SMART CITY

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. Calendarul înscrierilor. Etape şi condiţii, circumscripţiile şcolare

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017.  Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 au fost aprobate prin Ordinul de ministru nr. 3158/15.02.2016.

Potrivit documentului, numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate, numită şcoală de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii, se arată într-un comunicat al ministerului.

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. În ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar, din anul şcolar 2016-2107 nu va mai fi posibilă înscrierea în clasa I, fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare: „Înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie obligatorie, începând cu anul şcolar 2016-2017 datorită eficienţei demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi şi în diminuarea riscului de abandon şcolar”, arată Ministerul Educaţiei.

Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există).

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2016

– 22 februarie 2016: Afisarea circumscriptiilor scolare la fiecare scoala si pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean / Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, precum si a institutiilor unde se realizeaza evaluarea / Afisarea la sediul scolilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de scoli 

– 24 februarie-3 martie 2016: Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

-22 februarie – 4 martie: Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.

– 23 februarie-16 martie 2016: Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica

– 23-17 martie 2016: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

– 22 februarie 2016: Afisarea la sediul scolilor si al inspectoratelor scolare a programului de completare a cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

– 22 februarie 2016: Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

– 29 februarie-18 martie 2016: Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

– 21 martie 2016: Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

– 22-24 martie 2016: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

– 25 martie 2016: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

– 25-26 martie 2016: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

– 29 martie 2016: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

– 30 martie-8 aprilie 2016: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prim

– 11 – 15 aprilie 2016: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

– 15 aprilie: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

– 19-22 aprilie 2016: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

VEZI AICI CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

VEZI AICI CIRCUMSCRIPŢIILE SCOLARE

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017

Condiții de înscriere în învățământul primar

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017.  Potrivit metotodologiei, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea acsetor copii în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilului

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii. 

VEZI AICI METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017

 În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripțieișcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele: a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. 

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2016-2017. Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

 VEZI AICI OMENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

Numarul de TelVerde 0800816021, este disponibil, incepand cu data de 22.02.2016, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00.

VEZI AICI TOATE INFORMAŢIILE DESPRE CLASA PREGATITOARE 2016-2017


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button