele două personaje.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.

 

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFIL REAL CLASA A XI-A. BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ 2015 CLASA A XI-A PROFIL REAL.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date (de exemplu: să mărturisesc – să recunosc; aleasă – distinsă) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în structura indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
călătoria, amintirea) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip subiectiv) 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală
(de exemplu: Toată noaptea trecută; de dimineaţă) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul prezent în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre
personajele alese din nuvela studiată: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare
schematică sau superficială – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– evidenţierea modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje, prin două
episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.;
încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.
• câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţă comentată – 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi
de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje
4 x 1 p. = 4 puncte
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia relaţiei dintre
cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere a opiniei sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.Luni, 2 martie, a avut loc SIMULAREA LA LIMBA ROMÂNĂ LA BAC 2015B365.ro va publica SUBIECTELE  ŞI BAREMUL LA SIMULARE BAC 2015 imediat ce acestea vor fi disponibile. Până atunci vă prezentăm modele de SUBIECTE LA BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂ.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A

Click pe imagini pentru mărire

Foto: adevarul.ro

SIMULARE BAC SUBIECTE. SIMULARE BAC 2015. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei arată că, prin simulări, elevii se familiarizează cu rigorile unei evaluări naţionale sau ale unui bacalaureat naţional.

CALENDAR SIMULARE BAC 2015

2 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura română

3 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura maternă

4 martie 2015 – Simularea probei obligatorie a profilului (matematică/istorie)

6 martie 2015 – Simularea probei la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

12 martie 2015 – Afişarea rezultatelor

Tot luni, în jurul orei 15.00, pe edu.ro vor fi publicate SUBIECTELE ŞI BAREMUL LA SIMULAREA LA BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ. B365.ro va publica BAREMUL LA SIMULARE BAC ROMÂNĂ imediat ce va fi publicat pe EDU.RO.

SIMULARE BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂ. SIMULARE 2015 BAC ROMÂNĂ SUBIECTE ŞI BAREM.

SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL REAL – MODELE AICI

BAREM BAC 2015 ROMÂNĂ. BAREM BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL REAL – MODEL AICI 

SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL UMAN – MODELE AICI

BAREM BAC 2015. BAREM BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL UMAN – MODEL AICI

SIMULARE BAC 2015 ROMÂNĂ. SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ. SIMULARE 2015. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂ. Potrivit metodologiei de organizare, elevii care participă la simulare nu pot intra în sălile de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, însemnări sau rezumate care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu ghiozdane sau poşete. De asemenea, elevii nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile sau căşti audio. Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ. MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂ – PROFIL REAL

Probă scrisă – Limba şi literatura română MODEL

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
MODEL
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Ce frumos şi-azi-noapte, draga mea … Afară
Liniştea de aur se plimba pe drum.
Mii şi mii de gânduri se făceau de pară,
Din adânc, pământul aducea parfum.
Am stat iar tot singur – numai eu cu mine –
Noaptea era-naltă, sufletul la fel.
Până-n depărtare, iarăşi nu ştiu cine,
Luase codru-n braţe şi dormea cu el.
Se făcuse noapte, una de mărgele …
Luminând, un astru lumea căuta.
Barca lunii goală, într-un stuf de stele,
De nimic legată, tainic aștepta. [(]Ce păcat că n-ai fost. Din tării uitate,
Despre ziuă, timpul, care nu dormea,
A suflat în stele de le-a stins pe toate,
A luat barca lunii şi-a plecat cu ea.
(Virgil Carianopol, Iarăşi)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: parfum și singur. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența: Până-n depărtare. 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul noapte. 2 puncte
4. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul dat. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul prietenilor pentru un adolescent.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți relaţia dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă, I. L. Caragiale sau Ioan Slavici.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul narativ studiat;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BAREM BAC 2015 ROMÂNĂ. BAREM BACALAUREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL REAL

Probă scrisă – Limba şi literatura română MODEL
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: parfum – mireasmă; singur – solitar) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; căderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii
prezente în textul dat (de exemplu: am stat, eu etc.) 2x2p=4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
noaptea, singurătatea) 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: Ce frumos şi-azi-noapte; Noaptea era-naltă) 2x2p=4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului dat 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei fiecărei figuri de stil identificate 2x1p=2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţei comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu câte un exemplu din textul dat a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 3 puncte
• comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
• comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare
parţial adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare
parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie
– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre
personajele alese din textul narativ studiat 2x2p=4 puncte
(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanţată şi adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1 p.)
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă
comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziție şi de limbaj
ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje 4x1p=4 puncte
– susţinerea adecvată și nuanțată a opiniei 4 p./încercare de susţinere a opiniei 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.
4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE. MODELE DE SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ PROFILUL UMAN

Probă scrisă – Limba şi literatura română MODEL
Filiera teoretică – Profilul umanist;

Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
MODEL
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citește următorul text:
Am scris iubire? Iartă … citește: adorare …
Sus, pân’ la tine, unde râvnește al meu dor,
Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor,
Să spintece vremi, spații cu geniul în gheare „
Stă necurmat în poartă-ți, cu ochii la ospețe,
Și-ți cere milă Timpul, hainul cerșetor;
În scârnava lui mână, tot mai nepăsător
Tu zilnic zvârli fărâme din marea-ți frumusețe „
Nu-s rege, nu am aur să-mprăștii, nici onoruri;
Atât: eternitatea mi-e singura unealtă
Să nemuresc în spirit icoana ta înaltă,
Sub ea să-nghețe vecii cu cârdul lor de zboruri,
Să-nmărmurească lumea de o iubire, care „
” Iar scriu iubire! Iartă ” citește: disperare!
(V. Voiculescu, Sonetul CCXX)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: milă și nepăsător.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei din structura: să-nghețe. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului lume. 2 puncte
4. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat. 4 puncte
5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.
4 puncte
7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din primele şase versuri din textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele șase versuri, prin evidențierea relației dintre ideea
poetică și mijloacele artistice. 4 puncte 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre destinul cărții tipărite într-o
societate digitalizată.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica
pusă în discuție.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje
dintr-un roman al experienței studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul
studiat;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje;
– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție şi de limbaj ale romanului studiat,
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă
narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, modalităţi de caracterizare a personajelor,
registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se reflectă în evoluţia
relaţiei dintre cele două personaje.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de
analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

BACALAUREAT 2015. BAREM BACALUAREAT 2015 ROMÂNĂ PROFILUL UMAN – MODEL

Probă scrisă – Limba şi literatura română MODEL
Filiera teoretică – Profilul umanist;

Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date (de exemplu: milă – compasiune; nepăsător – indiferent) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează rostirea
legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ care ilustrează sensul conotativ al substantivului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității,
prezente în textul dat (de exemplu: am scris, eu) 2x2p =4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea temei (de exemplu: timpul) și a oricărui motiv literar prezent în
textul dat (de exemplu: dorul) 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală
a imaginarului poetic (de exemplu: Tu zilnic zvârli fărâme; eternitatea mi-e singura unealtă)
2x2p=4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din primele șase versuri din
textul dat 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de
stil prezentate 2x1p=2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric, prezente
în text (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanțelor
comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre trăsăturile
menționate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea ultimelor șase versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele
artistice 3 puncte
• comentare nuanţată, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 3 p.
• comentare schematică, prin evidenţierea ezitantă a relaţiei dintre ideea poetică şi
mijloacele artistice 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare
parţial adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare
parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele
alese din romanul studiat. 2x2p=4 puncte
(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanţată şi adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.)
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre
cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă
comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziție şi de
limbaj ale romanului studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje 4x1p=4 puncte
– susţinerea adecvată și nuanțată a unei opinii 4 p./încercare de susţinere a opiniei 2 p./simpla formulare
a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SIMULARE BAC SUBIECTE. SIMULARE BAC 2015. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BAC 2015 ROMÂNĂ. SUBIECTE ŞI BAREM SIMULARE BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂExamenul de bacalaureat din 2015 va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie – iulie şi august – septembrie.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button