SMART CITY

AZI a avut loc proba la Limba Română la SIMULARE BACALAUREAT 2014. SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE

SIMULARE BAC 2014, PROBA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE. 

CLASA A XI-A

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A, PROFILUL REAL

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A, PROFILUL UMANIST

SUBIECTE SIMULARE BAC A XI-A REAL, AICI

SUBIECTE SIMULARE BAC A XI-A UMAN ȘI PEDAGOGIC, AICI


CLASA A XII-A

VEZI AICI SUBIECTELE LA REAL ȘI PROFIL TEHNOLOGIC, CLASA A XII-A

VEZI AICI SUBIECTE LA PROFIL UMANIST ȘI PEDAGOGIC

Baremul de corectare la Română

BAREM LA TEORETIC REAL, clasa a Xii-a. CLICK AICI

BAREM PROFIL UMANIST ȘI PEDAGOGIC CLASA A xii-a. CLICK AICI

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de
exemplu: retras – izolat; zădărnicie – inutilitate) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvența indicată (de exemplu: marchează separarea unei interjecții
de restul enunțului) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseşte o locuțiune/expresie care să conțină substantivul
suflet 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:
singurătatea, uitarea) 2x2p=4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt
mărci ale adresării directe (de exemplu: verbe la modul imperativ – nu râdeți şi substantive în
vocativ – domnișoară) 2x2p=4 puncte
6. menționarea unei modalități de caracterizare a personajului Ogaru, exemplificând răspunsul
printr-o secvenţă semnificativă din textul dat 4 p./menționarea unei modalităţi de caracterizare, fără
exemplificare 2 p. 4 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului notațiilor autorului din textul dat 4 p./prezentare
schematică 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea oricăror două dintre trăsăturile genului dramatic prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor autorului)
2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte cu exemplu din text, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței citate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial
adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative,
conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip
cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conţinutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3
sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2
greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu 4 puncte
• prezentarea nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului
ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 4 p.
• prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără
raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 2 p.
• prezentare superficială, schematică 1 p.
– evidențierea, prin două situații/citate comentate, a oricărei trăsături a personajului ales 4 puncte
• menționarea trăsăturii și ilustrarea prin două situații/citate comentate 4 p.
• menționarea trăsăturii și ilustrarea printr-o situație/un citat comentat/ă 2 p.
• simpla numire a unor situații/scene sau tendință de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de compoziție a textului
narativ 4x1p=4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. a)

Limba şi literatura română

Simulare pentru elevii clasei a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date
(de exemplu: am cumpărat – am achiziționat; sfioasă – timidă) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului punctelor de suspensie în secvența indicată (de exemplu: marchează pauza în
enunț) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se ilustrează corect sensul conotativ al substantivului indicat
2 puncte
4. precizarea temei dialogului dintre Decebal și Gena (de exemplu: efectuarea temelor) 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale
adresării directe (de exemplu: verbe la modul imperativ – lasă şi substantive în vocativ – Domnu
Dinu) 2x2p=4 puncte
6. – menționarea oricărei modalități de caracterizare a personajului dat 2 puncte
– exemplificarea, cu o secvență semnificativă din textul dat, a modalității de caracterizare menționate
2 puncte
7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului notațiilor autorului din textul dat 4 p./prezentare
schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două dintre trăsăturile genului dramatic, prezente în
textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor autorului)
2x1p=2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a fiecăreia dintre cele două
trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. – comentarea secvenței indicate 3 puncte
• comentare adecvată și nuanțată 3 p.
• comentare schematică, ezitantă 2 p.
• încercare de comentare 1 p.
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial
adecvată 2 p. 4 puncte
• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de
opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative,
conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de
tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parțial adecvată 2 p.
4 puncte Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă – Limba şi literatura română Simulare pentru elevii clasei a XII-a
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
− conținutul argumentării:
• formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
• câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate 2x3p=6 puncte
• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:
• registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
• respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;
3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2 p.;
2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele
două personaje alese din textul narativ studiat 2x2p=4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
• prezentare nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
• prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1p.)
– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate a modului în care evoluează relația
dintre cele două personaje 4 puncte
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două
episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
• prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea printr-un episod/un citat/o
secvență comentat/comentată 2 p.
• simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură și de compoziție ale textului
narativ studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje 4x1p= 4 puncte
− susținerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei
formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și
încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
• 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente
insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
• 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0-1 erori: 2 p./ 2 erori: 1 p./ 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus

– See more at: http://www.b365.ro/barem-corectare-limba-romana-simulare-bac-2014-clasa-a-xii-a-baremul-de-corectare-la-romana_203544.html#sthash.WuBsocKh.dpuf

Clasa a XI-a și clasa a XII-a – elevii susțin astăzi proba la Limba și Literatura Română a SIMULĂRII BACALAUREATULUI 2014. 

B365.RO vă va prezenta subiectele și baremul de corectare pentru clasa a XI-a și a XII-a la Limba și Literatura Română, proba simulării Bacalaureatului.

Iată ce subiecte au avut de rezolvat elevii la simularea de SIMULARE BAC 2014, PROBA LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Simulare BAC clasa a XI-a: Alecsandri, eseu comedie şi impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor

Analiza unui fragment din nuvela Margărita” a lui Vasile Alecsandri, scrierea unui text argumentativ despre impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor şi redactarea unui dintr-o comedie studiată au fost subiectele la limba română de la simularea examenului de bacalaureat la clasa a XI-a.

Elevii din clasa a XI-a, profilul real, care au susţinut, luni, simularea examenului de bacalaureat la proba de limba şi literatura română au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare fiind notat cu 30 de puncte, zece puncte fiind acordate din oficiu.

La primul subiect, candidaţii au avut de rezolvat nouă cerinţe, vizând cunoştinţe de vocabular, limbă română şi gramatică, dintr-un fragment din nuvela „Margărita” a lui Vasile Alecsandri.

Cerinţele au fost: numirea sinonimelor potrivit pentru sensul din text al cuvintelor „mister” şi „necontenit”; explicarea rolului virgulei în secvenţa: „Acel buchet l-am compus eu însămi pentru d-voastră, adăogi ea roşindu-se pe obraji”; construirea unui enunţ în care să se folosească o locuţiune sau expresie care să conţină verbul „a duce”; menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat; prezentarea a două motive literare din text; selectarea a două secvenţe din text care conturează dimensiunea spaţială; prezentarea rolului verbelor la timpul perfect simplu din textul dat; ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a două trăsături ale genului epic; comentarea, în 60-100 de cuvinte, a următoarei secvenţe din text: „Câteva persoane se apropiară de Margărita, iar Alexis se retrase încet, strângând la peptu-i un mic buchet de flori de trandafir, de violete şi de rezada. Din cea mai adâncă desperare, el trecuse pe loc în cea mai vie bucurie”, scrie realitatea.net. 

La al doilea subiect, cerinţa a fost scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor.

La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată.

Subiectele pot fi vizualizate şi aici. 

 

 

 

Clasa a XII-a

SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROFIL REAL TEHNOLOGIC

Elevii de clasa a XII-a de la profilul real-tehnologic au primit la primul subiect un text la prima vedere aparţinând genului dramatic, mai exact un fragment din piesa de teatru Somnoroasa aventură de Teodor Mazilu, pe baza căruia au fost formulate mai multe cerinţe care vizau cunoştinţele de vocabular şi teorie literară, precum şi capacitatea de a comenta un text literar ale elevilor, scrie gandul.info. 

La subiectul al II-lea elevii de clasa a XII-a de la profilul real-tehnologic au avut de elaborat un eseu despre importanţa călătoriilor.

La subiectul al III-lea, elevii au trebuit să realizeze un eseu în care să prezinte particularităţile de construcţie a două persoanaje dintr-un text studiat scris de Liviu Rebreanu

Click pe imagine pentru a mări

Click pe imagine pentru a mări

SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROFIL UMAN TEHNOLOGIC

Click pe imagine pentru a mări

Click pe imagine pentru a mări

Accesul elevilor in salile de clasa este permis pana la ora 8:30, iar simularea examenului de Limba si literatura romana din cadrul Bacalaureatului incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare sala se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Este pentru prima oara cand simularea se realizeaza la nivel national, adica toti elevii de clasa a XI-a si a XII-a din tara vor avea de rezolvat in acelasi interval orar aceleasi subiecte, realizate de Ministerul Educatiei.

In Bucuresti, Inspectoratul scolar a decis ca simularile sa se desfasoare in sali supravegheate video. Dupa ora 8:30, elevii nu vor mai avea voie sa paraseasca sala de simulare a examenului pana la 10:30. Elevii vor fi repartizati in clase in ordine alfabetica, listele vor fi publicate pe usa clasei, cate 1 elev in banca. In cazul in care un liceu nu are spatiul necesar, elevii pot fi asezati si cate 2 in banca, dar cu conditia ca elevii alaturati sa fie din ani de studiu diferiti.

SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore, din momentul in care fiecare elev a primit subiectele fotocopiate.

Elevii vor fi supravegheati in timpul simularii de cate 2 profesori pe clasa, care predau alta materie decat Limba si literatura romana. Profesorii supraveghetori provin din scoala in care elevii sustin simularea, iar presedintele comisiei de organizare a simularii este directorul liceului.

In cazul abaterilor, elevii pot fi sanctionati prin scaderea notei la purtare, precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Corectarea lucrarilor este organizata de catre inspectoratele scolare si este realizata de profesori din localitatea in care elevii au sustinut simularile.

SIMULARE BACALAUREAT 2014. SIMULARE la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:
– reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
– textul dramatic postbelic
– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
– simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica, curente culturale/literare romanesti in context european
– interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
– autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button