ȘTIRI

ADMITERE MEDICINĂ 2014: 3800 DE CANDIDATI LA EXAMENUL DE ADMITERE DE LA UMF „CAROL DAVILA”, IN 2014

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Startul ȋnscrierilor a fost dat luni, 14 iulie 2014, astfel că, la Facultatea de Medicinǎ s-au ȋnscris 2.334 de candidați, dintre care și 24 olimpici. La Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ s-au ȋnscris, 515 candidați, pentru Facultatea de Farmacie și-au depus dosarele 435 elevi de liceu, iar pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală au optat 518 candidați.

În consecință, la Facultatea de Medicină există 4.5 candidați pe un loc finanțat de la buget, în timp ce pentru Facultatea de Medicină Dentara există un număr de 3.9 candidați pe un loc la buget, față de 9 pe loc, cât au fost anul trecut.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie cu o zi inainte de ziua concursului de admitere. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Examenul de admitere pentru toate facultǎțile din cadrul Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va avea loc miercuri, 23 iulie 2014, ȋncepând cu ora 09.00. Accesul candidaţilor în săli, în ziua concursului de admitere, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor, începând cu ora 800, pentru toate facultăţile din U.M.F. „Carol Davila”. La ora 830 se distribuie candidaţilor chestionarele pentru răspunsuri. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia, iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă. După afișarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

Universitatea de Medicinǎ și Farmacie „Carol Davila” din București scoate anul acesta la concurs, ȋn cadrul celor patru facultați, un total de 930 de locuri finanțate de la buget, dar si 520 de locuri disponibile la taxă.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, concursul de admitere se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.
– Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
– Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani
– Moașe și Asistență Medicală – 240 credite (durata de studii 4 ani)
b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)
– Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
– Laborator clinic
– Radiologie și Imagistică
– Tehnică Dentară
– Asistență Dentară
– Asistență de Farmacie

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. În UMF „Carol Davila” București, nivelul pregătirii profesionale reprezintă singurul criteriu utilizat în selectarea candidaţilor înscrişi şi prezenţi la concursul de admitere, la oricare din specializările universităţii.
1.2. Concursul de admitere se desfăşoară cu respectarea stricta a tuturor reglementările referitoare la acesta, asigurându-se astfel obiectivitatea, corectitudinea şi responsabilitatea comisiilor în evaluarea cunoştinţelor şi performanţelor candidaţilor.

1.3. Admiterea la studiile universitare de licenţă în UMF „Carol Davila” București se realizează prin două modalități:
a. concurs de admitere prin probă unică, scrisă, în limba română;
b. concurs de admitere prin evaluarea performanțelor și a realizărilor personale ale candidatilor, așa cum rezultă din dosarul personal.

1.4. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin probă scrisă, cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, pot beneficia de locuri finanţate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă de studii normală.

1.5. Sunt admişi la programele de studii cu desfăşurare în limba română, pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Generală (FMAM), doar candidaţii care susţin examen scris de admitere, cu excepţia celor înscrişi prin acorduri guvernamentale şi/sau instituţionale bilaterale.

1.6. Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale, cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale în vigoare.

1.7. Cetaţenii din statele terţe care doresc să studieze la UMF „Carol Davila” beneficiază de locuri cu taxă de studii specială, conform reglementarilor legale specifice.

1.8. Metodologia proprie de admitere, condițiile de admitere și cifrele de școlarizare vor fi făcute publice în fiecare an cu 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.
Tematica și bibliografia pentru concurs sunt aprobate anual de către Senat la propunerea Consiliului de Administrație a UMF” Carol Davila” și afișate pe Site-ul UMF„Carol Davila”, cu cel puțin 6 luni înaintea datei concursului de admitere.

1.9. Concursul de admitere la toate specializările universităţii se organizează în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

1.10. Perioadele sesiunilor concursului de admitere și probele de concurs vor fi făcute publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediul UMF „Carol Davila” București și prin publicare pe site-ul acesteia.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2. CONCURSUL DE ADMITERE

2.1 Comisia de admitere:

2.1.1. Pentru coordonarea concursului de admitere se constituie la nivelul universităţii Comisia Centrală de Admitere, condusă de Rectorul universităţii, în calitate de preşedinte al comisiei.

2.1.2. Numirea Comisiei Centrale de Admitere se face anual, prin Decizie a Rectorului.

2.1.3. Comisia Centrală de Admitere, prin preşedintele său, îşi stabileşte colectivele de lucru necesare, antrenând în activitatea acestora, atât personal didactic cât şi personal auxiliar. În componenţa colectivelor de lucru nu pot fi incluse persoane care au rude apropiate ce susţin concurs de admitere.

2.1.4. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la nivelul fiecărei facultăţi se constituie Comisia de admitere pe facultate. Comisia de admitere pe facultate este condusă de către decanul facultăţii şi are întreaga responsabilitate pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului la nivelul facultăţii, cu respectarea legalităţii şi asigurarea securităţii concursului în toate etapele pregătirii şi desfăşurării sale.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.2. Măsuri organizatorice

2.2.1. Perioadele de înscriere şi de desfăşurare ale concursului de admitere pentru toate specializările din UMF „Carol Davila” sunt:
– iulie – prima sesiune de examen;
– septembrie – a doua sesiune de examen, care se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate.

2.2.2. Datele exacte ale concursului de admitere, pentru ambele sesiuni, se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului de Administrație și aprobare a Senatului UMF „Carol Davila”.

2.2.3. Înscrierile pentru concursul de admitere, din sesiunea iulie, se organizeaza la sediile facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și FMAM. Înscrierile pentru concursul de admitere, din luna septembrie, se fac la sediile facultăților care organizează concurs pentru locurile neocupate.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.3. Condiţiile de înscriere la concursul de admitere

2.3.1. La concursul de admitere din UMF „Carol Davila”, pentru toate specializările, se pot înscrie atât cetăţenii României care sunt absolvenţi de liceu, au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, indiferent de anul în care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cât şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României este realizată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoștere a studiilor.

2.3.2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învațământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot candida cetățenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

2.3.3. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerului Educației Naţionale.

2.3.4. Candidaţii la concursul de admitere din UMF „Carol Davila” prezintă, la înscriere, Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru cei care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent.

2.3.5. Candidaţii care s-au înscris pentru concursul de admitere şi la o altă facultate, prezintă la înscriere copia legalizată după diploma de bacalaureat şi o adeverinţă din care să reiasă că actul de studii original se află la o altă instituţie, urmând ca până la data începerii anului universitar să-şi reglementeze situaţia în conformitate cu regulamentele UMF „Carol Davila”.

2.3.6. Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile finanțate de la buget este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior.

2.3.7. În UMF ” Carol Davila” un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru durata normală de studii pentru specialitatea respectivă.

2.3.8. Studenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior particular din România cu specializări medico-farmaceutice acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat în urma concursului de admitere, la aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate anterior, prin aplicarea sistemului ECTS, în conformitate cu regulamentul de echivalare a studiilor.

2.3.9. Taxele de înscriere pentru concursul de admitere sunt stabilite anual de către Consiliul de Administrație a UMF” Carol Davila” și aprobate de Senatul Universitar. Aceste taxe includ şi taxa de contestaţie.

2.3.10. Falsul în declaraţii atrage după sine neînmatricularea/exmatricularea de drept a candidatului / studentului.

2.4. Acte/Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

2.4.1. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o Cerere de înscriere tip, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Prin semnarea cererii, candidatul îşi asumă responsabilitatea declaraţiilor făcute în scris, inclusiv a faptului că a luat cunoştinţă despre conţinutul Metodologiei proprii de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, precum şi a obligaţiei de a urmări în permanenţă comunicările ce se fac cu privire la concurs. Pentru fiecare candidat înscris pentru concursul de admitere se vor colecta datele cuprinse în Anexa 1, la Ordinul nr. 3313/23.02.2012.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.4.2. La cererea de înscriere se anexează obligatoriu următoarele acte:

– Diploma de bacalaureat – în original sau copie legalizată (in cazul celor care s-au înscris în prealabil la o altă facultate). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat și notele obținute la probele susținute, mediile obţinute în anii de studiu liceal, termenul de valabilitate şi faptul că Diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.

– Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

– Carte de identitate sau pașaport valabil.

– Certificatul de naştere în copie legalizată.

– Adeverinţă medicală – eliberată, după caz, de către cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi, din punct de vedere medical, pentru a urma pregătirea în specializarea dorită.
Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia judeţeană de orientare școlară și profesională, în care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

– Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).

– Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta – în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.

– Patru fotografii color tip carte de identitate.

– Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere.
Copii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.
În mod excepțional, prin hotărare a Consiliului de Administratie a UMF „Carol Davila” și aprobarea Senatului, scutirea de taxă de înscriere este admisă și pentru următoarele categorii de candidați: copiii din familiile afectate de catastrofe naturale (cutremur, inundații, incendii), orfanii de ambii părinți, cei instituționalizați în așezăminte de ocrotire sau din plasament familial, copii ai căror părinți sunt eroi ai Revoluției. Aceștia vor prezenta, spre aprobare, secretarilor șefi ai facultăților care organizează concurs de admitere, următoarele acte doveditoare:
a. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
b. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
c. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
d. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;

– Un dosar plic

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.4.3. Secretariatele facultăţilor primesc şi verifică dosarele de înscriere ale candidaţilor. Fiecare dosar de concurs va fi verificat de cel puţin un membru al comisiei de admitere pe facultate.

2.4.4. Pentru toţi candidaţii înscrişi, se emite o Legitimaţie de concurs tip, tipărită și numerotată. Pe întreg intervalul desfăşurării concursului, candidaţii au asupra lor buletinul de identitate (cartea de identitate/pașaportul valabil) şi legitimaţia de concurs tip.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.6. Modul de desfăşurare a concursului de admitere

2.6.1. În preziua concursului de admitere, la avizierele secretariatelor facultăților din UMF„Carol Davila” şi pe site, se afişeaza listele nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartizarea lor în sălile în care susţin proba scrisă, precum şi data şi ora prezentării la concurs.

2.6.2. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele precizate în cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

2.6.3. La prezentarea in sala de concurs, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul valabil precum și legitimația de concurs tip pe care au primit-o la înscriere.

2.6.4. Candidaţii care nu sunt prezenti în sălile de concurs în momentul deschiderii plicurilor cu caietele de concurs pierd dreptul de a susţine proba scrisă.

2.6.5. Durata probei scrise este diferențiată, după cum urmează:
– pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie: 2 ore și jumătate;
– pentru FMAM (specializările moașe și asistență medicală): 2 ore;
– pentru FMAM (celelalte specializări): 1 oră și jumătate.

2.6.6. Înainte de deschiderea plicurilor cu caietele de concurs se verifică de către supraveghetori corectitudinea datelor înscrise pe chestionarele de concurs.

2.6.7. Pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, caietele de concurs conțin un număr total de 100 de întrebări (din tematicile: biologie și, la alegere, chimie organică sau fizică), dintre care 60 de întrebări biologie și 40 de întrebări chimie sau fizică .

2.6.8. Pentru Facultatea de Farmacie, caietele de concurs conțin un număr total de 100 de întrebări (din tematicile chimie organică și, la alegere, biologia vegetală sau biologia umană) dintre care 60 de întrebări chimie organică și 40 de întrebări biologia vegetală sau biologia umană.

2.6.9. Pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală generală (FMAM), pentru specializările moașe și asistență medicală, caietele de concurs conţin un număr total de 80 de întrebări (din tematicile biologie și, la alegere, fizică sau chimie), dintre care 60 de întrebări biologie și 20 de întrebări fizică sau chimie.
Pentru restul specializărilor de la FMAM – Asistentă Dentară, Tehnică Dentară, Asistentă de Farmacie, Radiologie și Imagistică, Laborator clinic, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Audiologie și protezare auditivă caietele de concurs conțin un număr total de 60 de întrebări (din tematicile biologie și, la alegere, fizică sau chimie), dintre care 40 întrebări biologie și 20 întrebări fizică sau chimie.

2.6.10. Candidații au obligația să specifice în cererea de înscriere disciplina la alegere la care vor susține examenul.

2.6.11. Lucrările/chestionarele de concus trebuie completate corect, fără ştersături, cu respectarea următoarelor reguli:

a. pentru completare se foloseste, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;

b. pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;

c. nu se admit lucrări cu ștersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului automat de prelucrare a răspunsurilor.

2.6.12. Nu se foloseşte altă hârtie, în afara colilor tip şi a hârtiei ştampilate (pentru ciornă) primite de la comisie.

2.6.13. Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi sala decât după minimum 30 minute şi numai după ce predă lucrarea şi semnează în tabelul de predare.

2.6.14. În timpul probelor de concurs, se interzice folosirea de către candidaţi a mini-calculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricaror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs.

2.6.15. Orice fraudă sau tentativă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere. Excluderea este consemnata într-un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de supraveghere din sala respectivă.

2.6.16. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe lucrarea/chestionarul de concurs îşi pot transcrie lucrarea/chestionarul, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, lucrarea/chestionarul iniţial este anulat pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; lucrările/chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.

2.6.17. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unei noi lucrări/chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noii lucrări/chestionar de concurs.

2.6.18. În timpul desfăşurării probei, responsabilul şi supraveghetorii de sală nu pot oferi candidaţilor nici o indicaţie asupra întrebărilor ci doar supraveghează atent desfăşurarea corectă a concursului.

2.6.19. Pe lucrările/chestionarele de concurs ale candidaților se va aplica, de către un membru al Comisiei Centrale de concurs, ștampila oficială, desemnată prin Ordin al Rectorului, înaintea finalizării probei scrise.

2.6.20. Candidaţii predau lucrarea/chestionarul de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare a acesteia.

2.7. Întrebările pentru proba scrisă

2.7.1. Concursul de admitere se desfăşoară după sistemul tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement direct).

2.7.2. Procesul de elaborare a întrebărilor de concurs, generarea caietelor de concurs, multiplicarea chestionarelor de concurs şi a caietelor cu întrebări pentru concurs se desfăşoară într-o locaţie securizată din punct de vedere al accesului şi al comunicării.

2.7.3. Întrebările de concurs sunt elaborate de către comisiile de specialişti stabilite de Comisiile de admitere pe facultate, avându-se în vedere acoperirea echilibrată a tuturor capitolelor din tematica de concurs. Întrebările sunt redactate doar în limba română.

2.7.4. Generarea caietelor de concurs (4 tipuri de caiete pentru fiecare probă) se realizează prin utilizarea calculatorului, pe baza unui program generator de numere aleatoare care asigură securitatea şi obiectivitatea acestei operaţiuni, în aceeaşi locaţie şi în aceleaşi condiţii de securitate.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.8. Corectarea lucrărilor şi rezultatele concursului de admitere

2.8.1. Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor (scanare). În urma reverificării punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

2.8.2. Grilele oficiale cu răspunsurile corecte sunt afişate pe site şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, la finalul probei scrise.

2.8.3. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte.

2.8.4. Punctajul obţinut se transformă în note. Punctajele obţinute şi transformarea acestora în note sunt consemnate în catalogul/borderoul centralizator semnat de către decanii facultăţilor şi contrasemnate de către rector.

2.8.5. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5(cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

2.8.6. Pentru specializările cu reglementare sectorială, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă. Pentru specializările cu reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă (acesta are prioritate) şi apoi prima opţiune exprimată de candidat la înscrierea la concursul de admitere.

2.8.7. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:
a. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină dentară şi F.M.A.M, respectiv chimie pentru Facultatea de Farmacie)
b. media obţinută la examenul de bacalaureat.

2.8.8. Punctajele/notele obţinute de candidaţi la concursul de admitere sunt valabile, pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la universitatea, facultatea şi specializarea la care aceştia au candidat.

2.8.9. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, în limita locurilor propuse de Consiliul de Administraţie şi aprobate de către Senat, la cerere, candidaţii care au susţinut concurs de admitere dar nu au obţinut punctajul/nota corespunzătoare pentru un loc finanţat de la buget, în ordinea descrescătoare a punctajului/notei de concurs.

2.8.10. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

2.8.11. Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita locurilor finanţate de la buget, acordate de către MEN fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.8.12. Rezultatele concursului de admitere devin finale/oficiale după soluţionarea contestaţiilor.

2.8.13. După afișarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

2.9. Contestaţiile

2.9.1. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

2.9.2. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă.

2.9.3. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctajul) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

2.9.4. Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele (punctajul) probei scrise se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă.

2.9.5. Dacă după recorectare rezultă un punctaj superior ultimului admis, candidatul este declarat admis.
Dacă după recorectare rezultă un punctaj egal ultimului admis, candidatul este declarat admis sau respins în funcţie de criteriile de departajare.

2.9.6. După expirarea termenului de contestare şi de răspuns la contestaţii rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

2.9.7. Contestaţiile sau reclamaţiile care se referă la activitatea cadrelor didactice (corectori, supraveghetori, comisii de redactare a subiectelor, alte comisii) sunt analizate în vederea luării unor măsuri corespunzătoare de către Comisia de Etică a universităţii, la solicitarea Comisiei Centrale de Admitere.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.10. Confirmarea şi renunţarea la calitatea de student

2.10.1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizie a Rectorului UMF „Carol Davila”.

2.10.2. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis beneficiază de finanțare de la buget pentru un singur program de licență. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți va trebui să opteze pentru programul de studii care va fi finanțat de la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectînd termenul de depunere stabilit de către universitate. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

2.10.3. Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii, la secretariatele facultăţilor, în perioada stabilită anual prin hotărâre a Consiliului de Administratie şi aprobare a Senatului UMF „Carol Davila” și publicată prin afişare şi pe pagina de internet a Universităţii.

2.10.4. La înscriere se achită o taxă de înmatriculare stabilită prin Regulamentul de taxe al Universităţii conform reglementărilor legale în vigoare.

2.10.5. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, au obligaţia de a depune, până la data stabilită anual de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universitar, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original, la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, pănă la data limită admisă duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.

2.10.6. Candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până la data limită, stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.

2.10.7. Renunţarea voluntară la calitatea de student poate avea loc cel târziu până la limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

2.10.8. Renunţarea voluntară la calitatea de student, după înscriere, trebuie anunţată până la data limită stabilită anual prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii.

2.10.9. Dacă un candidat renunţă voluntar sau prin neprezentare, la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă, în ordine, cu primul candidat respins, în ordinea descrescătoare a mediilor.
Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, înainte de începerea anului universitar, locul rămas liber se ocupă în ordine după cum urmează:
a. Cu unul din candidaţii respinşi cu punctajul/nota egală cu cea a ultimului candidat declarat admis, aplicând criteriile de departajare antemenţionate;
b. Prin redistribuire în cadrul facultăţii sau universităţii în aceleaşi condiţii, inclusiv de departajare.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

2.10.10. Taxele plătite de un candidat, care renunţă voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student, nu sunt rambursate.

2.10.11. Dacă un candidat care a urmat studii de licenţă nefinalizate, susţinute de la bugetul de stat este admis în UMF „Carol Davila” în urma concursului de admitere, acel candidat plăteşte taxă de şcolarizare timp de un număr de ani egal cu cel în care a beneficiat de susţinere bugetară. *

2.10.12. Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. *

* Candidaţii din categoriile menţionate mai sus vor fi admişi pe locuri suplimentare cu taxă iar locurile pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile şi vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de către ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile pentru ocuparea unui loc bugetat.

2.10.13. Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, UMF „Carol Davila” va colecta datele cuprinse în anexa nr.2

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE MEDICINĂ CAROL DAVILA 2014:

3.1. Cadrele didactice implicate în concursul de admitere nu angajează discuţii, nu dau informaţii şi nu îşi exprimă părerea faţă de candidaţi, părinţi, etc., decât în limite absolut oficiale. Orice problemă apărută în timpul desfăşurării concursului de admitere va fi semnalată Comisiei Centrale de admitere, singura competentă de a decide şi a comunica soluţia ce se impune.

3.2. Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se atrage atenţia, în mod deosebit, asupra respectării disciplinei în cadrul concursului de admitere şi a răspunderii prompte la solicitările comisiei de admitere.

3.3. Se solicită, de asemenea, cunoaşterea temeinică şi respectarea riguroasă a reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi ale universităţii, pentru a nu duce la interpretări greşite şi la perturbări în desfăşurarea concursului de admitere.

3.4. Informații suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licență în UMF „Carol Davila” Bucureşti pot fi obținute direct de la decanatele facultăților, de la Rectoratul Universității sau de pe adresa web www.umf.ro 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button