SMART CITY

BAREM DE CORECTARE LA ROMANA, BAC 2013 – SCRIS, REAL ȘI UMAN: VEZI BAREMUL

BACALAUREAT 2013: UPDATE ORA 15: 00. Baremul de corectare la proba de limba română scris, la Bac 2013 este diferențiat pentru cele două profiluri, la liceele teoretice. B365.ro vă prezintă baremele de corectare pentru proba scrisă. 

BAREM CORECTARE LA ROMÂNĂ BAC 2013 REAL, AICI.

BAREM CORECTARE LA ROMÂNĂ BAC 2013 UMAN, AICI.

Subiectele le găsiți aici. 

Iată mai jos baremele:

1. UMAN

Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare 1
Examenul de bacalaureat național 2013
Proba E. a)

Limba şi literatura română
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
va zări – va observa; obosită – extenuată) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului ghilimelelor din secvența indicată (de exemplu: marchează începutul și sfârșitul vorbirii
directe) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă obiectivă)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de
exemplu: fotografia, reveria) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea fiecăreia dintre cele două secvenţe care fixează dimensiunea spațială (de
exemplu: pe Calea Victoriei, în față la Corso; de pe celălalt trotuar) 2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul imperfect 4 p. / prezentare superficială 2 p.
4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de
exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de
expunere) 2x1p= 2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p= 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau
mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punctMinisterul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare 2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea adecvată şi nuanţată a fiecărei trăsături a textului poetic studiat, care
face posibilă încadrarea în simbolism 2x2p= 4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:
• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)
– câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două imagini/idei poetice relevante pentru tema şi
viziunea despre lume din textul poetic studiat 2x2p= 4 puncte
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acesteia prin două imagini/idei poetice
relevante 4 p.
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea printr-o imagine/idee poetică 2 p.
• simpla numire a temei sau a unor idei poetice 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului
poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p= 4 puncte
– susţinerea pertinentă a opiniei formulate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla
formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare,
formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

2.REAL

Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare 1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
mormane – grămezi; uzate – degradate) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte)
2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (de exemplu: perspectivă obiectivă)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de
exemplu: orașul, drumul) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea fiecărei secvenţe care fixează dimensiunea spațială (de exemplu: Strada
Rahmaninov era la capătul ei dinspre lacuri; De acolo, strada era pavată) 2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul imperfect 4 p. / prezentare superficială 2 p.
4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de
exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de
expunere) 2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial
adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final,
concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate
2x3p= 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau
mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punctMinisterul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 7
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare 2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea adecvată şi nuanţată a fiecărei trăsături a textului poetic studiat, care face
posibilă încadrarea într-o orientare literară, într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică 2x2p= 4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:
• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul poetic
studiat 4 puncte
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acesteia prin două imagini/idei poetice
relevante 4 p.
• prezentarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea printr-o imagine/idee poetică 2 p.
• simpla numire a temei sau a unor idei poetice 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic
studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4x1p= 4 puncte
− susţinerea pertinentă a opiniei formulate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. / simpla
formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare,
formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă
adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

Fiecare subiect din cele trei va fi punctat cu câte 30 de puncte în baremul de corectare, restul până la 100 fiind acordate din oficiu.

Subiectele la română la Bac 2013, scris, în funcție de prof, le puteți afla de aici. 

Rezultatele la BAC 2013 vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

După aceea urmează un nou pas pentru absolvenții de la Bacalaureat 2013 care doresc să își continue studiile: admiterea la facultate. 

în cadrul Universitatii din Bucuresti, majoritatea facultatilor isi selecteaza viitorii studenti in functie de notele pe care acestia le obtin la Bacalaureat. Exista, insa, si facultati unde se intra in urma unui examen de admitere. Mai multe detalii despre admiterea la facultate, aici. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button