SMART CITY

Amenzi pentru părinţi, dacă elevii nu se prezintă la ore

Unităţile de învăţământ preuniversitar vor încheia un contract educaţional cu părinţii sau tutorii copiilor, în care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate de şcoală va constitui abatere disciplinară, potrivit unui proiect de act normativ supus dezbaterii publice. Conform aceluiaşi proiect, părinţii care nu iau măsuri pentru şcolarizarea copiilor riscă amenzi cuprinse între 100 şi 1.000 lei sau vor fi obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pus în dezbatere publică, vineri, de Ministerul Educaţiei, scrie Mediafax.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice prevede introducerea contractului educaţional între unităţile de învăţământ preuniversitar şi părinţi.

În regulament se subliniază şi că, potrivit prevederilor legale, părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor, în caz contrar putând fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 de lei şi 1.000 de lei sau pot fi obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

„Unităţile de învăţământ preuniversitar încheie cu părinţii/tutorii legal instituiţi, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor”, prevede documentul.

Proiectul mai prevede ca beneficiarii primari ai educatiei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice.

Elevii si tinerii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora prin observatie individuala, mustrare scrisa, retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesionala, eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi scoala sau din alta unitate de invatamant preuniversitar, preavizul de exmatriculare, exmatricularea.

Preavizul de exmatriculare se intocmeste, in scris, de catre diriginte si director, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina cumulate pe un an scolar, scrie ziare.com.

Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului scolar.

Exmatricularea poate fi cu drept de reinscriere, in anul urmator, in aceeasi unitate de invatamant preuniversitar si in acelasi an de studiu, exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant preuniversitar, exmatriculare din toate unitatile de invatamant preuniversitar, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp.

Modelul contractului educaţional va fi particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Contractul va fi valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, iar eventualele modificări se vor putea face printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi, care se va ataşa contractului educaţional.

De asemenea, contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ preuniversitar, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau tutorele legal instituit, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

Contractul se va încheia în două exemplare originale, unul pentru părinte/tutorele legal instituit, altul pentru unitatea de învăţământ şi va produce efecte de la data semnării.

„Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către personalul din unitatea de învăţământ constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul educaţional de către personalul unităţii de învăţământ constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii. Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul unităţii de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară”, se arată în acelaşi proiect.

Conform documentului, părintele sau tutorele legal instituit al preşcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia copilul şi să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul acestuia.

Documentul mai stabileşte că părintele are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil şi are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar dacă: a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice, depune o cerere/alt document la secretariat sau dacă participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button