ARHIVA B365

Ajutor de încălzire București 2019. Cum se obţine şi câţi bani se dau

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2018- martie 2019.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței:

  • familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.287/2009
  • cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.
  • familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română, dacă se află în una din următoarele situații:
  • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă famiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.

Ajutor de încălzire. Cuantum
Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Ajutor de încălzire 2019. Cine nu poate beneficia de el
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:

  • clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;
  • mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);
  • terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală;
  • depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutor de încălzire 2019. Când se primesc banii
Banii se primesc începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective sau începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Ajutor de încălzire 2019. Unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se ridică pentru ajutorul de încălzire cu:
–energie termică:

sediul S.C. RADET S.A-Secţia de Distribuţie Sector 1- Str. Radu Greceanu nr.10-12, sector 1.

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-gaze naturale:

sediul GDFSuez-Bd. Mărăşeşti nr.4-6, sector 4

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

-lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1-Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, sector 1

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul DGASPC Sector 1 din Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L, începând cu 10 octombrie.

PROVINCIE : Cererile se depun la primarii;

! Notă: Ajutprul de încălzire poate fi solicitate pentru perioada noiembrie 2018- martie 2019.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button