BAZAR

Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Grădiştea Muncelului -Cioclovina”

Rezultatele proiectului

Proiectul „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina” – ROSCI0087 şi ROSPA0045″, cod proiect SMIS-CSNR 47491″, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi implementat de Asociaţia Ecologistă Cindrelul Sibiu, îşi propunea elaborarea unui plan de management integrat pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate din Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclocina, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale.
Proiectul se desfăşoară în perioada 17.06.2013 – 31.12.2015 şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural al siturilor Natura 2000 ROSCI0087 şi  ROSPA0045 din Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina”, prin revizuirea planului integrat de management şi conştientizarea populaţiei prin participarea la acţiunile de consultare. Valoarea totală a proiectului este de 6.887.050 lei, din care 6.198.345 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 688.705 lei finanţare nerambursabilă din bugetul de stat.
Rezultatele principale obţinut în cadrul procesului de implementare a proiectului constau în realizarea planului de management integrat care se regăseşte la prezenta dată în procedură de aprobare la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi realizarea activităţilor de informare şi conştientizare prevăzute în cadrul contractului de finanţare .

Acţiunile intreprinse şi rezultatele finale
Dintre acţiunile proiectului amintim:
– Elaborarea unei baze de date GIS și a unui studiului socio-economic în aria vizată de proiect.
– Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare și a planurilor de monitorizare pentru speciile de păsări, mamifere, nevertebrate, amfibieni, reptile, peşti din aria vizată de proiect.
– Inventarierea, cartarea plantelor și habitatelor de interes comunitar, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare și a planurilor de monitorizare pentru plantele și habitatatele din aria vizată de proiect.
– Inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare și a planurilor de monitorizare habitatului 8310 și a speciilor de lilieci.
– Campanie de conştientizare în rândul comunităţii rurale din zona parcului.

Pe parcursul derularii proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

– Studii pentru elaborarea planului de management integrat:
Set de date geospaţiale (bază de date GIS);
Studiu socio-economic;
Rapoarte cu date de inventariere şi cartare pentru specii şi habitate;
Studii de evaluare al statutului de conservare pentru specii şi habitate;
Măsuri de conservare şi planuri de monitorizare;
– Plan de Management integrat, revizuit;
– Două consultari publice aferente aprobării Planului de Management
– Strategia de vizitare pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina;
– Cinci seminarii de popularizare cu comunităţile din mediul rural adiacente Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina;
– Cinci intâlniri organizate cu elevii din zona parcului;
– Expoziție de fotografie cu tema biodiversitatea în PNGM-C;
– Două filme documentare;
– Studii privind evaluarea impactului campaniei de conştientizare;

Informaţii despre Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este o arie protejată de interes naţional, fiind situat în Munţii Şureanu, pe teritoriul administrativ al comunelor Băniţa, Baru, Boşorod, Orăştioara de Sus şi Pui, ocupând o suprafaţă de 38.184 ha.
Din anul 2007 parcul este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar, suprapunându-se aproape integral peste ROSPA0045 Grădiştea Muncelului Cioclovina (38.060 ha) şi ROSCI0087 Grădiştea Muncelului Cioclovina (39.818 ha).
Parcul are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi culturală, cu o mare diversitate biologică.
De asemenea, în cadrul ariei protejate se regăsesc mai multe rezervaţii naturale.
Rezervaţiile cuprinse în Parc sunt:
RO01 Rezervaţie ştiinţifică 9,53% – Cheile şi Peştera Şura Mare
RO01 Rezervaţie ştiinţifică 1,35% – Peştera Tecuri
RO04 Rezervaţie naturală 3,89% – Complexul carstic Calianu Ponoric
RO04 Rezervaţie naturală 0,03% – Punctul fosilifer Ohaba – Ponor
RO04 Rezervaţie naturală 0,66% – Cheile Crivadiei
RO04 Rezervaţie naturală 0,11% – Dealul şi Peştera Bolii
RO04 Rezervaţie naturală 0,12% – Cheile Taia.

În conformitate cu fişa standard Natura 2000 a ariilor naturale, circa 60% din suprafaţa siturilor se află în fond forestier (circa 26371,6 ha): 79,6 % din suprafaţa fondului forestier inclus în sit se află în proprietatea statului român, 3% este proprietate a unor persoane fizice iar 17,4% se află în proprietatea composesoratelor, şcolilor, parohiilor şi primăriilor locale.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button