Ajutorul de deces. Unde trebuie să mergi pentru ajutorul de deces în București și ce acte îți trebuiesc

19 mart. 2021
360 Afișari
Ajutorul de deces. Unde trebuie să mergi pentru ajutorul de deces în București și ce acte îți trebuiesc

Ajutorul de deces. Un moment neplăcut în viața multora este decesul unui membru al familiei. În momentele de după acest tragic eveniment, trebuie să fim cât mai lucizi și să fim pregătiți și pentru a obține ajutorul de înmormântare.

Ajutorul de deces se achită, de obicei, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea făcută către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul stabilit în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Cererea și actele doveditoare se înregistrează la Primăria de sector din București unde domiciliază familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, unde persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social sau la Casa de Pensii.

Ajutorul se suportă din bugetul local și poate fi acordat în bani și/sau în natură.

Ajutorul de deces acordat de primării

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoțită de următoarele acte, după caz:

 1. a) certificatul de deces, în original și în copie;
 2. b) actul de identitate al solicitantului;
 3. c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;
 4. d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Ajutorul de deces acordat în temeiul Legii Pensiilor

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai poate acorda și un ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceștia (care nu era asigurat ori nu era pensionar la data decesului).

În sensul acodării acestu ajutor, membrii de familie sunt considerați:

 1. a) soțul/soția;
 2. b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial ori cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 3. c) părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces în 2021 este în cuantum de 5429 lei pentru asigurați sau pensionary, și de 2.715 lei pentru membrul de familie al asiguratului / pensionarului.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Sursa foto: memoris.ro

Cookies