SMART CITY

BAREM CORECTARE SIMULARE BAC 2015, LIMBA ROMÂNĂ. CUM SE REZOLVĂ SUBIECTELE LA ROMÂNĂ BAC 2015

BAREM CORECTARE SIMULARE BAC 2015, ROMÂNĂ

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL AICI.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL UMAN CLASA A XII-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN SUBIECTE AICI.


BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFILUL REAL CLASA A XI-A AICI.

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL REAL SUBIECTE AICI.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL UMAN AICI.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL UMAN AICI.


SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Multă vreme nu ştiuse nimic precis despre ea, deşi o saluta pe stradă, ba de câteva ori se şi
întâmplase să schimbe câteva cuvinte împreună. Îl irita doar numele ei mic, acel pretenţios Ann, când
Anna ar fi fost un nume atât de liniştit.
Încerca acum, când iubirea lui devenise o aşa de ascuţită suferinţă, să regăsească în amintire
pe această Annă indiferentă şi pierdută din primele timpuri, să fixeze în mici fapte din trecut apariţia
acelei tinere femei, pe care de-abia o cunoştea şi care, pe atunci nu-i putea face nici rău, nici bine.
Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea,
când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al
acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care
i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp.
Retrăia cu un sentiment de răzbunare anticipată ziua în care se întâlniseră la un cinematograf
pe Bulevard. El era la casa de bilete, când cineva îl bătuse pe umăr. Era, spre mirarea lui, Anna, pe
care nu o cunoştea destul de bine pentru un gest atât de familiar.
– Nu vrei să-mi cumperi şi mie un bilet? ca să nu mai stau la rând.
Intraseră împreună în sală, dar el refuzase, aproape nepoliticos, rugămintea ei de a veni cu ea
în primele rânduri, unde obişnuia să stea, din cauza uşoarei ei miopii.
– Iartă-mă, dar nu pot să stau prea aproape de ecran.
Şi lăsând-o să-şi continue drumul, se oprise pe la mijlocul sălii, bucuros că rămâne singur.
Ce departe, ce odihnitoare, ce neverosimilă era această întâmplare, acum, când, în orice sală
ar fi intrat, gândul că şi ea ar putea să fie acolo, însoţită poate de altcineva, îl tortura silindu-l să stea
mereu la pândă pentru a recunoaşte în obscuritate, în lungile şiruri de spectatori, capul ei blond,
sclipind un moment sub lanterna unui plasator şi pierzându-se pe urmă mai departe, în întunericul
sălii…
Revedea de asemeni depărtata zi de ianuarie în care se întâlniseră în tren, venind de la
Sinaia. El citea o carte, când Ann îi bătuse în geamul compartimentului.
– Ce surpriză! Mă credeam singură în tot trenul. Nu vii cu mine în vagonul-restaurant? Să luăm
un ceai, să stăm de vorbă…
Refuzase plictisit, dând scuze vagi: prea multă lume în restaurant, preferă să rămână în
compartiment, are de citit…
(Mihail Sebastian, Accidentul)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: precis şi se căznea. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: să-mi cumperi. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ o expresie care să conţină substantivul timp. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Erau în memoria lui anumite teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea, când imaginea de astăzi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care i-ar fi fost frică să nu le găsească devorate de timp. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa comunicării dintre părinţi
şi copii.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un
text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau George Bacovia.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare/perioadă
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
− prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat;
− ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru
ilustrarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi
de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic
studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL REAL. SIMULARE BAC 2015 ROMÂNĂ BAREM

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: precis – sigur; se căznea – se străduia) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială
(de exemplu: pe stradă; la un cinematograf) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
amintirea, suferinţa) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip obiectiv) 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect, în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături
menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea textului
poetic studiat într-o orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau superficială – 1 p.
2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat 4 puncte
• menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
• ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două imagini/idei poetice relevante – 3 p.;
ilustrarea printr-o imagine/idee poetică – 1 p.;
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale
textului poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
poetic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROGILUL UMAN. SIMULARE BAC 2015 SUBIECTE ROMÂNĂ

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
O aşteptam fără încetare în tot timpul absenţei ei. Şi niciun semn. După câteva zile, când
făcusem socoteala că trebuie să-mi scrie, m-am dus fără nicio bănuială, surâzător de succesul meu
sigur, la cutia de scrisori. Apoi la factorul următor şi la al treilea. Am început să-mi dau singur
explicaţii: poate că numărasem eu greşit. Să cerem informaţii. Din prima zi nu-mi scrie, sunt prea
pretenţios. Poate că nu mi-a reţinut bine adresa. Sau s-a pierdut scrisoarea… Sau… Nu înţelegeam.
Plecase cu o nespusă părere de rău. N-avea nicio curiozitate? Florile pe care mi le lăsase ca o
mângâiere nu se uscaseră încă de tot, şi eu eram neliniştit, căutând să pricep, uneori indignat. Mady a
spus:
–Aşa e ea!
Cum aşa? Adică este inutil să aştept un semn? În fiecare zi inutil? Voi vedea factorul venind şi
nu-i voi ieşi în întâmpinare?
Grămezi de zile. Ce făcea ea în momentul acela, când eu mă plimbam sub ploaie, în frig, prea
zăpăcit pentru ca să-mi fi încheiat toţi nasturii de la palton? La un teatru? La un ceai? Invitată? În orice
caz, nu chinuindu-se singură… Ceva elegant: are Dania destule rochii ca să se îmbrace pentru fiecare
recepţie. Să poţi asista, cum numai la cinematograf se poate face, la două scene aproape în acelaşi
timp. Viaţa mea şi viaţa Daniei. […]Şi iar o întâlnire cu Mady. Mergeam la întâmplare, fără frică să ne vadă cineva, orice timp ar fi
fost. Mady se preta la frenezia mea, la întrebările care nu mai conteneau. Totuşi, suportam. Era
miezul iernii, treceau zile scurte, întunecoase, meschine. Dar când a fost prima zi de primăvară, când
soarele a strălucit pe frunze, pe drumuri şi pe oameni, atunci am socotit că tăcerea Daniei este haină,
că denotă cea mai deplină uscăciune sufletească şi că mă voi răzbuna. Eu nu uit niciodată nimic.
(Anton Holban, Jocurile Daniei)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: bănuială şi pretenţios. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: m-am dus. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului ploaie. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
5. Precizează o temă şi un motiv literar prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Am început să-mi dau singur explicaţii: poate că
numărasem eu greşit. Să cerem informaţii. Din prima zi nu-mi scrie, sunt prea pretenţios. Poate că nu
mi-a reţinut bine adresa. Sau s-a pierdut scrisoarea… Sau… Nu înţelegeam. Plecase cu o nespusă
părere de rău. N-avea nicio curiozitate? Florile pe care mi le lăsase ca o mângâiere nu se uscaseră
încă de tot, şi eu eram neliniştit, căutând să pricep, uneori indignat. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre influenţa traducerilor asupra literaturii
naţionale.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un
text poetic studiat aparţinând lui Tudor Arghezi.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o orientare/perioadă
literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
− prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat;
− ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru
ilustrarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi
de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/ tropi, elemente de prozodie etc.);
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic
studiat.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A PROFILUL UMAN. SIMULARE BAC 2015

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date (de exemplu: bănuială – suspiciune; pretenţios – exigent) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea
temporală (de exemplu: după câteva zile; În fiecare zi) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea temei (de exemplu: iubirea) şi a unui motiv literar (de exemplu:
scrisoarea) identificate în textul dat 2 x 2 p. = 4 puncte
6. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip subiectiv) 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea textului
poetic studiat într-o orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau superficială – 1 p.
2 x 2 p. = 4 puncte
– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul
poetic studiat 4 puncte
• menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.
• ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două imagini/idei poetice relevante – 3 p.;
ilustrarea printr-o imagine/idee poetică – 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului
poetic studiat, semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume 4 x 1 p. = 4 puncte
− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul
poetic studiat: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFIL REAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Sevasta […] se aşeză la locul de mai nainte.
Tăcerea aceasta, liniştea cu care tatăl ei îşi gusta bucatele, toată purtarea lui de astă-seară îi
turburau sufletul şi o umpleau de o îngrijare despre care nu-şi putea da seamă. Cuvintele lui mereu îi
răsunau în urechi şi mereu vedea oglindirea înscârbirii în faţa lui. Cugetările se urmau însă alene în
sufletul ei; tot ce se petrecea într-însa i se punea aminte într-un amestec nehotărât, ca şi când lumea,
ea însăşi, cuvintele bătrânului şi chiar cugetările ei i s-ar ivi străbătând prin o ceaţă deasă.
Ea îşi ridică mâna dreaptă şi o ţinu îndelungat pe frunte. Stâmpărându-şi astfel fruntea,
cugetările parcă se aşezau rânduri-rânduri în capul ei. Peste faţă i se răspândi o înduioşare, o
mâhnire, care-i schimbă toată firea. Privirea îi căzu greu asupra bătrânului şi rămase aşezată asupra
pletelor lui cărunte… El mânca încet.
— Dinadins! îşi zise ea cu un îndelungat suspin.
Bătrânul se mişcă puţin în auzul acestui suspin; urmă însă ca până acum.
Sevasta făcu o mişcare de îngrozire, apoi se ridică încet, se apropie de tatăl său şi îi puse
mâna pe umăr.
— Tată! şopti ea.
Moş Mărian se ridică de la masă şi se îndreptă spre ea.
Acum ei îşi stau în faţă. […]Îndelung au stat astfel şi îndeplin s-au înţeles unul pe altul. Dar acest bătrân nu mai era
căruţaşul ce sta nepăsător şi senin la faţă în mijlocul crivăţului: era părintele care într-o singură clipă
vede şi jăleşte o întreagă viaţă, jăleşte comoara risipită a vieţii sale. El apucă mâna fiicei sale.
(Ioan Slavici, O viaţă pierdută)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: mâhnire şi apucă. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: care-i schimbă toată firea. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul suflet.
2 puncte
4. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
5. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvenţe din textul dat care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul perfect simplu, în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, secvenţa: Îndelung au stat astfel şi îndeplin s-au înţeles unul
pe altul. Dar acest bătrân nu mai era căruţaşul ce sta nepăsător şi senin la faţă în mijlocul crivăţului:
era părintele care într-o singură clipă vede şi jăleşte o întreagă viaţă, jăleşte comoara risipită a vieţii
sale. El apucă mâna fiicei sale. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa vizionării ecranizărilor
după opere literare.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj
dintr-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/
conflictele din nuvela studiată;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe
comentate;
– prezentarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi
spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice,
limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei se reflectă în construcţia
personajului.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFILUL REAL. SIMULARE BAC ROMÂNĂ 2015

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: mâhnire – tristeţe; apucă – luă) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
tăcerea, privirea) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip obiectiv) 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală
(de exemplu: astă-seară; Îndelung au stat astfel) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul perfect simplu, în textul dat: prezentare adecvată şi
nuanţată – 4 p./ prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din nuvela studiată 4 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 4 p.
• prezentare adecvată, fără raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată – 2 p.
• prezentare schematică sau superficială – 1 p.
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.
• ilustrarea trăsăturii prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea printr-un
episod/citat sau printr-o secvenţă comentată – 2 p.; simpla numire a unor episoade/secvenţe
sau tendinţa de rezumare – 1 p.
– câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi
de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcţia personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei se reflectă în construcţia
personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTE SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A PROFIL UMAN. SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFIL UMAN

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeşte următorul text:
Eram ș-așa indispus de neodihnă. Toată noaptea trecută moțăisem ghemuit în unghiul unui
vagon de clasa a doua, înghesuit de o companie veselă de bucureșteni care se-ntorceau de la
expoziție – un potop de impresii și amintiri… Mă despărțisem de ei de dimineață, ș-acu pe-nserate
intram în orășelul meu natal, unde nu mai fusesem de copil… Trebuie să mărturisesc că n-am simțit
„acele palpitări”, care se simt la orice revedere de acest fel; ce-i drept, nici pomii și altele n-au
manifestat față cu „vechiul lor prieten” vreo deosebită emoție. De la gară trec prin niște uliți triste:
miroase a scăpătare și părăginire. Asta mă indispune și mai mult. Să plec cu trăsura ‘nainte, pe-ntuneric
și pe un drum necunoscut? Nu! mai bine să rămân aici o noapte; am nevoie de repaos; să dorm fără
clătinătură, fluiere, clopote și mai ales fără impresii mirifice de la Paris. Tocmesc trăsura pe a doua zi
la patru și trag la „Grand Hotel Victoria Română” în centrul orașului.
Otelul meu are două caturi. Jos e la mijloc gangul, de o parte „Restaurant et Berărie”, de alta
„Cafenea et Confiserie”. Dinaintea „confiseriei” sunt așezate mese și scaune până în mijlocul stradei:
aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin de lume. Sosirea mea produce senzație… Toți
ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la o masă în partea restaurantului. […] Privirile
mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se uite la mine și cei din cafenea… Un băiețel
ca de vreo cinci ani se scoală de la locul lui, vine binișor la masa mea și se pune, mâncând dintr-o
prăjitură, să mă studieze de aproape. „Nicule! vin la mama”, strigă o damă. În zadar; copilul, numai
ochi, n-aude. Am rezistat până aci, înfruntând ploaia de săgeți; privirile copilului mă biruiesc. Mă
gândesc la bestiile din menajerii; ele afară de chinul dureros al captivității mai sufăr unul, care acuma
văd eu cât e de neplăcut – să rabzi, fără să le fi solicitat, privirile persistente ale unei mulțimi curioase.
Dar dacă ar fi numai privirile!
(I. L. Caragiale, Grand Hotel „Victoria Română”)
Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: să mărturisesc şi aleasă.
2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura: asupră-mi. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului dimineață. 2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
5. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe care conturează dimensiunea temporală. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul prezent în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic. 4 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Dinaintea „confiseriei” sunt
așezate mese și scaune până în mijlocul stradei: aci se strânge seara societatea aleasă. Acum e plin
de lume. Sosirea mea produce senzație… Toți ochii se pironesc asupră-mi. Opresc o cameră și stau la
o masă în partea restaurantului. […] Privirile mă săgetează; pe lângă cei de la mese, ies acuma să se
uite la mine și cei din cafenea… 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa vizitării unor muzee şi
case memoriale pentru dezvoltarea culturii generale.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de
problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-o
nuvelă studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela
studiată;
– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia
dintre cele două personaje;
– prezentarea a patru componente de structură, compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii
temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia
relaţiei dintre cele două personaje.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul
de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus.

 

BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ PROFIL REAL CLASA A XI-A. BAREM SIMULARE BAC ROMÂNĂ 2015 CLASA A XI-A PROFIL REAL.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
date (de exemplu: să mărturisesc – să recunosc; aleasă – distinsă) 2 x 1 p. = 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în structura indicată (marchează pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
călătoria, amintirea) 2 x 2 p. = 4 puncte
5. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip subiectiv) 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală
(de exemplu: Toată noaptea trecută; de dimineaţă) 2 x 2 p. = 4 puncte
7. prezentarea rolului verbelor la timpul prezent în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p./
prezentare schematică, ezitantă – 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2 x 1 p. = 2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte
9. – comentarea secvenţei citate: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,
ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./ formulare
parţial adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) – 4 p./ utilizare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2 x 3 p. = 6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
dezvoltare clară, nuanţată – 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu
problematica pusă în discuţie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre
personajele alese din nuvela studiată: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare
schematică sau superficială – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– evidenţierea modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje, prin două
episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
• prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.;
încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.
• câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţă comentată – 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi
de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje
4 x 1 p. = 4 puncte
– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia relaţiei dintre
cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p./ încercare de susţinere a opiniei sau schematism – 2 p./
simplă formulare a opiniei – 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.
• text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu
subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.
• text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante – 3 p.
• relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.
• relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p./ vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.EDU.RO a publicat, la ora 15.00, BAREMUL LA SIMULARE BAC LA LIMBA ROMÂNĂ. Imediat ce acesta va fi disponibil, B365.ro va publica BAREMUL LA SIMULARE BAC LA LIMBA ROMÂNĂ.

Iată subiectele date luni, 2 martie. CLICK PE FOTOGRAFII:

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XII-A

SIMULARE BAC ROMÂNĂ CLASA A XI-A

Click pe imagini pentru mări


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button