ESENTIAL

Lista documentelor de la FISC pe care le poţi primi prin e-mail sau fax

De luni, 5 decembrie, contribualilii pot primi de la Fisc documente şi în varianta electronică sau pe fax. Persoanele fizice şi juridice trebuie să adreseze organului fiscal o cerere prin care să opteze pentru unul dintre mijloacele electronice de comunicare, notează economica.net.

Aceste acte administrative fiscale, comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sunt valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorul organului fiscal, însă vor purta semnătura digitală calificată a instituţiei, a anunţat MDRAP.

Astfel, contribuabilii pot primi de la Fisc documente şi în varianta electronică. Iată lista documentelor, potrivit ordinului MDRAP nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

1. Titlu executoriu

2. Somaţie;

3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii

4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale

5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

7. Înştiinţare de compensare

8. Înştiinţare de restituire

9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale

14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii

17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii

18. Adresă de înfiinţare a popririi

19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii

20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi

21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei

22. Notă de plată

23. Extras de rol

24. Aviz de inspecţie fiscală

25. Invitaţie

26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă

27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii

29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

30. Raport de inspecţie fiscală

31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile

32. alte acte emise de organul fiscal local.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button