SMART CITY

S-AU AFIȘAT REZULTATELE LA ACADEMIA DE POLIȚIE, ADMITERE 2015. LISTĂ ADMIȘI-POLIȚIE, DREPT,JANDARMI

REZULTATE ACADEMIE 2015. LISTE ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:

 VEZI AICI LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA FACULTATEA DE POLIȚIE – DREPT, POLIȚIE, JANDARMI, FRONTIERĂ, PENITENCIARE.

În 2015, aproximativ 5000 de candidaţi s-au luptat pentru 611 locuri de poliţist, pompier sau jandarm. La unele specializări sunt chiar şi 12 concurenţi pe un loc. 

VEZI AICI NUMARUL DE LOCURI DISPONIBILE în 2015, la FACULTATEA DE POLIȚIE. LISTA CANDIDAȚILOR care au susținut PROBA SCRISĂ DE LA FACULTATEA DE POLIȚIE, AICI.

În Academie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie:
În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea
„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;

În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite
transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Pompieri:

Vă reamintim că REZULTATELE de la ADMITERE 2015 la FACULTATEA DE POMPIERIau fost publicate și le găsiți AICI.

În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru
construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Arhivistică:
În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de
credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Și REZULTATELE LA ADMITEREA DE LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ au fost publicate. Le găsiți AICI. 

REZULTATE ACADEMIE 2015. LISTĂ ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de
admitere la Academia de Poliţie sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de
specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a
examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării
psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau
cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

REZULTATE ADMITERE FACULTATEA DE POLIȚIE 2015. LISTE ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:

Candidaţii la Facultatea de Poliţie, învăţământ cu frecvenţă, care au prevăzute locuri
atât pentru specializarea „Drept” cât şi pentru specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”, la
specialităţile la care candidează, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:
– Drept;
– Drept sau Ordine şi Siguranţă Publică;
– Ordine şi Siguranţă Publică.

REZULTATE ACADEMIE 2015. LISTĂ ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:

Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea de înscriere la concurs şi transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele candidaţilor selecţionaţi, nu poate fi schimbată.

CONCURSUL DE ADMITERE SE DESFASOARA ASTFEL:

a. La Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Arhivistică – la sediul Academiei de Poliţie,
situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A;
b. La Facultatea de Pompieri – la sediul facultăţii, situat în Bucureşti, sectorul 2, str.
Morarilor nr. 3.
(2) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile pentru
concurs, facultăţile pot organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de concurs.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea
unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

(2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin
Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate
opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană,
Limba rusă şi Limba spaniolă.

REZULTATE ADMITERE FACULTATEA DE POLIȚIE 2015. LISTE ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:

 Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei
discipline ale probei de concurs.

(2) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
(3) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.
(4) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute pentru
examenul de bacalaureat 2015 (Anexa nr.2) şi sunt afişate pe site-ul Academiei.
Art. 57 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea
unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică,
Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate);
(2) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două
discipline ale probei de concurs.
(3) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
(4) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.
(5) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute pentru
examenul de bacalaureat 2015 (Anexa nr. 3) şi sunt afişate pe site-ul Academiei.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în
aplicarea unui Test grilă la disciplina Istorie.
(2) Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute.
(3) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplina de concurs sunt cele prevăzute pentru
examenul de bacalaureat 2015 (Anexa nr. 4) şi sunt afişate pe site-ul Academiei.

REZULTATE ACADEMIE 2015. LISTĂ ADMIȘI POLIȚIE, DREPT, JANDARMI, POLIȚIE DE FRONTIERĂ, PENITENCIARE, ORDINE PUBLICĂ 2015:


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button