SMART CITY

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Română

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 – CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014 

Vezi aici BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 – CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014, profilul teoretic

Vezi aici BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 – CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014, profilul umanist

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Simulare pentru elevii clasei a XI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: mister – taină; necontenit – neîncetat) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența indicată (de exemplu: desparte vorbirea directă de
vorbirea indirectă) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseşte o locuțiune/expresie care să conţină verbul indicat
2 puncte
4. menționarea corectă a tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă obiectivă)
4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
nunta, suferința) 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe din text care conturează dimensiunea
spațială (de exemplu: capela palatului; în salon) 2x2p=4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul perfect simplu 4 p./prezentare
schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca
mod de expunere) 2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței indicate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial
adecvată: 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative,
conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor
de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): 4 p./utilizare parțial
adecvată: 2 p. 4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru clasa a XI-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conținutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;
3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie si de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2 p.;
2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTULal III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele dintr-o comedie studiată 4 puncte
• prezentarea nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului
ales, prin raportare la conflictul/conflictele din comedia studiată 4 p.
• prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără
raportare la conflictul/conflictele din comedia studiată 2 p.
• prezentare superficială, schematică 1 p.
– evidențierea oricărei trăsături a personajului ales prin două situații/citate/scene comentate 4 puncte
• menționarea trăsăturii și ilustrarea prin două situații/citate/scene comentate 4 p.
• menționarea trăsăturii și ilustrarea printr-o situație/un citat/o scenă comentat/ă 2 p.
• simpla numire a unor situații/scene sau tendință de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de limbaj ale comediei
studiate, semnificative pentru construcția personajului ales 4x1p=4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)
Limba şi literatura română

Simulare pentru elevii clasei a XI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date
(de exemplu: amănunt – detaliu; înțelesuri – semnificații) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două
cuvinte; marchează căderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al verbului indicat 2 puncte
4. menționarea tipului de perspectivă narativă în textul dat (perspectiva obiectivă) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea oricărei teme (de exemplu: cunoașterea) și a oricărui motiv
literar (de exemplu: lectura), prezente în textul dat 2x2p=4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe din text care fixează dimensiunea
temporală (de exemplu: se ducea în fiecare zi la bibliotecă; Încă din 1939 se hotărâse […])
2x2p=4 puncte
7. prezentarea adecvată și nuanțată a valorii expresive a verbelor la timpul imperfect din textul dat
4 p./prezentare schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat
(de exemplu: prezența instanțelor comunicării narative – narator, personaj; folosirea narațiunii
ca mod de expunere ) 2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menţionate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței citate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
– structura discursului de tip argumentativ:
• formularea adecvată a ideilor în scris: text organizat clar, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia – 4 p./formulare parţial
adecvată – 2 p. 4 puncte
• utilizarea adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii, conjuncţii/locuţiuni
conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal,
consecutiv, final, conclusiv etc., conectori argumentativi) – 4 p./utilizare parţial adecvată – 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
– conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/unei opinii proprii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;
3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele
două personaje alese din comedia studiată 2x2p=4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1p.)
– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea printr-un episod/un citat/o
secvență comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.
– câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de limbaj ale comediei
studiate, semnificative pentru construcția personajului ales 4x1p= 4 puncte
– susţinerea pertinentă a opiniei formulate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau
schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și
încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
• 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
• 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./ vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.


BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la Română: 

BAREM LA TEORETIC REAL– clasa a XII-a.

BAREM PROFIL UMANIST ȘI PEDAGOGIC CLASA A xii-a. CLICK AICI

– See more at: http://www.b365.ro/barem-corectare-limba-romana-simulare-bac-2014-clasa-a-xii-a-baremul-de-corectare-la-romana_203544.html#sthash.VDYN4eGY.dpuf

Accesul elevilor in salile de clasa este permis pana la ora 8:30, iar simularea examenului de Limba si literatura romana din cadrul Bacalaureatului incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare sala se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Este pentru prima oara cand simularea se realizeaza la nivel national, adica toti elevii de clasa a XI-a si a XII-a din tara vor avea de rezolvat in acelasi interval orar aceleasi subiecte, realizate de Ministerul Educatiei.

In Bucuresti, Inspectoratul scolar a decis ca simularile sa se desfasoare in sali supravegheate video. Dupa ora 8:30, elevii nu vor mai avea voie sa paraseasca sala de simulare a examenului pana la 10:30. Elevii vor fi repartizati in clase in ordine alfabetica, listele vor fi publicate pe usa clasei, cate 1 elev in banca. In cazul in care un liceu nu are spatiul necesar, elevii pot fi asezati si cate 2 in banca, dar cu conditia ca elevii alaturati sa fie din ani de studiu diferiti.

SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore, din momentul in care fiecare elev a primit subiectele fotocopiate.

Elevii vor fi supravegheati in timpul simularii de cate 2 profesori pe clasa, care predau alta materie decat Limba si literatura romana. Profesorii supraveghetori provin din scoala in care elevii sustin simularea, iar presedintele comisiei de organizare a simularii este directorul liceului.

In cazul abaterilor, elevii pot fi sanctionati prin scaderea notei la purtare, precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Corectarea lucrarilor este organizata de catre inspectoratele scolare si este realizata de profesori din localitatea in care elevii au sustinut simularile.

BAREM CORECTARE LIMBA ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2014 – CLASA A XI-A. Baremul de corectare la Limba și Literatura Română la SIMULARE BAC 2014 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button