Utile

Care sunt condițiile ca să primești ajutor de încălzire în București, în 2020

A început campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021, destinată persoanelor cu venituri mici. Cererile, însoțite de documente doveditoare ale veniturilor, se pot depune la direcțiile sau serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor.

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, OUG 70/2011 și HG 920/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sezonul rece 2020 – 2021, familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței folosind diverse surse de încălzire, respectiv energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale cu energie electrică sau folosind combustibili solizi, lemne, cărbune etc, sau combustibili petrolieri.

Au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței și nu dețin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se dau pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componenta familiei și veniturile acesteia.

Criterii de eligibilitate:

 1. Beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței, familiile ori persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție si au domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române, care nu își pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de încălzirea locuinței si ale căror venituri sunt situate în limitele prevăzute de lege;
 2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința a acestora;
 3. Este definit ca:
 • persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai afla în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 • familie: soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreuna, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.
 1. Nu deține bunuri mobile/imobile sau terenuri, așa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;
 2. Folosește ca modalitate de încălzire:
 • Energie termică din sistemul centralizat;
 • Gaze naturale;
 • Energie electrică;
 • Lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

 Modalitatea de acordare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare;
 2. În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicată, cu completările ulterioare, și solicită subvenția pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut la Anexa 1a la normele metodologice aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Documente de identitate titular și membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);
 4. Acte doveditoareprivind componența familiei:
 • Copie act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);
 • Copie certificate de naștere ale copiilor până în 14 ani;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Hotărâre de divorț/act notarial – dacă este cazul;
 • Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt – dacă este cazul;
 • Certificat de deces – dacă este cazul;
 • Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare a adopției, Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului sau Hotărârea Judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenta/Hotărârea Judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, Dispoziția Autorității tutelare, potrivit legii și dacă este cazul;
 • Alte acte doveditoare privind componenta familiei, după caz.
 1. Acte doveditoare privind locuința:
 • Contract de vânzare-cumpărare;
 • Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație;
 • Contract de închiriere;
 • Contract comodat;
 • Certificat de moștenitor/act succesiune;
 • Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
 • Titularii trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situația în care la o adresă locuiesc mai multe familii;
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului și care figurează la cotele de întreținere; codul Radet; adresa de e-mail a asociației (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2011 „În termenul prevăzut la alin. (5), (5 zile), primarii vor transmite furnizorilor, asociațiilor de proprietari/locatari, precum și agențiilor teritoriale situația privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic, să fie specificată, atât adresa de corespondență electronica (e-mail) cât și cea poștală;
 • Pentru persoanele membre în cererea/declarație pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului București sau pe raza altei localități, sunt necesare următoarele documente: adeverință/negație din localitatea de domiciliu că nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu;
 • Alte documente, după caz.
 1. Acte doveditoare privind veniturile:
 • Adeverința de salariat pentru toți membrii familiei, din care să reiasăvenitul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizații de hrană etc.
 • Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;
 • Adeverință eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;
 • Copie talon de plată a indemnizației de șomaj și/sau venitul lunar de completare a șomajului;
 • Copii talon alocație de stat, plasament sau alte indemnizații, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Copii taloane indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii;
 • Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul (în funcție de veniturile obținute, vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deține un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei)

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salariu sau din alte activități, au obligația de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt înregistrate în evidentă agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a Municipiului București.

 1. Alte documente doveditoare:
 • Factura energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
 • Persoanele care dețin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului);
 • Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, contract de debranșare energie termică/gaze naturale sau adeverință eliberată de către administrația blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinței se face cu energie electrică;
 • Orice alte documente solicitate, după caz.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

 1. Bunuri imobile:
  1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/ construcție/ producție agricola
 2. Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):
  1. Autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
  2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
  3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
  4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
  5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsată;
  6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
  7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.
 3. Depozite bancare – Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
 4. Terenuri/ animale și/sau păsări – Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare neta de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE! Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

Plafoane de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică

Se acordă un ajutor lunar diferențiat pentru încălzirea locuinței pe perioada de iarna pentru:

 • familiilecare au un venit lunar de pana la 786 lei pe membru de familie;
 • persoanele singurecare au un venit lunar de pana la 082 lei

Unde se depun cererile?

Sector 1

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, puteți contacta Compartimentul Protecție Socială Consumatori Vulnerabili din subordinea DGASPC Sector 1, Bld. Mareșal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.90 interior 280 și 148.

Sector 2

Formularele completate, însoțite de actele doveditoare, se depun la sediile D.G.A.S.P.C. Sector 2 individual sau prin reprezentantul asociației sau online pe adresa de mail a Serviciului de Asistență Socială (S.A.S.) de care aparține solicitantul, in funcție de adresa unde locuiește:

 1. A.S. Silvestru – Calea Moșilor nr. 132; Tel. contact: 021.252.19.70; Email: silvestru@social2.ro
 2. A.S. Baicului – Str. Heliade între Vii nr. 36; Tel contact: 021.241.23.30; Email: baicului@social2.ro
 3. A.S. Pantelimon – Bd. Basarabia nr. 90; Tel contact: 021.250.06.61; Email: pantelimon@social2.ro
 4. A.S. Mașina de Pâine – Str. Glinka nr. 7A; Tel contact: 021.242.75.60; Email: masinadepaine@social2.ro

Program de lucru cu publicul S.A.S.:

 • Luni: 08:30-16:00 fără̆ programare telefonică
 • Marți, Miercuri, Joi: 09:00-15:00 cu programare telefonică
 • Vineri: 09:00-13:00 cu programare telefonică

Sector 3

Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, anunță faptul că  din 12 octombrie, a demarat campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2020- martie 2021.

Cererea, informațiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri și condițiile de acordare sunt disponibile pe pagina  www.dgaspc3.ro, la rubrica https://dgaspc3.ro/directii-si-servicii/directia-protectie-sociala/serviciul-prevenire-marginalizare-sociala/ sau apelând numărul de telefon 0737.788.969.

Documentele vor putea fi transmise prin e-mail la adresa: alocatii@dgaspc3.ro , prin poștă (cu confirmare de primire) la adresa: bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14 sau pot fi depuse la sediul DGASPC Sector 3 (bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, camera 20), de luni până joi, între orele 9.00 – 15.00.

Ajutoarele se acordă după depunerea tuturor documentelor necesare și verificarea lor, iar dacă documentele solicitate vor fi transmise electronic sau prin poștă, ajutorul va fi acordat în funcție de data ultimului document transmis.

Sector 4

Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile și complete, beneficiarii sunt așteptați, personal sau prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari, să depună dosarele, pentru a se limita efectele răspândirii codid-19, prin aplicația GHIȘEUL ONLINE sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat la adresa: Str. Sld. Enache, Ion, Nr. 1 A, Sector 4, București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni – Miercuri între orele 08:30 – 16:00;
 • Joi – 08:30 – 18:00;
 • Vineri – 08:30 – 13:30.

Sector 5

Pentru sezonul rece 2020-2021, dosarele (care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate) se pot depune începând cu data 19 octombrie la sediul DGASPC Sector 5 – Compartimentul Acordare Ajutor Încălzirea Locuinței (Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, București, e-mail: beneficiisociale@dgaspc5.ro, tel: 021.423.28.36).

Program de Lucru:

 • Luni și Marți – 9:00 – 12:00
 • Miercuri și Joi – 13:00 – 16:00

Sector 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 că începând cu 19 octombrie 2020, se vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței – sezonul rece 2020-2021. Pentru cererile depuse în perioada 19 octombrie 2020 – 20 noiembrie 2020, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2020.

Cererea împreună cu toate documentele necesare vor putea fi transmise:

 • prin e-mail la adresa:ajutorsocial@dgaspc6.com,
 • prin poștă (cu confirmare de primire) la adresa: Floare Roșie nr.7A, sector 6, București,cod poștal: 062261
 • pot fi depuse personal,la sediul instituției, în intervalul orar 9.00-12.00, solicitând anterior o programare la nr. de tel.: 0376203744.

Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button