ARHIVA B365

AMENZI de până la 500 de lei pentru călătorii prinşi fără bilet sau care au comportament „inadecvat”

Proiectul Legii Serviciilor publice de Transport călători, pus în dezbatere publică, prevede obligaţiile operatorilor de tranSport, dar şi ce obligaţii au călătorii.

Totodată proiectul stabileşte că transportul public este gratuit pentru copiii sub 5 ani.

PREVEDERI CUPRINSE ÎN PROIECTUL LEGII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT CĂLĂTORI:

OBLIGAŢIILE operatorilor serviciului public de transport

În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii trebuie să asigure:

a) dotarea şi dimensionarea sistemelor de transport proprii, a parcului de vehicule şi a bazelor de întreţinere şi reparaţii, corespunzător serviciului prestat;

b) respectarea capacităţilor de transport;

c) respectarea programelor de transport, a traseelor şi a graficelor de circulaţie, a frecvenţei, fluidităţii şi siguranţei traficului, precum și a punctelor de îmbarcare-debarcare a călătorilor;

d) supravegherea, dispecerizarea şi controlul circulaţiei vehiculelor pe trasee;

e) exploatarea eficientă a parcului de vehicule și creşterea coeficientului de utilizare a acestuia;

f) igienizarea corespunzătoare şi verificarea permanentă a stării tehnice a vehiculelor şi a instalaţiilor auxiliare, a curăţeniei şi aspectului civilizat al vehiculelor;

g) respectarea legislației în vigoare aferente serviciilor publice de transport călători;

h) respectarea normelor tehnice în vigoare privind omologarea, înmatricularea, inspecțiile /reviziile tehnice periodice, repararea, întreținerea și exploatarea mijloacelor de transport în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și sănătatea publică.

Operatorii au următoarele obligaţii faţă de călători:

a) să respecte prevederile regulamentului serviciului şi ale caietului de sarcini, precum şi obligaţiile asumate prin hotărârea de dare în administrare a gestiunii serviciului sau prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

b) să presteze serviciul public de transport conform prevederilor din graficul de circulație și în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

c) să transporte toţi călătorii, fără discriminare, corespunzător titlurilor de călătorie valabile prezentate la urcarea în mijlocul de transport și pe traseele atribuite prin hotărârea de dare în administrare a serviciului sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii;

d) să respecte angajamentele cu privire la indicatorii de performanţă şi standardele de calitate stabiliţi/stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărârea de dare în administrare sau asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

e) să furnizeze călătorilor informaţiile solicitate şi să asigure accesul acestora, prin orice mijloace, la toate informaţiile necesare în vederea cunoaşterii programelor de transport şi a graficelor de circulaţie pentru desfăşurarea serviciului public de transport.

f) să adopte măsuri pentru optimizarea și eficientizarea prestării serviciilor publice de transport călători.

Proiectul mai prevede că  transportul copiilor sub 5 ani se prestează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate.

Călătorii

Călătorii au dreptul:

a) să beneficieze de tratament egal şi acces nediscriminatoriu la serviciu şi în mijloacele de
transport călători;

b) să fie informaţi cu privire la serviciul public de transport; atât operatorii cât şi autorităţile locale competente au obligaţia de a face publice informaţiile relevante cu privire laindicatorii de performanţă, standardele de calitate ale serviciului, la structura tarifară, la condiţiile de prestare a serviciului şi la clauzele contractuale considerate de interes public;

c) să conteste hotărârile autorităţilor locale competente cu privire la organizarea și funcționarea
serviciului;

d) să se adreseze instanţelor de judecată competente în vederea reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acţiunea ori inacţiunea operatorilor sau a autorităţilor locale competente, în condiţiile legii;

e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor de serviciu public;

f) să sesizeze autorităţilor locale competente orice deficienţe constatate cu privire la prestarea serviciului public de transport şi să facă propuneri pentru soluţionarea acestora;

g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor locale privind serviciul public de transport;

h) să beneficieze de facilităţile sau de gratuităţile acordate la titlurile de călătorie, stabilite prin lege ori prin hotărâri ale autorităților locale competente pentru categoriile de persoane defavorizate.

 Principalele obligaţii ale călătorilor sunt:

a) să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;

b) să achite costul titlurilor de călătorie corespunzător călătoriilor pe care le efectuează, conform tarifelor aprobate de autoritatea locală competentă;

c) să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;
d) să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători;

e) să respecte obligațiile prevăzute în normele și reglementările locale cu privire la desfășurarea serviciului adoptate de autoritatea locală competentă.

Răspunderi şi sancţiuni

 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.

– Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei conducătorul auto, pentru următoarele fapte:

a) prestarea serviciului public rutier de transport călători efectuat cu autobuzul sau cu autocarul fără a deține la bordul autovehiculului licența de traseu sau copia conformă a acesteia;

b) nerespectarea traseului sau a stațiilor de îmbarcare/debarcare călători prevăzute în licența de
traseu sau în copia conformă a acesteia;

c) oprirea în staţiile publice pentru îmbarcarea şi debarcarea persoanelor care beneficiază de
servicii regulate speciale fără a deţine la bordul autovehiculului licența de traseu prin care autoritatea
locală competentă a acordat acesată permisiune.

VEZI ALTE CONTRAVENŢII ÎN PROIECTUL DE LEGE

VEZI AICI EXPUNEREA DE MOTIVE


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button