PERICOLUL din Capitală. Clădiri vechi, în paragină. Trecătorii, protejaţi de un semn banal FOTO

PERICOLUL din Capitală. Clădiri vechi, în paragină. Trecătorii, protejaţi de un semn banal FOTO

Străzile din Centrul Vechi, cum ar fi Blănari sau Doamnei, alături de zona Universității, cu Batiștei, Brezoianu sau Constantin Mille, ori Bulevardul Dinicu Golescu și străzile din zona Griviței, Transilvaniei, Buzești-Berzei sau strada General Berthelot, sunt pline de clădiri care stau să cadă, pregătite parcă să își aștepte victimele din indiferența și nepăsarea autorităților și a proprietarilor.

Strada Batiștei, Sector 2

Astfel, cu toate că aceste case vechi sunt pregătite să se autodemoleze, singura protecție de care trecătorii dispun sunt semnele în care oamenii sunt atenționați să meargă cu grijă deoarece poate să cadă tencuiala, de parcă acest lucru ar putea să îi ajute într-o situație critică. 

Strada Batiștei, Sector 2

Există și proprietari care au încercat să își îngrădească clădirea respectivă cu o bandă de semnalizare pentru a crea un perimetru de siguranță, dar acestea sunt extrem rare. Mai mult, acestea acoperă întreg trotuarul, și așa plin de mașini, motiv pentru care ajung în stradă unde trebuie să se ferească de traficul aglomerat. 

Strada Batiștei, Sector 2

Problema clădirilor vechi din Capitală porneşte de la o serie de legi deficitare și promulgate în funcție de diferite interese.

Prin legea retrocedării imobilelor, confiscate de regimul comunist nu a fost prevăzută și obligația celor care le dețin să le repare și să le întrețină. Mai mult, în acest moment, nu există sancțiuni importante pentru proprietarii care îsi lasă casele să se ruineze. 

Strada Actor Ion Brezoianu, Sector 1

În același timp, mulți dintre aceștia pur și simplu așteaptă doar momentul în care casele vechi se autodemolează, pentru a folosi terenul respectiv în alte scopuri, de obicei construcția unor clădiri mai mari, cu mai multe etaje, din care pot obține un profit important, fie că este vorba de clădiri de locuit ori sedii de firme sau birouri.

Strada Constantin Mille, Sector 5

Mai mult, în prezent, un proprietar poate fi amendat o singură dată pentru că nu îsi repară fațada imobilului sau îsi lasă casa în paragină. 

Bulevardul Regina Elisabeta, Sector 5

De asemenea, răspunderea penală a proprietarului apare doar în cazuri concrete, adică atunci când o bucată de tencuială se desprinde de pe fațada imobilului sau părti constructive întregi din acesta se prăbușesc sau dacă o persoană a fost rănită ori si-a pierdut viața.

Calea Plevnei, Sector 1

În același timp, răspunderea civilă a proprietarului survine ori de câte ori părti din constructia sa au adus daune altor persoane, fie că este vorba despre distrugerea unor bunuri ale acestora, cum ar fi mașini sau alte obiecte, fie când este afectată sănătatea, integritatea corporale sau viața unei persoane.

 

Strada Berzei, Sector 1

Mai mult, potrivit legii, Primarul General al Capitalei are obligația de a realiza identificarea și inventarierea clădirilor. De asemenea, acesta trebuie sa stabilească zonele de acțiune propritară, alături de notificarea deținătorilor clădirilor inventariate.

Strada Popa Tatu, Sector 1

Legea mai spune că tot primarul trebuie să monitorizeze și să controleze modul de realizare a lucrărilor de intervenție de către deținătorii notificați, pe toată durata executării măsurilor notificate. Nu în ultimul rând, edilul Capitalei trebuie să autorizeze executarea lucrărilor și să participe la recepția finală la terminarea lucrărilor. 

Strada Transilvaniei, Sector 1

Actul normativ din 2011 cuprinde următoarele prevederi importante care nici după cinci ani nu au fost luate în seamă:

Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane sunt obligați ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

Totodată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a elabora, organiza, monitoriza și controla realizarea programelor multianuale privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii.

Bulevardul Dinicu Golescu, Sector 1

Dacă, deținătorii clădirilor nu iau din proprie inițiativă măsurile de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, autoritățile administrației publice locale notifică acestora obligațiile care le revin în condițiile prezentei legi.

Bulevardul Dinicu Golescu, Sector 1

Finanțarea proiectării și executării lucrărilor de intervenție se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deținătorii clădirilor ce fac obiectul prezentului act normativ. Prin excepție, autoritățile administrației publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.

Centrul Vechi

Pentru clădirile amplasate în zone protejate și în zone de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și turismului, prin programe specifice aprobate în condițiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție care se execută la anvelopa acestor clădiri.

Asociațiile de proprietari și proprietarii locuințelor unifamiliale — persoane fizice au dreptul de a beneficia de credite bancare acordate de instituții de credit, (finanțatori), cu garanție guvernamentală și cu dobândă subvenționată, pentru executarea lucrărilor de intervenție la anvelopa clădirilor de locuit deținute de acestea/aceștia. Decizia de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit cu credite bancare cu garanție guvernamentală și cu dobândă subvenționată se ia de către asociațiile de proprietari/proprietarii de locuințe unifamiliale (beneficiari de credite).

Bulevardul Dinicu Golescu, Sector 1

Strada Băcani, Sector 3

Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanție guvernamentală și cu dobândă subvenționată este de maximum 5 ani.

Strada Lipscani, Sector 3

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care revin deținătorilor notificați cu privire la realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural- arhitecturală a anvelopei clădirilor inventariate se constată de către organul cu atribuții de control al autorității administrației publice locale, în limita competențelor care îi revin, la expirarea termenului comunicat deținătorului prin notificare și se consemnează în procesul-verbal de constatare.

Strada Doamnei, Sector 3

Strada Doamnei, Sector 3