SMART CITY

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română

BAREM LA TEORETIC REAL. CLICK AICI

BAREM PROFIL UMANIST ȘI PEDAGOGIC CLASA A xii-a. CLICK AICI

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: retras – izolat; zădărnicie – inutilitate) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența indicată (de exemplu: marchează separarea unei interjecții
de restul enunțului) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseşte o locuțiune/expresie care să conțină substantivul
suflet 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
singurătatea, uitarea) 2x2p=4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt
mărci ale adresării directe (de exemplu: verbe la modul imperativ – nu râdeți şi substantive în
vocativ – domnișoară) 2x2p=4 puncte
6. menționarea unei modalități de caracterizare a personajului Ogaru, exemplificând răspunsul
printr-o secvenţă semnificativă din textul dat 4 p./menționarea unei modalităţi de caracterizare, fără
exemplificare 2 p. 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului notațiilor autorului din textul dat 4 p./prezentare
schematică 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea oricăror două dintre trăsăturile genului dramatic prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor autorului)
2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte cu exemplu din text, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței citate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial
adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip
cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3
sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2
greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu 4 puncte
• prezentarea nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului
ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 4 p.
• prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără
raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 2 p.
• prezentare superficială, schematică 1 p.
– evidențierea, prin două situații/citate comentate, a oricărei trăsături a personajului ales 4 puncte
• menționarea trăsăturii și ilustrarea prin două situații/citate comentate 4 p.
• menționarea trăsăturii și ilustrarea printr-o situație/un citat comentat/ă 2 p.
• simpla numire a unor situații/scene sau tendință de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de compoziție a textului
narativ 4x1p=4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)

Limba şi literatura română

Simulare pentru elevii clasei a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date
(de exemplu: am cumpărat – am achiziționat; sfioasă – timidă) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie în secvența indicată (de exemplu: marchează pauza în
enunț) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se ilustrează corect sensul conotativ al substantivului indicat
2 puncte
4. precizarea temei dialogului dintre Decebal și Gena (de exemplu: efectuarea temelor) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale
adresării directe (de exemplu: verbe la modul imperativ – lasă şi substantive în vocativ – Domnu
Dinu) 2x2p=4 puncte
6. – menționarea oricărei modalități de caracterizare a personajului dat 2 puncte
– exemplificarea, cu o secvență semnificativă din textul dat, a modalității de caracterizare menționate
2 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului notațiilor autorului din textul dat 4 p./prezentare
schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două dintre trăsăturile genului dramatic, prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor autorului)
2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței indicate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial
adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative,
conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parțial adecvată 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conținutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;
3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2 p.;
2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele
două personaje alese din textul narativ studiat 2x2p=4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1p.)
– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea printr-un episod/un citat/o
secvență comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de compoziție ale textului
narativ studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje 4x1p= 4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și
încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
• 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
• 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus


SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
– reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
– textul dramatic postbelic
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
– simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica, curente culturale/literare romanesti in context european
– interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
– autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu. 

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română

B365.RO vă va prezenta subiectele și baremul de corectare pentru clasa a XI-a și a XII-a la Limba și Literatura Română, proba simulării Bacalaureatului.

Accesul elevilor in salile de clasa este permis pana la ora 8:30, iar simularea examenului de Limba si literatura romana din cadrul Bacalaureatului incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare sala se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Este pentru prima oara cand simularea se realizeaza la nivel national, adica toti elevii de clasa a XI-a si a XII-a din tara vor avea de rezolvat in acelasi interval orar aceleasi subiecte, realizate de Ministerul Educatiei.

In Bucuresti, Inspectoratul scolar a decis ca simularile sa se desfasoare in sali supravegheate video. Dupa ora 8:30, elevii nu vor mai avea voie sa paraseasca sala de simulare a examenului pana la 10:30. Elevii vor fi repartizati in clase in ordine alfabetica, listele vor fi publicate pe usa clasei, cate 1 elev in banca. In cazul in care un liceu nu are spatiul necesar, elevii pot fi asezati si cate 2 in banca, dar cu conditia ca elevii alaturati sa fie din ani de studiu diferiti.

SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore, din momentul in care fiecare elev a primit subiectele fotocopiate.

Elevii vor fi supravegheati in timpul simularii de cate 2 profesori pe clasa, care predau alta materie decat Limba si literatura romana. Profesorii supraveghetori provin din scoala in care elevii sustin simularea, iar presedintele comisiei de organizare a simularii este directorul liceului.

In cazul abaterilor, elevii pot fi sanctionati prin scaderea notei la purtare, precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Corectarea lucrarilor este organizata de catre inspectoratele scolare si este realizata de profesori din localitatea in care elevii au sustinut simularile.

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button