ARHIVA B365

ŞEDINŢA CGMB, TRANSMISĂ LIVE PE INTERNET. Bucureştenii pot urmări PROIECTELE aflate în DEZBATERE

Şedinţa a început la ora 11. Pe ordinea de zi se află 66 de proiecte. 

Vezi ŞEDINŢA CGMB TRANSMISĂ LIVE PE INTERNET

Proiectele din şedinţa de miercuri, 21 SEPTEMBRIE

1. Proiect de hotărâre privind modificări în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, în vederea demarării Programului de investiţii necesare pentru dotarea unităţilor sanitare din subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu echipamente şi aparatură medicală 

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic şi tehnic la unele instituţii municipale de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a transportului gratuit pentru copiii preşcolari şi şcolari la manifestările culturale organizate de instituţii municipale de cultură de interes local ale Municipiului Bucureşti 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Teatrului Dramaturgilor Români 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în scopul construirii de locuinţe 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de Integritate, în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei şi abuzurilor profesionale 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului de Administraţie RADET Bucureşti de a lua toate măsurile tehnice, juridice şi economice necesare pentru asigurarea continuităţii activităţii RADET, în vederea garantării livrării agentului termic pentru populaţie şi pentru instituţiile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului General, prin Direcţia Generală Achiziţii să contracteze un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane în vederea efectuării evaluării/selecţiei prealabile pentru numirea administratorilor în Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice – RADET 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuternicitului Consiliului General al Municipiului Bucureşti să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice – RADET 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti 

12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor de pe raza Sectorului 1 

13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni având ca scop principal prestarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea acestuia, cu excepţia clădirilor 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în scopul dezvoltării băncii de alimente a Capitalei şi altor servicii sociale 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Crucea Alb – Galbenă în vederea implementării în comun a proiectului Centrul pilot de coordonare a îngrijirilor la domiciliu din Municipiul Bucureşti 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri destinate protecţiei persoanelor defavorizate de pe raza Municipiului Bucureşti în sezonul rece 2016 – 2017 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi Amenajarea Spaţiului Public Adiacent” 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc” 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Parcaj subteran –Uranus – Piaţa Rahova” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Construirea Muzeului Multiculturalismului” 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Ansamblul urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Spaţiu public urban “Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiţie” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Piaţa Constituţiei – spaţiu public cu parcaj subteran” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor – Curtea Meşteşugarilor” 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)” 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Cheiul Dâmboviţei Unirii – Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor” 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect Nod intermodal Piaţa Romană” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei” 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu” 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public” 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte) 

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2016” privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

39. Proiect de hotărâre privind necesitatea înfiinţării de noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei propusă de către „Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti” 

41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2, Consiliului Local Sector 3 şi a Consiliului Local Sector 4 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în vederea participării în cadrul proiectului derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri şi sectorul locuinţelor, pentru imobilele situate în Şos. Pantelimon nr. 290, sector 2, Str. Ciucea nr. 2, sector 3 şi Str. Dr. Grigore Ţăranu nr. 10, sector 4 

42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Administraţiei Patrimoniului Cultural Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, pentru co-finanţarea obiectivelor de investiţii aferente proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)” 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare şi schimbarea locaţiilor de testare prevăzute în acordul de finanţare al proiectului „Anti-Dust Solution in Bucharest/Soluţii anti-praf în Municipiul Bucureşti – LIFE ADB” 

45. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobrev Dumitru şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

46. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Neacşu Andreea 

47. Proiect de hotărâre privind modificări în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

48. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 1, Sector 2 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 2, Sector 2 

51. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 4, Sector 4 

52. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 5, Sector 3 

53. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae”, Sector 4 

54. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 7, Sector 1 

55. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 8, Sector 1 

56. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 10, Sector 1 

57. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Sector 6 

58. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, Sector 2 

59. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr.1, Sector 1 

60. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”, Sector 6 

61. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2 

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Sector 2 

63. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială Nr. 2, Sector 2 

64. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială Nr. 3, Sector 2 

65. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al municipiului Bucureşti ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Grădiniţa Specială pentru Hipoacuzici Nr. 65, Sector 1 

66. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al municipiului Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 9, Sector 5 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button