BAZAR

Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina

Proiectul „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina” – ROSCI0087 şi ROSPA0045″, cod proiect SMIS-CSNR 47491″, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi implementat de Asociaţia Ecologistă Cindrelul Sibiu, îşi propune elaborarea unui plan de manageme­­nt integrat pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate din Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale.
Proiectul se desfăşoară în perioada 17.06.2013 – 14.12.2015 şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural al siturilor Natura 2000 ROSCI0087 şi  ROSPA0045 din Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina”, prin revizuirea planului integrat de management şi conştientizarea populaţiei prin participarea la acţiunile de consultare. Valoarea totală a proiectului este de 6.887.050 lei, din care 6.198.345 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 688.705 lei finanţare nerambursabilă din bugetul de stat.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: elaborarea bazei de date GIS; inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, stabilirea strategiei de conservare şi a planurilor de monitorizare pentru speciile şi habitatele din aria vizată de proiect; revizuirea şi aprobarea planului de management integrat; activităţi de consultare, conştientizare şi informare.
Asociaţia Ecologistă Cindrelul, în calitate de beneficiar, anunţă rezultatele intermediare ale proiectului:
În perioada octombrie 2013 – octombrie 2014 a fost implementată campania de conștientizare. În cadrul acesteia au fost realizate: identitatea vizuală a campaniei, producția materialelor promoționale, producerea a 2 filme documentare, amplasarea a 3 panouri de conștientizare, o expoziție de fotografie cu tema biodiversitatea în Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, 5 seminarii de popularizare cu comunitățile din mediul rural, 5 întâlniri cu elevii din zona Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina și realizarea studiilor de evaluare a impactului campaniei de conștientizare.
În luna august 2014 s-a încheiat procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de servicii având ca obiect „Revizuire plan de management și realizare studii premergătoare pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, ROSCI0087 și ROSPA0045″. Serviciile urmează să fie prestate în perioada septembrie 2014 – noiembrie 2015 de către un consorțiu format din SC DECEM CONSULT SRL, S.C. FOREST DESIGN S.R.L., UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU și SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ, având ca subcontractori Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București și SC GTM CO SRL. Toate datele privind derularea procedurii pot fi urmărite pe SEAP, inclusiv caietul de sarcini cu descrierea detaliată a serviciilor și documentația de atribuire.
La această dată se lucrează la elaborarea bazei de date și, de asemenea, la metodologiile de inventariere, cartare și elaborare a măsurilor de conservare. Există și echipe de experți în teren, în domeniul chiropterelor, a habitatelor forestiere, a habitatelor cavernicole.
Primele livrabile din cadrul contractului urmează a fi recepționate, în baza graficului de prestare a serviciilor, la sfârșitul lunii octombrie și la sfârșitul lunii noiembrie și constă în structura bazei de date și rapoarte intermediare privind cartarea speciilor și habitatelor.

Principalul beneficiu adus de implementarea prezentului proiect este îmbunătățirea sistemului de management pentru Parcul Natural „Grădiştea Muncelului – Cioclovina” care să asigure conservarea biodiversității în aria protejată. Proiectul crează premisele ca acest sistem de management să fie optimizat în comun acord cu reprezentanții comunităților locale afectate și pus în practică prin co-interesare și participarea directă a comunității locale în ansamblul ei.

Informaţii despre Natura 2000

Reţeaua Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniului natural pe teritoriul Uniunii Europene, obiectivele principale ale reţelei fiind protejarea şi conservarea în arealul lor natural a speciilor şi habitatelor vulnerabile la nivel european
Reţeaua adoptă o abordare diferită – recunoaşte faptul că omul reprezintă o parte integrantă a naturii şi consideră că soluţia optimă de protejare o constituie cooperarea dintre om şi natură.
Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din Arii de Conservare Speciale (SCIs) desemnate pentru unul sau mai multe habitate şi specii ameninţate, cuprinse în anexele Directivei Habitate şi Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică (SPAs), desemnate conform Directivei Păsări.

Informaţii despre Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina

Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este o arie protejată de interes naţional, fiind situat în Munţii Şureanu, pe teritoriul administrativ al comunelor Băniţa, Baru, Boşorod, Orăştioara de Sus şi Pui, ocupând o suprafaţă de 38.184 ha.
Din anul 2007 parcul este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar, suprapunându-se aproape integral peste ROSPA0045 Grădiştea Muncelului Cioclovina (38.060 ha) şi ROSCI0087 Grădiştea Muncelului Cioclovina (39.818 ha).
Parcul are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi culturală, cu o mare diversitate biologică.
În conformitate cu fişa standard Natura 2000 a ariilor naturale, circa 60% din suprafaţa siturilor se află în fond forestier (circa 26371,6 ha): 79,6 % din suprafaţa fondului forestier inclus în sit se află în proprietatea statului român, 3% este proprietate a unor persoane fizice iar 17,4% se află în proprietatea composesoratelor, şcolilor, parohiilor şi primăriilor locale.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button