SMART CITY

BAREM LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE BAC 2013 ȘI SUBIECTE – BACALAUREAT 2013

BAREM LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE BAC 2013: B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile subiectele și baremul de corectare la proba de LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE a Bacalaureatului 2013. 

Proba are loc astăzi, 5 iulie. 

BACALAUREAT 2013, LOGICĂ: Vineri, absolvenţii de liceu de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar, vor susţine proba scrisă, la logică şi argumentare, a Bacalaureatului 2013.

BAREMUL DE EVALUARE ŞI NOTARE LA LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE POATE FI VĂZUT AICI.

VARIANTA DE SUBIECTE OFERITĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI PE EDU.RO, AICI.

SUBIECTE LA LOGICĂ, AGUMENTARE ŞI COMUNICARE – VARIANTA 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. În structura unui termen, componenta lingvistică reprezintă:
a. noțiunea redată de termenul respectiv
b. un cuvânt sau un grup de cuvinte
c. mulțimea de obiecte la care se referă termenul respectiv
d. raportul dintre intensiunea și extensiunea termenului respectiv
2. Termenul nevaliditate este din punct de vedere intensional:
a. un termen relativ
b. un termen concret
c. un termen negativ
d. un termen compus
3. Termenii român și medic se află în raport de:
a. ordonare
b. încrucișare
c. contradicție
d. contrarietate
4. O propoziție categorică exprimă un raport:
a. între doi termeni, iar acest raport este condiționat de ceva
b. între trei termeni, iar acest raport nu este condiționat de nimic
c. între doi termeni, iar acest raport este probabil sau posibil
d. între doi termeni, fără ca acest raport să fie condiționat de ceva
5. Predicatul logic al propoziției „Există puțini oameni care sunt talentați la pictură” este:
a. talentați la pictură
b. există
c. sunt
d. sunt talentați
6. Dacă propoziția Peștii sunt vertebrate este adevărată, atunci:
a. contrara ei este adevărată
b. subalterna ei este falsă
c. contradictoria ei este falsă
d. contrara ei este probabilă
18 puncte

B. Fie următoarele două moduri silogistice: eao-1, eio-3.
a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi
construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de
inferenţă. 8 puncte
b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Se dau următoarele propoziţii:

1. Unele opinii nu sunt adevărate.
2. Toate științele axiomatice sunt deductive.
3. Niciun om rațional nu este intolerant.
4. Unii elevi sunt pasionați de logică.
A. Precizaţi formula propoziţiei 2. 4 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziției 1 și subalterna
propoziției 3. 6 puncte
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa
corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 și 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.
10 puncte
D. Explicaţi succint de ce propoziţia 1 nu se converteşte corect. 6 puncte
E. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 4. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Definiţi conceptul de silogism. 4 puncte
2. Precizați două tipuri de raționamente inductive. 6 puncte
3. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin
care să justificaţi propoziţia „Niciun automobil electric nu este ieftin”. 10 puncte
4. Fie următoarea definiţie:
Liliacul nu este un mamifer acvatic.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
b. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi,
pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce. 8 puncte

SUBIECTELE LA LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE POT FI VĂZUTE ŞI AICI


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button