SMART CITY

BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 clasa a XII-a. Rezolvare subiecte SIMULARE BAC ANATOMIE 2015

BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015. BAREM SIMULARE ANATOMIE BACALAUREAT 2015. SIMULAREA la proba la alegere a profilului şi specializării a avut loc vineri, 6 martie. Tot vineri, de la ora 15.00, pe EDU.RO va fi publicat BAREMUL la SIMULARE ANATOMIE 2015. Imediat ce va fi disponibil, BAREMUL la SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 va fi publicat şi pe B365.ro.

BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 clasa a XII-a

SUBIECTE SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 CLASA A XII-A

BAREM SIMULARE ANATOMIE CLASA A XII-A. BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015Simularea se desfăşoară întocmai ca examenul de bacalaureat. Elevii au la dispoziţie 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Toate subiectele sunt obligatorii şi se acordă 10 puncte din oficiu, nota fiind exprimată cu două zecimale.

BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015Scopul acestor testari la nivel national este „familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale”, se arata in Ordinul privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015Examenul de bacalaureat din 2015 va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie – iulie şi august – septembrie.

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale

BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015Repartizarea elevilor in salile de concurs se face in ordine alfabetica, cate 1 elev in banca. Elevii vor fi supravegheati de 2 asistenti, de alta specialitate decat Istorie. „In cazul abaterilor, elevul poate fi sanctionat prin scaderea notei la purtare”, precizeaza ISMB.

SIMULARE ANATOMIE SUBIECTE – MODELE DE SUBIECTE ANATOMIE SIMULARE AICI.

BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015 – MODEL DE BAREM SIMULARE ANATOMIE AICI

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Model
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. d)
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
Model
– Filiera teoretică – profilul real;
– Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
– Filiera vocaţională – profilul militar.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Celulele cu conuri şi celulele cu ……… sunt localizate în ……..
B 6 puncte
Numiţi două afecţiuni ale sistemului excretor; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a ei.
C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Femurul aparţine scheletului:
a) capului
b) membrului superior
c) membrului inferior
d) trunchiului
2. Bila:
a) are rol în digestia proteinelor şi a glucidelor
b) conţine enzime digestive
c) este secretată de vezica biliară
d) participă la digestia intestinală a alimentelor
3. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai:
a) abdomenului
b) capului
c) gâtului
d) membrelor
4. Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea:
a) proprioceptivă inconştientă
b) tactilă grosieră
c) tactilă fină
5. Prolactina este hormon secretat de:
a) gonade
b) hipofiză
c) suprarenale
d) tiroidă
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F
şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea
negaţiei.

1. În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în tubul colector.
2. Poluarea poate contribui la deteriorarea mediului.
3. Segmentul intermediar al analizatorului auditiv reprezintă locul unde se formează senzaţia auditivă.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
La realizarea sintezei proteinelor participă mai multe tipuri de ARN.
a) Precizaţi un tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor şi rolul îndeplinit de acesta.
b) Un fragment de ADN bicatenar conţine 2356 nucleotide. Nucleotidele cu guanină sunt în
număr de 1020.
Stabiliţi următoarele:
– secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5′-3′ complementară, ştiind că, pe catena 3′-5′, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGAAT;
– corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni;
– numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar;
– numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B 12 puncte
Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge evidenţiază absenţa din plasma sanguină a aglutininelor;
Stabiliţi următoarele:
a) grupa de sânge şi un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori.
c) Completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Schimbul de gaze dintre organism şi mediul înconjurător se realizează cu participarea
sistemului respirator.
a) Reprezentaţi, cu ajutorul unei scheme, schimbul de gaze la nivel pulmonar.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Diafragma are rol în realizarea respiraţiei”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Inspiraţia.
– Afecţiuni ale sistemului respirator.
2. 16 puncte
Reproducerea este o funcţie fundamentală a organismelor vii prin care se realizează
perpetuarea speciei.
a) Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin sau trei componente ale
sistemului reproducător masculin (la alegere).
b) Explicaţi importanţa cunoaşterii şi respectării unor noţiuni elementare de igienă a sistemului
reproducător şi reproducerii.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia sistemelor reproducătoare feminin şi masculin –
asemănări şi deosebiri”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Model Barem de evaluare şi de notare

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. d)
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
– Filiera teoretică – profilul real;
– Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
– Filiera vocaţională – profilul militar.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
– numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
– asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
– unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
– rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) – secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5′-3′ complementară: CGCTTA; 2 puncte
– corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de
stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
– numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
– numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
c) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Model
Barem de evaluare şi de notare
2
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
– un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;
2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
– pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte  

BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015Evaluarea lucrarilor scrise se face pe grupe de scoli, astfel incat profesorii de Biologie sa nu evalueze lucrarile propriilor elevi, se mai arata in Regulamentul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Fiecare lucrare va fi evaluata de o echipa de 2 evaluatori, iar echipele de evaluatori vor fi stabilite prin tragere la sorti. In cazul inregistrarii unor diferente mai mari de 1 punct intre cei doi evaluatori, ei vor discuta, in prezenta presedintelui de comisie, modul de acordare a punctajelor si vor cadea de acord asupra notei finale.

Continuturile pentru simulare si competentele de evaluat asociate acestora sunt cele prevazute in programa pentru Bacalaureat.

SIMULARE ANATOMIE 2015 BAREM. BAREM SIMULARE BAC 2015 ANATOMIESupravegherea elevilor va fi facuta de un alt profesor decat cel care preda Anatomia, potrivit Procedurii privind organizarea si desfasurarea simularii bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015. Simulările pentru examenul de bacalaureat au început luni, 2 martie, cu proba la limba română. Marţi, 3 martie, a avut loc proba la limba maternă, iar miercuri, 4 martie, este programată simularea probei obligatorie a profilului (matematică/istorie). Acestea sunt singurele probe la simulare la care au participat elevii claselor a XI-a şi a XII-a. La ultima probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării, care va avea loc vineri, 6 martie, vor participa doar elevii din clasa a XII-a.

REZULTATELE LA SIMULARE BACALAUREAT vor fi publicate pe 12 martie 2015. Notele nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi discutate cu fiecare elev în parte şi cu părinţii, în cadrul şedinţelor cu părinţii.

SIMULARE ANATOMIE 2015. BAREM SIMULARE BAC 2015 ANATOMIEInspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti precizeaza ca fiecare scoala „va asigura functionarea sistemelor de supraveghere video in salile de concurs”, pentru fiecare zi de simulare. De asemenea, „se va asigura monitorizarea video in sala de multiplicare a subiectelor, sala comisiei (la preluarea si numerotarea lucrarilor, repartizarea lucrarilor catre evaluatori), salile organizate pentru evaluarea lucrarilor scrise”.

SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 BAREM ANATOMIE. SIMULARE BAC ANATOMIE BAREM. Rezultatele obtinute de elevi sunt analizate la nivelul fiecarei scoli, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea performantelor scolare. Fiecare scoala analizeaza rezultatele pe care le obtin elevii sai si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar, se arata in Procedura privind organizarea si desfasurarea simularii Bacalaureatului pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014-2015.

Scolile care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, se arata in document, care nu precizeaza ca inseamna „rezultate necorespunzatoare”.

BAREM SIMULARE BAC 2015 ANATOMIE. BAREM SIMULARE ANATOMIE. EDU.RO va publica, miercuri, la ora 15.00, BAREMUL LA SIMULARE BAC ANATOMIE. Imediat ce acesta va fi disponibil, B365.ro va publica BAREMUL LA SIMULARE BAC LA ANATOMIE.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button