SMART CITY

Părinţii şi şcoala vor semna un contract educaţional. Ce sancţiuni prevede contractul

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pus în dezbatere publică, vineri, de Ministerul Educaţiei, scrie Mediafax.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice prevede introducerea contractului educaţional între unităţile de învăţământ preuniversitar şi părinţi.

„Unităţile de învăţământ preuniversitar încheie cu părinţii/tutorii legal instituiţi, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor”, prevede documentul.

Modelul contractului educaţional va fi particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Contractul va fi valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, iar eventualele modificări se vor putea face printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi, care se va ataşa contractului educaţional.

De asemenea, contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ preuniversitar, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau tutorele legal instituit, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

Contractul se va încheia în două exemplare originale, unul pentru părinte/tutorele legal instituit, altul pentru unitatea de învăţământ şi va produce efecte de la data semnării.

„Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către personalul din unitatea de învăţământ constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul educaţional de către personalul unităţii de învăţământ constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii. Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul unităţii de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară”, se arată în acelaşi proiect.

Conform documentului, părintele sau tutorele legal instituit al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia copilul şi să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul acestuia.

Documentul mai stabileşte că părintele are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil şi are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar dacă: a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice, depune o cerere/alt document la secretariat sau dacă participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar.

În regulament se subliniază şi că, potrivit prevederilor legale, părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor, în caz contrar putând fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 de lei şi 1.000 de lei sau pot fi obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button