ARHIVA B365

Ajutor încălzire BUCUREȘTI 2018. Cine îl primeşte, câţi bani şi ce acte sunt necesare

Ajutorul pentru incălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioadă sezonului rece.

Ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda doar în stiuatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure. Având în vedere că, în momentul de față, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie să fie de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure.

ISR-Indicatorul Social de Referinta
La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Nu beneficiaza de ajutor pentru incalzire
Nu vor beneficia de ajutoare cei care beneficiază deja de tarif social în condițiile prevăzute de Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultima instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de incălzire:

cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței (formulare tip);

copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresă pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetătenii străini sau apatrizi);

adeverintă de la asociația de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresă pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;

acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);

acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverintă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului pană la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare

acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părti sociale

declarație privind alte venituri realizate.

LOCATII IN CARE SE DEPUN CERERILE:
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se ridică pentru ajutorul de încălzire cu:
–energie termică:

sediul S.C. RADET S.A-Secţia de Distribuţie Sector 1- Str. Radu Greceanu nr.10-12, sector 1.

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-gaze naturale:

sediul GDFSuez-Bd. Mărăşeşti nr.4-6, sector 4

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul DGASPC Sector 1 din Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, începând cu 10 octombrie.

PROVINCIE : Cererile se depun la primarii;


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button