SMART CITY

BAREM DE CORECTARE LA BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ SIMULARE BAC 2015 EDU.RO BAREM BIOLOGIE SIMULARE

BAREM DE CORECTARE LA BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ, SIMULARE BAC 2015, EDU.RO: B365.ro vă prezintă, la ora 15:00< vineri, 6 martie 2015, BAREMUL DE CORECTARE LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ, LA SIMULARE BACALAUREAT 2015, CLASA A XII-A, CONFORM EDU.RO.

DOWNLOADEAZĂ AICI BAREM DE CORECTARE LA BIOLOGIE SIMULARE BAC 2015

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
– numirea celor două etape ale diviziunii celulare meiotice; 2 x 1p. = 2 puncte
– câte o caracteristică pentru fiecare etapă a diviziunii celulare meiotice. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2a; 3c; 4c; 5a. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p. = 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) numirea celor patru compartimente ale inimii; 4 x 1p. = 4 puncte
b) precizarea a două asemănări între vena cavă superioară şi vena cavă inferioară;
2 x 2 p. = 4 puncte
c) – calcularea masei sângelui copilului; 2 puncte
34 x 7 : 100 = 2,38 kg;
– calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
2,38 x 55 : 100 = 1,309 kg;
– calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
1,309 x 90 : 100 = 1,1781 kg.
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei.
B 12 puncte
a) genotipurile celor două soiuri de cartofi: AARR; aarr; 2 x 1p. = 2 puncte
b) trei exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1; 3 x 1p. = 3 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
c) numărul combinaţiilor din F2, homozigote pentru culoarea tuberculilor: 8 (8/16); 1 punct
– genotipul indivizilor din F2 cu tuberculi alungiţi şi de culoare galbenă (AArr; Aarr);
2 x 1p. = 2 puncte
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) caracterizarea măduvei spinării:
– localizarea măduvei spinării; 1 punct
– un rol al măduvei spinării; 1 punct
– o componentă structurală a măduvei spinării; 1 punct
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) precizarea a două modalităţi de evidenţiere a respiraţiei la plante; 2 x 1p. = 2 puncte
b) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri între nutriţia saprofită şi nutriţia parazită, întâlnite
la fungi; 2 x 2 p. = 4 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p. = 6 puncte
– pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Iată SUBIECTELE LA BIOLOGIE VEGETALĂ LA SIMULAREA BACALUREATULUI 2015 CLASA A XII-A:

Foto: alba24.ro

Iată exemplele de modele de SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ pentru SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A, Filiera teoretică – profilul real; Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecia mediului; Filiera vocaională – profilul militar.

MODEL DE SUBIECTE LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

MODEL DE BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

Atenție! La BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ, Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTE ȘI BAREM LA BIOLOGIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI, 2015:

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button