SMART CITY

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015. BAREM SIMULARE LOGICĂ BACALAUREAT 2015 CLASA A XII-A

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015. SIMULARE LOGICĂ BACALAUREAT 2015 BAREM. Vineri a avut loc SIMULAREA la proba la alegere a profilului şi specializării. EDU.RO va publica, vineri, în jurul orei 15.00, BAREMUL la SIMULARE LOGICĂ 2015. Imediat ce va fi disponibil, BAREMUL la SIMULARE LOGICĂ BAC 2015 va fi publicat şi pe B365.ro.

BAREM SIMULARE LOGICĂ BAC 2015 CLASA A XII-A CLICK AICI

SUBIECTE SIMULARE LOGICĂ BAC 2015 CLASA A XII-A CLICK AICI

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-c, 2-b, 3-c, 4-d, 5-b, 6-c, 7-d, 8-b, 9-d, 10-b. 10x3p= 30 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziţiei 2: SaP 2 puncte
B. – câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contrarei propoziţiei 4 (SaP) şi a subcontrarei propoziţiei 3 (SiP) 2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a contrarei propoziţiei 4 şi a subcontrarei propoziţiei 3 2x2p= 4 puncte
C. – câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, în limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
– câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2
2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2
2x2p= 4 puncte
D. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziţiei categorice 3 4 puncte
E. a. câte 2 puncte pentru formalizarea fiecăruia dintre cele două raţionamente (X: SoP→PoS, respectiv Y: SaP→PiS) 2x2p= 4 puncte
b. câte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecăruia dintre celor două raţionamente (de exemplu, X: SoP→PoS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor; Y: SaP→PiS conversiune validă, se respectă legea distribuirii termenilor)
2x2p= 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A.
1. – câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:
MaP  PeM
SaM  SaM
SiP    SeP 2x2p= 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme de inferenţă 4 puncte
2. – reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a oricăruia dintre cele două moduri silogistice date 3 puncte
– precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct
B.
– construirea, în limbaj formal, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată 4 puncte
C.
a. precizarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte
b. – câte 2 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a 2x2p= 4 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definiţiile cerute 2x2p= 4 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare
Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Extensiunea termenului elev înseamnă:
a. cuvântul elev
b. o persoană care învaţă la şcoală
c. totalitatea elevilor
d. ghiozdan, colegi, teme etc.
2. Termenul pisică neagră este:
a. absolut, concret, vid, vag
b. concret, compus, nevid, general
c. negativ, compus, general, distributiv
d. abstract, compus, singular, precis
3. Temenii manual de logică şi manual de biologie, ca specii ale genului manual, se află în
raport de:
a. identitate
b. ordonare
c. contrarietate
d. contradicţie
4. Predicatul logic al propoziţiei Niciun om nu este nemuritor este:
a. nu este nemuritor
b. nu este
c. este
d. nemuritor
5. Reprezintă o propoziţie particulară afirmativă:
a. Prea puţine cereri nu sunt respinse.
b. Puține cereri sunt aprobate.
c. Nicio cerere nu este aprobată.
d. Aproape nicio cerere nu este respinsă.
6. Inferenţa în care procesului de raţionare se desfăşoară de la particular la universal, este:
a. mijlocită
b. nemijlocită
c. inductivă
d. deductivă
7. Teza de demonstrat:
a. poate fi o metaforă
b. trebuie să fie o propoziţie afirmativă
c. poate fi o propoziţie autocontradictorie
d. trebuie să fie clar şi precis formulată
8. Raţionamentul Dacă fiecare elev din clasa a IX-a a obținut notă mare la examen, atunci toți
elevii din clasa a IX-a au obținut notă mare la examen este un exemplu de:
a. inducţie incompletă
b. inducţie completă
c. inferenţă mediată
d. inferenţă mijlocită
9. Raţionamentul Dacă unele opere de artă sunt valoroase, atunci toate operele de artă sunt
valoroase este un exemplu de:
a. inducţie completă
b. conversiune
c. obversiune
d. inducţie incompletă
10. Un raţionament eronat, făcut cu intenţie, se numeşte:
a. paralogism
b. sofism
c. silogism
d. neologism
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii:
1. Unii ingineri sunt profesori.
2. Toţi filosofii sunt înţelepţi.
3. Unii diabetici nu sunt obezi.
4. Niciun tenor nu este balerin.
A. Precizaţi formula propoziţiei 2. 2 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziţiei 4 şi subcontrara
propoziţiei 3. 6 puncte
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa
corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.
10 puncte
D. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 3. 4 puncte
E. Doi elevi, X şi Y, au următoarele opinii:
X: Dacă unele obiecte scumpe nu sunt tablouri, atunci unele tablouri nu sunt obiecte scumpe.
Y: Dacă toate zambilele sunt flori de primăvară, atunci unele flori de primăvară sunt zambile.
Pornind de la această situație:
a. formalizați demersul logic specific celor două raționamente; 4 puncte
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Fie următoarele două moduri silogistice: aai-1, eae-2.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două
scheme de inferenţă. 8 puncte
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 4 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia „Unii oameni sunt nerecunoscători”. 8 puncte
C. Fie următoarea definiţie:
Romanul este o oglindă pe care o plimbăm de-a lungul unui drum.
a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
b. Menţionaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce. 8 puncte

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015Scopul acestor testari la nivel national este „familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale”, se arata in Ordinul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

SIMULARE LOGICĂ 2015 BAREM. BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015Simularea se desfăşoară întocmai ca examenul de bacalaureat. Elevii au la dispoziţie 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Toate subiectele sunt obligatorii şi se acordă 10 puncte din oficiu, nota fiind exprimată cu două zecimale.

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015Examenul de bacalaureat din 2015 va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie – iulie şi august – septembrie.

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Iată SUBIECTELE LA SIMULARE BAC LOGICĂ: 

SIMULARE LOGICĂ SUBIECTE – MODELE DE SUBIECTE LOGICĂ SIMULARE 2015 AICI.

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015 – MODEL DE BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015 AICI

Probă scrisă la logica,argumentare și comunicare Model
Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare Model
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Predicatul logic al propoziției „Unii elevi sunt olimpici la logică” este:
a. sunt olimpici la logică
b. sunt olimpici
c. sunt
d. olimpici la logică
2. În funcție de numărul premiselor din care se obține concluzia, raționamentele pot fi:
a. valide și nevalide
b. deductive și inductive
c. mediate și imediate
d. inductive și mediate
3. Intensiunea unui termen se refera la:
a. totalitatea obiectelor la care se referă acel termen
b. proprietățile obiectelor pe care termenul respectiv le desemnează
c. cuvântul care exprimă termenul
d. totalitatea literelor din care este alcătuit termenul
4. Componentele oricărei clasificări sunt:
a. definitul, clasele și criteriul clasificării
b. clasele, definitorul și criteriul clasificării
c. clasele, elementele și criteriul clasificării
d. criteriul, elementele și relația de clasificare
5. Termenii zăpadă și nea se afla în raport de:
a. contradicție
b. contrarietate
c. identitate
d. încrucișare
6. Reprezintă o propoziție particulară negativă:
a. Nimeni nu este drept de bunăvoie.
b. Orice om are dreptul la libertate.
c. Există cel puțin un mamifer care zboară.
d. Unele persoane nu au fost de acord cu ideile prezentate.
7. Dacă termenului elev i se adaugă proprietatea de liceu, atunci:
a. extensiunea termenului rămâne neschimbată
b. extensiunea termenului crește
c. extensiunea termenului scade
d. intensiunea termenului scade Ministerul Educaţiei Naționale
8. Termenul zmeul-zmeilor este, după extensiune:
a. vid
b. nevid
c. negativ
d. abstract
9. Termenii elev de liceu și elev de gimnaziu sunt în raport de:
a. contradicție
b. contrarietate
c. ordonare
d. încrucișare
10. Propoziția „Nicio vacanță nu este plictisitoare” este:
a. universală afirmativă
b. universală negativă
c. particulară afirmativă
d. particulară negativă
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii:
1. Unii peşti de apă dulce sunt păstrăvi.
2. Unele experienţe de viaţă nu sunt plăcute.
3. Nicio persoană amabilă nu este antipatică.
4. Toate atitudinile sunt trăsături de caracter.
A. Precizaţi formula propoziţiei 4. 2 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziţiei 1 şi supraalterna propoziţiei 2. 6 puncte
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 10 puncte
D. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 3. 4 puncte
E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unii pești de apă dulce nu sunt păstrăvi, atunci unii păstrăvi nu sunt pești de apă dulce.
Y: Dacă toate atitudinile sunt trăsături de caracter, atunci unele trăsături de caracter sunt atitudini.
Pornind de la această situație:
a) formalizați demersul logic specific celor două raționamente; 4 puncte
b) explicați corectitudinea logică a raționamentelor formalizate. 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Fie următoarele două moduri silogistice: aii-3, aeo-4.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 4 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia „Unele evenimente istorice sunt imprevizibile”. 8 puncte
C. Fie următoarea definiţie:
Dreptatea este armonia sufletului cu el însuși.
1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
2. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce. 8 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Model Barem de evaluare şi de notare
Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Model
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-d, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-d, 7-c, 8-a, 9-b, 10-b. 10x3p= 30 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziţiei 4: SaP 2 puncte
B. – câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subcontrarei propoziţiei 1 (SoP) şi a supraalternei propoziţiei 2 (SeP) 2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a subcontrarei propoziţiei 1 şi a supraalternei propoziţiei 2 2x2p= 4 puncte
C. – câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, în limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
– câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4
2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4
2x2p= 4 puncte
D. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziţiei categorice 3 4 puncte
E. a) câte 2 puncte pentru formalizarea fiecăruia dintre cele două raţionamente (X: SoP→PoS, respectiv Y: SaP→PiS) 2x2p= 4 puncte
b) câte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecăruia dintre celor două raţionamente (de exemplu, X: SoP→PoS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor; Y: SaP→PiS conversiune validă, se respectă legea distribuirii termenilor)
2x2p= 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A.
1. – câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:
MaP  PaM
MiS   MeS
SiP    SoP 2x2p= 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme de inferenţă 4 puncte
2. – reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a oricăruia dintre cele două moduri silogistice date 3 puncte
– precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct
B.
– construirea, în limbaj formal, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată 4 puncte
C.
1. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte
2. – câte 2 puncte pentru enunţarea fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a 2x2p= 4 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definiţiile cerute 2x2p= 4 puncte

BAREM SIMULARE LOGICĂ BAC 2015Repartizarea elevilor in salile de concurs se face in ordine alfabetica, cate 1 elev in banca. Elevii vor fi supravegheati de 2 asistenti, de alta specialitate decat Logică. „In cazul abaterilor, elevul poate fi sanctionat prin scaderea notei la purtare”, precizeaza ISMB.

SIMULARE LOGICĂ 2015 BAREM. Fiecare lucrare va fi evaluata de o echipa de 2 evaluatori, iar echipele de evaluatori vor fi stabilite prin tragere la sorti. In cazul inregistrarii unor diferente mai mari de 1 punct intre cei doi evaluatori, ei vor discuta, in prezenta presedintelui de comisie, modul de acordare a punctajelor si vor cadea de acord asupra notei finale.

BAREM SIMULARE LOGICĂ BAC 2015Evaluarea lucrarilor scrise se face pe grupe de scoli, astfel incat profesorii de Logică sa nu evalueze lucrarile propriilor elevi, se mai arata in Regulamentul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Bacalaureat.

SIMULARE LOGICĂ 2015 BAREM. BAREM SIMULARE BAC 2015 LOGICĂSupravegherea elevilor va fi facuta de un alt profesor decat cel care preda Logica, potrivit Procedurii privind organizarea si desfasurarea simularii bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015. Simulările pentru examenul de bacalaureat au început luni, 2 martie, cu proba la limba română. Marţi, 3 martie, a avut loc proba la limba maternă, iar miercuri, 4 martie, este programată simularea probei obligatorie a profilului (matematică/istorie). Acestea sunt singurele probe la simulare la care au participat elevii claselor a XI-a şi a XII-a. La ultima probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării, care va avea loc vineri, 6 martie, vor participa doar elevii din clasa a XII-a.

REZULTATELE LA SIMULARE BACALAUREAT vor fi publicate pe 12 martie 2015. Notele nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi discutate cu fiecare elev în parte şi cu părinţii, în cadrul şedinţelor cu părinţii.

BAREM SIMULARE LOGICĂ BAC 2015. BAREM LOGICĂ. SIMULARE BAC LOGICĂ BAREM. Rezultatele obtinute de elevi sunt analizate la nivelul fiecarei scoli, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare. Fiecare scoala analizeaza rezultatele pe care le obtin elevii sai si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar, se arata in Procedura privind organizarea si desfasurarea simularii Bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

Scolile care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, se arata in document, care nu precizeaza ca inseamna „rezultate necorespunzatoare”.

BAREM SIMULARE LOGICĂ 2015. BAREM SIMULARE BAC 2015 LOGICĂInspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti precizeaza ca fiecare scoala „va asigura functionarea sistemelor de supraveghere video in salile de concurs”, pentru fiecare zi de simulare. De asemenea, „se va asigura monitorizarea video in sala de multiplicare a subiectelor, sala comisiei (la preluarea si numerotarea lucrarilor, repartizarea lucrarilor catre evaluatori), salile organizate pentru evaluarea lucrarilor scrise”.

BAREM SIMULARE BAC 2015 LOGICĂ. BAREM SIMULARE LOGICĂ. EDU.RO va publica, miercuri, la ora 15.00, BAREMUL LA SIMULARE BAC LOGICĂ. Imediat ce acesta va fi disponibil, B365.ro va publica BAREMUL LA SIMULARE BAC LA LOGICĂ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button