SMART CITY

BAREM SIMULARE BAC 2015, LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XII-A. BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFIL UMAN ŞI REAL

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A. BAREM CORECTARE SIMULARE BAC 2015, ROMÂNĂ, CLASA A XII-A, PROFIL UMAN ŞI REAL

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL AICI.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL UMAN CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN SUBIECTE AICI.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Multă vreme nu ştiuse nimic precis despre ea, deşi o saluta pe stradă, ba de câteva ori se şi
întâmplase să schimbe câteva cuvinte împreună. Îl irita doar numele ei mic, acel pretenţios Ann, când
Anna ar fi fost un nume atât de liniştit.
Încerca acum, când iubirea lui devenise o aşa de ascuţită suferinţă, să regăsească în amintire
pe această Annă indiferentă şi pierdută din primele timpuri, să fixeze în mici fapte din trecut apariţia
acelei tinere femei, pe care de-abia o cunoştea şi care, pe atunci nu-i putea face nici rău, nici bine.
Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea,
când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al
acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care
i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp.
Retrăia cu un sentiment de răzbunare anticipată ziua în care se întâlniseră la un cinematograf
pe Bulevard. El era la casa de bilete, când cineva îl bătuse pe umăr. Era, spre mirarea lui, Anna, pe
care nu o cunoştea destul de bine pentru un gest atât de familiar.
– Nu vrei să-mi cumperi şi mie un bilet? ca să nu mai stau la rând.
Intraseră împreună în sală, dar el refuzase, aproape nepoliticos, rugămintea ei de a veni cu ea
în primele rânduri, unde obişnuia să stea, din cauza uşoarei ei miopii.
– Iartă-mă, dar nu pot să stau prea aproape de ecran.
Şi lăsând-o să-şi continue drumul, se oprise pe la mijlocul sălii, bucuros că rămâne singur.
Ce departe, ce odihnitoare, ce neverosimilă era această întâmplare, acum, când, în orice sală
ar fi intrat, gândul că şi ea ar putea să fie acolo, însoţită poate de altcineva, îl tortura silindu-l să stea
mereu la pândă pentru a recunoaşte în obscuritate, în lungile şiruri de spectatori, capul ei blond,
sclipind un moment sub lanterna unui plasator şi pierzându-se pe urmă mai departe, în întunericul
sălii…
Revedea de asemeni depărtata zi de ianuarie în care se întâlniseră în tren, venind de la
Sinaia. El citea o carte, când Ann îi bătuse în geamul compartimentului.
– Ce surpriză! Mă credeam singură în tot trenul. Nu vii cu mine în vagonul-restaurant? Să luăm
un ceai, să stăm de vorbă…
Refuzase plictisit, dând scuze vagi: prea multă lume în restaurant, preferă să rămână în
compartiment, are de citit…
(Mihail Sebastian, Accidentul)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: precis şi se căznea. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: să-mi cumperi. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ o expresie care să conţină substantivul timp. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea, când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa comunicării dintre părinţi
şi copii.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un
text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau George Bacovia.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare/perioadă
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
− prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat;
− ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru
ilustrarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi
de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic
studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL. SIMULARE BAC 2015 ROMÂNĂ BAREM

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: precis – sigur; se căznea – se străduia) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială
(de exemplu: pe stradă; la un cinematograf) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
amintirea, suferinţa) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip obiectiv) 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect, în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături
menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea textului
poetic studiat într-o orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau superficială – 1 p.
2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat 4 puncte
• menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
• ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două imagini/idei poetice relevante – 3 p.;
ilustrarea printr-o imagine/idee poetică – 1 p.;
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale
textului poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
poetic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROGILUL UMAN. SIMULARE BAC 2015 SUBIECTE ROMÂNĂ

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
O aşteptam fără încetare în tot timpul absenţei ei. Şi niciun semn. După câteva zile, când
făcusem socoteala că trebuie să-mi scrie, m-am dus fără nicio bănuială, surâzător de succesul meu
sigur, la cutia de scrisori. Apoi la factorul următor şi la al treilea. Am început să-mi dau singur
explicaţii: poate că numărasem eu greşit. Să cerem informaţii. Din prima zi nu-mi scrie, sunt prea
pretenţios. Poate că nu mi-a reţinut bine adresa. Sau s-a pierdut scrisoarea… Sau… Nu înţelegeam.
Plecase cu o nespusă părere de rău. N-avea nicio curiozitate? Florile pe care mi le lăsase ca o
mângâiere nu se uscaseră încă de tot, şi eu eram neliniştit, căutând să pricep, uneori indignat. Mady a
spus:
–Aşa e ea!
Cum aşa? Adică este inutil să aştept un semn? În fiecare zi inutil? Voi vedea factorul venind şi
nu-i voi ieşi în întâmpinare?
Grămezi de zile. Ce făcea ea în momentul acela, când eu mă plimbam sub ploaie, în frig, prea
zăpăcit pentru ca să-mi fi încheiat toţi nasturii de la palton? La un teatru? La un ceai? Invitată? În orice
caz, nu chinuindu-se singură… Ceva elegant: are Dania destule rochii ca să se îmbrace pentru fiecare
recepţie. Să poţi asista, cum numai la cinematograf se poate face, la două scene aproape în acelaşi
timp. Viaţa mea şi viaţa Daniei. […]Şi iar o întâlnire cu Mady. Mergeam la întâmplare, fără frică să ne vadă cineva, orice timp ar fi
fost. Mady se preta la frenezia mea, la întrebările care nu mai conteneau. Totuşi, suportam. Era
miezul iernii, treceau zile scurte, întunecoase, meschine. Dar când a fost prima zi de primăvară, când
soarele a strălucit pe frunze, pe drumuri şi pe oameni, atunci am socotit că tăcerea Daniei este haină,
că denotă cea mai deplină uscăciune sufletească şi că mă voi răzbuna. Eu nu uit niciodată nimic.
(Anton Holban, Jocurile Daniei)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: bănuială şi pretenţios. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: m-am dus. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului ploaie. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
5. Precizează o temă şi un motiv literar prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Am început să-mi dau singur explicaţii: poate că
numărasem eu greşit. Să cerem informaţii. Din prima zi nu-mi scrie, sunt prea pretenţios. Poate că nu
mi-a reţinut bine adresa. Sau s-a pierdut scrisoarea… Sau… Nu înţelegeam. Plecase cu o nespusă
părere de rău. N-avea nicio curiozitate? Florile pe care mi le lăsase ca o mângâiere nu se uscaseră
încă de tot, şi eu eram neliniştit, căutând să pricep, uneori indignat. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre influenţa traducerilor asupra literaturii
naţionale.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un
text poetic studiat aparţinând lui Tudor Arghezi.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare/perioadă
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
− prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat;
− ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru
ilustrarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi
de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/ tropi, elemente de prozodie etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic
studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN. SIMULARE BAC 2015

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date (de exemplu: bănuială – suspiciune; pretenţios – exigent) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea
temporală (de exemplu: după câteva zile; În fiecare zi) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea temei (de exemplu: iubirea) şi a unui motiv literar (de exemplu:
scrisoarea) identificate în textul dat 2 x 2 p. = 4 puncte
6. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip subiectiv) 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea textului
poetic studiat într-o orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau superficială – 1 p.
2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat 4 puncte
• menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
• ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două imagini/idei poetice relevante – 3 p.;
ilustrarea printr-o imagine/idee poetică – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului
poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
poetic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

EDU.RO va publica, în jurul orei 15.00, BAREMUL LA SIMULARE BAC LA LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XII-A. Imediat ce acesta va fi disponibil, B365.ro va publica BAREMUL SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A.

Iată subiectele date luni, 2 martie, la SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A. CLICK PE FOTOGRAFII:

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XI-A. SUBIECTE BAC 2015

SUBIECTE ȘI BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A

SUBIECTELE LA SIMULARE BAC ROMÂNĂ LE GĂSIȚI AICI

SUBIECTE ȘI BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A: B365.ro va prezenta, de îndată ce va fi disponibil baremul de corectare de la SIMULAREA BACALAUREATULUI, la LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XI-A.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT la LIMBA ROMÂNĂ, 2015. SUBIECTE ŞI BAREM ROMÂNĂ CLASA A XI-A

BAREM SIMULARE BACALAUREAT 2015. SIMULAREA LA ROMÂNĂ CLASA A XI-A. Simularea la ROMÂNĂ – BACALAUREAT 2015 – incepe la ora 9:00, iar accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.

Supravegherea elevilor va fi facuta de un alt profesor decat cel care preda Limba Română, potrivit Procedurii privind organizarea si desfasurarea simularii bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti precizeaza ca fiecare scoala „va asigura functionarea sistemelor de supraveghere video in salile de concurs”, pentru fiecare zi de simulare. De asemenea, „se va asigura monitorizarea video in sala de multiplicare a subiectelor, sala comisiei (la preluarea si numerotarea lucrarilor, repartizarea lucrarilor catre evaluatori), salile organizate pentru evaluarea lucrarilor scrise”.

SUBIECTE ȘI BAREM SIMULARE BAC 2015. SIMULAREA LA ROMÂNĂ CLASA A XI-A. Elevii trebuie sa fie in sala de clasa in intervalul 8:00-8:30, cand vor fi distribuiti pe sali conform unei repartizari afisate pe usa fiecarei sali de clasa. Dupa ora 8:30, elevii de clasa a XI-a şi a XII-a care sustin simularea nu mai au drept de a parasi sala de examen pana la primirea subiectelor, si nu mai devreme de 10:30.

Repartizarea elevilor in salile de concurs se face in ordine alfabetica, cate 1 elev in banca. Elevii vor fi supravegheati de 2 asistenti, de alta specialitate decat Limba Română. „In cazul abaterilor, elevul poate fi sanctionat prin scaderea notei la purtare”, precizeaza ISMB.

Evaluarea lucrarilor scrise se face pe grupe de scoli, astfel incat profesorii de Limba Română sa nu evalueze lucrarile propriilor elevi, se mai arata in Regulamentul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

BAREM SIMULARE BACALAUREAT 2015. BAREM SIMULARE BAC LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XI-A. Fiecare lucrare va fi evaluata de o echipa de 2 evaluatori, iar echipele de evaluatori vor fi stabilite prin tragere la sorti. In cazul inregistrarii unor diferente mai mari de 1 punct intre cei doi evaluatori, ei vor discuta, in prezenta presedintelui de comisie, modul de acordare a punctajelor si vor cadea de acord asupra notei finale.

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Bacalaureat.

Scopul acestor testari la nivel national este „familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale”, se arata in Ordinul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014.

Rezultatele obtinute de elevi sunt analizate la nivelul fiecarei scoli, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare. Fiecare scoala analizeaza rezultatele pe care le obtin elevii sai si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar, se arata in Procedura privind organizarea si desfasurarea simularii Bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

Scolile care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, se arata in document, care nu precizeaza ca inseamna „rezultate necorespunzatoare”.

Acesta este primul an in care simularea Bacalaureatului se face si la clasa a XI-a.

AICI GĂSIȚI MODELUL DE SUBIECTE OFERITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI LA LIMBA ROMÂNĂ, PENTRU SIMULAREA BACALAUREATULUI LA LIMBA ROMÂNĂ

AICI GĂSIȚI VARIANTA DE MODEL DE BAREM DE CORECTARE LA ROMÂNĂ, PENTRU SIMULAREA BACALAUREATULUI 2015, OFERITĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

SIMULARE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM SIMULARE BACALAUREAT 2015 CLASA A XI-A. SIMULAREA LA ROMÂNĂ CLASA A XI-A UMAN ŞI REAL. 

CALENDAR SIMULARE BAC 2015

2 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura română

3 martie 2015 – Simularea probei scrise de Limba şi literatura maternă

4 martie 2015 – Simularea probei obligatorie a profilului (matematică/istorie)

6 martie 2015 – Simularea probei la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

12 martie 2015 – Afişarea rezultatelor

SIMULARE BACALAUREAT 2015 LIMBA ROMÂNĂ CLASA A XI-A. SIMULARE 2015 BAC ROMÂNĂ BAREM CLASA A XI-A UMAN ŞI REAL. Examenul de bacalaureat din 2015 va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie – iulie şi august – septembrie. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button