SMART CITY

Au început înscrierile la Universitatea Bucureşti, 2011. De ce acte e nevoie

Actele necesare pentru Studiile Universitare de Licenţă, înscrierea în anul 2011, aşa cum sunt prezentate pe siteul Universităţii Bucureşti.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Acte necesare la înscriere:

fişă-tip de înscriere ;

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011) însoţită de foaie matricolă (pentru facultăţile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu).

certificatul de naştere, în copie legalizată;

diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;

adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

trei fotografii tip buletin de identitate;

B.I sau C.I în copie;

chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti din data de 25.05.2011.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;

adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti.

Înscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolvenţii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candiaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez, precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semiburse etc.) şi în cadrul căreia urmează a fi repartizaţi.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care doresc să urmeze a doua facultate vor depune, la secretariatul facultăţii, un dosar ce va cuprinde:

diplomă de licenţă – în original,

diplomă de bacalaureat – în original,

certificat de naştere – copie legalizată,

chitanţă de plată a taxei de înscriere,

fotografii tip buletin,

adeverinţă medicală din care să reiasă că sunt apţi pentru a urma facultatea respectivă, eliberată de dispensarul teritorial, alte acte solicitate de facultate.

Pe siteul Universităţii Bucureşti sunt prezentaţi paşii necesari înscrierii în 2011:


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button