SMART CITY

ADMITEREA 2015 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI, ADMITERE 2015 UTCB, LOCURI, CALENDAR

LA TOATE SPECIALIZARILE INGINEREŞTI ADMITEREA SE DA PE BAZA DE DOSAR, luându-se în considerare REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, astfel :

Media de admitere este formata din nota de la Matematica, Fizică sau Informatică* (la
alegerea candidatului, cu o pondere de 80%) şi Media generală a examenului de bacalaureat, (cu o
pondere de 20%).

*La specializarea Inginerie economică în construcţii se mai poate opta în plus pentru disciplina
Economie de la bacalaureat, iar la Ingineria mediului ( Hidrotehnica) si la IEPA (de la Fac. de
Inginerie a Instalaţiilor) se mai poate opta pentru disciplina Chimie de asemenea de la bacalaureat.

INSCRIERI a) Pentru toate specializările cu predare în limba română ( toate specializările
UTCB, exceptând specializările Inginerie civila în lb engleza sau franceza de la FILS şi Instalatii pentru
construcţii în limba franceză de la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor), înscrierile sunt programate în
perioada 13–21.07.2015, L- Vi: orele 9-13 şi 14- 17, Sb.: 9- 13, la secretariatele facultăţilor.
Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până la ora 13.;

b). Candidaţii de la specializarile cu predare în limbi străine susţin test de competenţă lingvistică
(Ing. Civilă engl / franc. de la FILS şi Instalatii pt construcţii în limba franceză de la Facultatea de
Inginerie a Instalaţiilor) şi au perioada de înscrieri: 13-20.07.2015. L- Vi: orele 9-13 14- 17 Sb.:
9- 13 ; Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până la ora 13.;

TESTUL DE COMPETENTA LINGVISTICA :
Se susţine de candidatii de la FILS şi de la Instalatii pt construcţii în limba franceză în ziua de
21 iulie 2015 ora 10 (testul de competenţă lingvistică este tip grilă); Candidaţii se prezintă la sălile de
examen cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs cu cel puţin o oră mai devreme.
Obs. Candidaţii la FILS şi cei de la Instalatii pentru construcţii în limba franceza care au atestate
de competenţă lingvistică sunt scutiţi de test. Atestatele de competenta lingvistica recunoscute sunt:
Limba ENGLEZA (CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve);
Limba FRANCEZA: ( DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, Atestate de la clase
bilingve).

AFIŞAREA REZULTATELOR: 21-22 iulie 2015. ( pentru toate domeniile şi specializările)
DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTATII : 22-23.07.2015 orele 9 – 15 la registratura
UTCB . Afisarea rezultatelor la contestatii: 24.07.2015 orele 13.

Taxa de înscriere este de 80 lei, indiferent de domeniul pentru care s-a optat, proba/probele de
concurs, sau numărul de opţiuni de redistribuire solicitate. Sunt scutiţi de plata taxei orfanii, candidaţii
proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat
sau decedat) indiferent de instituţia de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi copiii salariaţilor
din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE ( CICLUL I LICENŢĂ):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii
de liceu promoţia 2015). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată.
Obs. In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi
notele de la probele examenului de bacalaureat (v. pt 3. modul de calcul al mediei de admitere)
2. Certificat de naştere – copie legalizată (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului);
3. Fotografii tip buletin de identitate – 2 bucăţi; ( candidatii care sustin testul de competenţă lingvistică
de la FILS si Instalatii in lb franceză, aduc 4 fotografii)
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere / sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata
taxei;
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima
optiune

LOCURILE DISPONIBILE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ BUCUREŞTI


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button