FIT CITY

CNAS anunță noi reguli pentru medici şi pacienţi

Medicii nu pot primi bani pentru serviciile decontate din Fondul de Sănătate, iar pentru RMN, examinare la computer tomograf, angiografie şi scintigrafie din pachetul de servicii de bază, asiguratul va plăti o parte din costul acestora, scrie Mediafax, citată de Digi24.

Prin noul proiect a fost introdusă contribuţia personală din partea asiguratului, cu excepția copiilor cu vârsta între zero şi 18 ani și a persoanelor beneficiare ale legilor speciale prevăzute de Legea 95/2006, pentru serviciile de înaltă performanţă și medicină nucleară – RMN, examen la computer tomograf, angiografie şi scintigrafie – din pachetul de bază.

În cazul furnizorilor de servicii, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au fost introduse obligaţii noi. Astfel, toţi furnizorii trebuie să utilizeze formularul electronic pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, de la data de la care acesta se implementează, şi să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice off-line și cele cu regim special unic pe ţară pentru aceste substanţe, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.

În ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, proiectul nu mai prevede stabilirea unui număr necesar de medici de specialitate din specialităţile clinice care pot intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

La capitolul asistenţă medicală spitalicească, proiectul prevede că stabilirea zonelor şi a localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate – situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale – se face de către reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate și ai direcţiei de sănătate publică.

În cazul spitalizării continue, respectiv a spitalizării de zi, validarea cazurilor în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar.

Şi pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat a fost introdusă o nouă condiţie pentru a putea intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv implementarea sistemului de urmărire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noului Contract-cadru. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie în termenul prevăzut, contractul va fi reziliat.

În cazul medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, obligaţia de a deţine documente justificative privind intrările şi ieşirile pentru medicamentele şi materialele sanitare eliberate în baza prescripţiilor medicale raportate spre decontare a fost completată. Astfel, potrivit noilor prevederi, documentele justificative trebuie să fie puse la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate, respectiv CNAS. Aceste documente trebuie să cuprindă tipul şi cantitatea medicamentelor și materialelor sanitare achiziţionate şi evidenţiate în gestiunea farmaciei și care au fost eliberate în perioada pentru care se efectuează controlul.

Prescripţiile medicale on-line se vor păstra de către farmacii și se vor prezenta casei de asigurări de sanatate doar la solicitarea acesteia.

În noul Contract-cadru este prevăzut şi că, pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală din sublista C, secţiunea C1 – pe fiecare cod de boală, respectiv una sau maxim două prescripţii lunar, cu cel mult trei medicamente, cu excepția triplei terapii pentru hepatitele cronice virale și cirozele hepatice, unde pot fi prescrise maxim patru medicamente.

Proiectul mai prevede că furnizorii de dispozitive medicale, în afara noilor obligaţii aplicabile tuturor categoriilor de furnizori, au în plus şi o altă obligaţie, respectiv să anunţe, în cel mult cinci zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract, recuperarea de la asigurat a dispozitivului medical după perioada de închiriere la termen sau înainte de termen.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button