SMART CITY

SIMULARE BAC 2014: BAREM LA ECONOMIE; SUBIECTE LA ECONOMIE

SIMULARE BAC 2014: SUBIECTE LA ECONOMIE

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA ECONOMIE

SUBIECTE LA ECONOMIE

Iată calendarul probelor la SIMULAREA BAC 2014: 

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor
a XI-a i a XII-a din anul școlar 2013-2014:
3 martie 2014 Simularea probei E)a) – proba scrisa – Limba si literatura
româna
4 martie 2014 Simularea probei E)b) – proba scrisa – Limba si literatura
materna
5 martie 2014 Simularea probei E)c) – proba scrisa – Proba obligatorie a
profilului
7 martie 2014 Simularea probei E)d) – proba scrisa – Proba la alegere a
profilului si specializarii
14 martie 2014 Afisarea rezultatelor

SIMULARE BAC 2014: Modele de SUBIECTE și BAREM LA ECONOMIE

SIMULARE BAC 2014, SUBIECTE ECONOMIE. La Economie, elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

Iată aici variantele de SUBIECTE și BAREM la ECONOMIE, pentru SIMULARE Bacalaureat 2014. 

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat în vara lui 2013 că vrea ca, din 2014, simulările pentru examenul de Bacalaureat să înceapă chiar din clasa a XI-a, în luna mai, pentru a creşte nivelul de pregătire a elevilor care vor da Bac-ul în 2015.

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. d)

Economie

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

MODEL

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Cererea poate fi elastică în funcţie de preţ şi în funcție de venit.
2. Piaţa este locul de manifestare a concurenței.
3. Bunurile economice şi bunurile libere provin din activitatea economică.
4. Oferta individuală este cantitatea dintr-un bun economic pe care un anumit producător este
dispus să o vândă la un anumit preţ.
5. O activitate economică eficientă conduce la un grad ridicat de satisfacere a nevoilor în
limitele resurselor existente.
6. Cumpărătorul exercită control asupra preţului în situaţia unei pieţe de monopol.
7. Aprecierea utilităţii economice are un caracter subiectiv și individual.

Se cere:
a. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunțul este fals. 15 puncte
b. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat.
3 puncte
c. Justificaţi corectitudinea enunţului 7. 2 puncte

B. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:

Timp Preţ (u.m./buc.) Cantitate cerută (buc.) Cantitate oferită (buc.)
T1 4000
T2 4500
T3 5100
T4 5300

Se cere:
a. Completaţi coloanele tabelului dat cu valori numerice fictive, astfel încât acestea să reflecte
relația dintre cantitatea cerută și preț, respectiv, dintre cantitatea oferită și preț. 2 puncte
b. Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, pentru perioada T1-T4, în
raport cu valorile numerice pe care le-ați înscris în tabel, precizând totodată formula pe
baza căreia aţi realizat calculul și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe
care l-ați determinat. 6 puncte
c. Trasaţi un grafic al Cererii şi al Ofertei, pe baza datelor din tabel, prin care să ilustraţi
formarea preţului de echilibru. 2 puncte
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la economie MODEL
2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. a. Calculați creşterea procentuală a ratei profitului la cost, în situația în care profitul creşte cu
10% și cheltuielile totale scad cu 20%, scriind totodată formula folosită pentru efectuarea calculului.
10 puncte
b. Precizați sensul în care se va modifica productivitatea marginală a muncii, dacă producţia creşte
cu 40% și numărul de salariaţi crește cu 20%, explicând totodată modul în care ați apreciat sensul
modificării. 10 puncte

B. Un agent economic contractează un împrumut de 100.000 u.m., cu o rată anuală a dobânzii de
20%. Dacă împrumutul trebuie restituit în patru tranşe anuale egale, determinați, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate:
a. dobânda pe care o achită debitorul odată cu plata celei de a treia tranşe din împrumut;
b. suma cumulată pe care o primeşte creditorul pe întreaga perioadă a contractului de împrumut.
10 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
A. Precizaţi înţelesul noţiunii de factori de producţie. 6 puncte
B. Menționați trei dintre componentele costurilor variabile. 12 puncte
C. Daţi un exemplu concret, prin care să ilustraţi faptul că mărimea intensităţii unei plăceri
descreşte progresiv până la saturare, dacă respectiva plăcere este satisfăcută în mod
continuu şi neîntrerupt. 6 puncte
D. Explicaţi succint afirmaţia: obligaţiunea reprezintă un titlu de valoare cu risc redus sau chiar
fără risc. 6 puncte

PROGRAMA LA ECONOMIE

Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2013.

AICI GĂSIȚI PROGRAMA pentru Bacalaureat 2014, la ECONOMIE


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button