SCHIMBĂRI pentru cei care circulă cu RATB: amenzile pot ajunge până la 500 lei

SCHIMBĂRI pentru cei care circulă cu RATB: amenzile pot ajunge până la 500 lei

Noile amenzi sunt prevăzute în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov. În funcție de gravitate, amenzile pot fi între 100 și 500 de lei.

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov prevede sancţiuni mai drastice pentru cei care circulă fără bilet. Astfel, amenda pentru aceştia poate ajunge la 500 de lei.

De asemenea, vor fi sancţionaţi şi cei care deşi au abonament, nu validează călătoria, potrivit noului regulament realizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI).

Răspunderi și sancțiuni
1. Ȋncălcarea dispozițiiilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 92/2007 cu privire la transportul public local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.
2. Constituie contravenţie în domeniul Serviciului public de transport de persoane în regiunea București – Ilfov şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei, functie de gravitate, următoarele fapte:
a. călătoria fără titlu de călătorie valabil (emitent, operator, tarif și perioadă de valabilitate) și validat
la începutul călătoriei, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei;
b. călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat, indiferent de modul de obținere;
c. Împiedicarea în orice mod a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de
transport/ transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de
transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
d. agresarea fizică sau verbală a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de
transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu la bordul
vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
e. solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la
semafoare;
f. angajarea de discutii cu conducatorul vehiculului de transport în comun în timpul circulatiei;
g. impiedicarea organelor de control sa-si exercite atributiile, inclusiv refuzul de legitimare;
h. călătoria pe scări, pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;
i. Intervenţia neautorizată la aparatele/ instalaţiile vehiculului;
j. acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranţa vehiculului sau a
călătorilor;
k. producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;
l. lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în
care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu
autoritățile contractante sau cu ADTPBI;
m. deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;
n. desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;
o. fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului;
p. tulburarea ordinei şi liniştei celorlalţi călători.
q. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori uşa vehiculului;
r. ocuparea locurilor de pe scaune cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de
călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau
bagajele respective;
s. transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă,
bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc);
t. transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe
care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;
u. transportarea păsărilor sau animalelor vii. Excepţie fac câinii însoţiţi care au lesă şi botniţă, ori a
animalelor mici ţinute în braţe, dar cu respectarea OUG 55/2002;
v. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);
w. alte fapte reglementate ulterior prin Decizii ale ADTPBI.

3. Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
i. cele de la litera c-q cu amenda de 500 RON;
ii. cele de la litera r cu amenda de 100 RON;
iii. cele de la litera s-v cu amenda de 500 RON.
iv. cele de la litera a cu amenda de 500 RON;
v. cele de la litera b cu amenda de 150 RON;

4. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal. Călătorul care a săvârșit una dintre contraventiile prevazute la alin 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, supra-taxa, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție.
5. În cazul în care se constată că există o suspiciune de călătorie cu un titlu de călătorie fals, vor fi sesizate organele de cercetare penala.
6. In situatia în care contravenția săvârșită a avut drept consecință producerea unui prejudiciu pentru operatorul de transport, în procesul verbal de contravenție se va menționa, pe lângă contraventia savarșită și amenda aplicată, în ce a constat prejudiciul, urmând ca valoarea acestuia sa fie stabilită în baza unui deviz, recuperarea efectuându-se conform dreptului comun.
7. Contravenţiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit de catre ADTPBI si de catre autoritatea administraţiei publice locale numai pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia, conform legii.
9. ADTPBI poate stabili, potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi alte fapte decât cele prevăzute, care constituie contravenţie în domeniul serviciului de transport public local.