SMART CITY

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

CONCURSUL DE ADMITERE 2015

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru studiile universitare de licenţă în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

II. În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.
– Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani
– Moașe și Asistență Medicală – 240 credite (durata de studii 4 ani)
b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)
– Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
– Laborator clinic
– Radiologie și Imagistică
– Tehnică Dentară
– Asistență Dentară
– Asistență de Farmacie

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

III. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015–2016 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 22.07.2015 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Înscrierile se vor face în perioada 13 – 17.07.2015 între orele 900- 1500.
IV. Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru FMAM – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

TAXA DE INSCRIERE

V. Taxa de înscriere este de 200 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.
Taxa de înscriere va fi plătită în contul*:
Cont: RO 57 TREZ 70220F330500XXXX
Cod Fiscal: 4192910
Banca: Trezoreria Sector 2 Bucureşti
Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti- Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (în funcţie de facultatea la care se înscriu candidaţii).
*Plata se efectuează numai la oficiile poştale prin mandat poştal!

Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2015-2016, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:
orfanii de ambii părinţi;
candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
eroii revoluţiei române şi copiii acestora;
Aceştia vor prezenta, spre aprobare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere următoarele acte doveditoare:
a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

ACTE PENTRU INSCRIERE

VI. Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:

1. Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
Pentru admiterea în anul universitar 2015–2016 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF „Carol Davila” (www.umf.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personală – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.
2. Diploma de bacalaureat – în original sau copie legalizată, aceasta din urmă fiind necesară pentru cei care se înscriu la a doua Facultate şi, obligatoriu, însoţită de actul doveditor al acestei situaţii (copie legalizată a Diplomei de licenţă şi a foii matricole).
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2014-2015, pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2015, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat până la data de 01.10.2015, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
4. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
5. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
6. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
7. Certificatul de naştere în copie legalizată;
8. Certificat de căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
9. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;
10. Patru fotografii color tip buletin;
11. Dovada achitării taxei de înscriere (mandat poştal);
12. Dosar plic.

 ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

VII. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. UMF „Carol Davila” acceptă pentru înscriere fără examen de admitere, candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, premii speciale) la Disciplinele Biologie, Fizică, Chimie, la Olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N. De asemenea, cu aprobarea Senatului UMF „Carol Davila”, sunt acceptaţi pentru înscriere şi laureaţii locurilor I, II, III, menţiuni şi premii speciale la Olimpiadele Naţionale la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie recunoscute de către M.E.N. În ambele situaţii este vorba numai de laureaţii Olimpiadelor ultimilor 2 ani şcolari (2013 – 2014 şi 2014– 2015).
Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.
La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip.

VIII. Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF „Carol Davila”, conform aprobării Senatului U.M.F. „Carol Davila”, este următoarea:

LOCURI ADMITERE 2015 MEDICINA

În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din Ministerul Apărării Naţionale, pentru Institutul Medico–Militar, cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 este de 70 locuri repartizate după cum urmează:
1. Ministerul Apărării Naţionale – 39 locuri:
34 locuri – Medicină;
1 loc – Medicină dentară;
4 locuri – Farmacie;
2. Ministerul Afacerilor Interne: 15 locuri –Medicină;
3. Administraţia Naţională a Penitenciarelor – 16 locuri:
Medicină – 10 locuri;
Medicină Dentară – 5 locuri;
Farmacie – 1 loc.

Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

TAXE DE STUDII

IX. Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015–2016 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

EXAMENUL DE ADMITERE

X. Desfăşurarea examenului de admitere în UMF „Carol Davila” Bucureşti – sesiunea iulie 2015
1. Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie în preziua concursului de admitere.
2. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.
3. Accesul candidaţilor în săli, în ziua concursului de admitere, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor, începând cu ora 800, pentru toate facultăţile din U.M.F. „Carol Davila”.
4. La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.
5. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
6. În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.
7. Începând cu ora 830 se distribuie candidaţilor chestionarele pentru răspunsuri. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.
8. După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs.
9. Anterior orei de începere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări, fiind înlocuite caietele cu greşeli de tipar. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate a notării corecte a numărului caietului cu întrebări pentru concurs pe chestionarul de răspuns.
10. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.
11. În timpul probei scrise de concurs, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul concursului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.
12. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
13. Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).
14. Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:
a. Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;
b. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
c. Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
15. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, chestionarul iniţial este anulat pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.
Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
16. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.
17. Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare a acesteia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
18. Timpul de concurs (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.
19. Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.
20. La Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, la alegere, Fizică sau Chimie), totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie şi 40 pentru cea la alegere.
La Facultatea de Farmacie, concursul de admitere include doua discipline (Chimia organică obligatoriu şi, la alegere, Biologie vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului), totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere .
La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală generală concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, respectiv, Fizică sau Chimie la alegere), cu un număr total de 80 de întrebări (60 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere).
Restul specializărilor de la FMAM (Asistenţă dentară, Tehnică dentară, Asistenţă de farmacie, Radiologie şi imagistică, Laborator clinic, Balneofizioterapie) au la concursul de admitere Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia la alegere, totalizând un număr de 60 de întrebări, dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere.

Candidaţii vor specifica obligatoriu pe fişa de înscriere disciplina la alegere la care vor susţine concursul de admitere.

21. La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia.Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.

ADMITERE MEDICINĂ 2015: ADMITERE CAROL DAVILA, CALENDAR, EXAMEN ADMITERE MEDICINĂ BUCUREŞTI 2015:

REZULTATE ADMITERE 2015 MEDICINĂ

XII. Corectarea lucrărilor
1. Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
2. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 80 puncte pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală şi 60 puncte pentru restul specializărilor din cadrul FMAM. Punctajul obţinut se transformă în note.
3. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5(cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
4.Pentru specializările cu reglementare sectorială, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă. Pentru specializările cu reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă (acesta are prioritate) şi apoi prima opţiune exprimată de candidat la înscrierea la concursul de admitere.
5. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:
a. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru Facultatea de Farmacie).
b. media obţinută la examenul de bacalaureat.
6. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.
7. Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.
8. Rezultatele concursului de admitere devin finale/oficiale după soluţionarea contestaţiilor.
9. Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora. După afișarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

XIII. Contestaţii
1. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.
2. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.
3. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.
4. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă.
XIV. Conform reglementărilor legale în vigoare, UMF „Carol Davila” Bucureşti poate şcolariza, pentru anul universitar 2015-2016, în limita locurilor aprobate de către Senat, studenţi în regim cu taxă, care au susţinut concurs de admitere, dar nu au obţinut punctaj/notă corespunzătoare locurilor bugetate în ordine descrescătoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).
Candidaţii interesaţi de această formă de şcolarizare, vor depune cerere la Decanatele Facultăţilor.
Analizarea şi aprobarea cererilor se va face în perioada următoare.
Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă va fi afişată la Secretariatul fiecărei facultăţi.
Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii acceptaţi la forma cu taxă, trebuie să achite prima tranşă a taxei, în cuantum de 4500 lei pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie şi 3000 lei pentru FMAM. În caz contrar, pierd dreptul de înmatriculare ca student în anul universitar 2015-2016.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button