SMART CITY

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

La Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – FJSC, Universitatea Bucureşti, înscrierile încep mâine. Absolvenţii de liceu au la dispoziţie 8 zile (până pe 16 iulie) pentru a depune dosarul de admitere.
Admitere Facultate 2015 Jurnalism. 

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

CÂND ARE LOC EXAMENUL DE ADMITERE:

Comunicare și Relații Publice – 19 iulie

Jurnalism – 20 iulie

Publicitate – 18 iulie

Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studii:
– Jurnalism
– Comunicare şi relaţii publice
– Publicitate

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

Pentru fiecare opţiune în parte trebuie depus un dosar de înscriere. Candidaţii trebuie să se prezinte personal la sediul facultăţii, pentru a depune dosarul (sau dosarele) de înscriere.

În situaţia în care un candidat doreşte să se înscrie la mai multe programe de studii, va ataşa la dosarul cu opţiunea principală Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original, iar la celelalte dosare o copie legalizată.

Admitere Facultate 2015 Jurnalism. Locuri la buget şi cu taxă – Jurnalism
Pentru acest an, la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – FJSC, Universitatea Bucureşti, sunt diponibile 135 de locuri la buget şi 330 de locuri la cu taxă.

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

– Comunicare şi relaţii publice – 56 locuri la buget
– Jurnalism – 56 locuri la buget
– Publicitate – 23 locuri la buget

Admitere Facultate 2015 Jurnalism. Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași notă pe ultima poziție la locurile finanțate de la buget, sau pe locurile de la taxă, conform cifrei de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare.
1. Nota de la naraţiune/ creativitate.
2. Nota de la argumentare.
3. Media generală de la bacalaureat.

Repartiția candidaților declarați admiși se face strict în ordinea mediilor: buget, taxă, ID, în funcție de opțiunile bifate în fișa de înscriere.
Toți candidații care dau admitere pot opta și pentru cursurile cu frecvență redusă (ID), prin bifarea acestei opțiuni în fișa de înscriere, fără alte costuri suplimentare.

Candidații care optează exclusiv pentru ID vor susține același examen de admitere și vor bifa doar această opțiune în fișa de înscriere. Nota minimă de intrare la ID este 5, iar candidații ocupă locurile în limita cifrei de școlarizare.

Admitere Facultate 2015 Jurnalism. Taxa de admitere
Înscrierea la un singur program de studii – 150 de lei
Înscrierea la al doilea program de studii – 100 de lei
Înscrierea la al treilea program de studii – 100 lei

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

Admitere Facultate 2015 Jurnalism. Acte necesare pentru înscriere
1. Fișă de înscriere tip;

2. Declarația pe proprie răspundere privind actele depuse la dosarul de înscriere;

3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie legalizată) sau Adeverința (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele de bacalaureat pentru promoția curentă) în original sau în copie legalizată; în adeverință trebuie menționate: media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

În cazul candidaților cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și în cazul altor candidați care au efectuat studiile în afara României recunoaşterea studiilor se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECS), înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, Atestatul de recunoaştere a studiilor (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/);

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI: 

4. Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituțiile abilitate de MECS;

5. Certificatul de naștere, în copie legalizată;

6. Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

7. Adeverință medicală – tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a urma cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării – în original;

8. Trei (3) fotografii tip C.I. (3/4) completate pe verso cu numele, inițiala tatălui şi prenumele candidatului;

9. B.I. sau C.I., în copie;

10. Adeverința din care să rezulte statutul de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii) cu următoarele menţiuni: perioada şcolarizării şi forma de finanţare pentru fiecare an de studii;

11. Adeverința din care să rezulte statutul de student exmatriculat (pentru studenţii care au urmat un al doilea program de studii și care, din diverse motive, au renunțat la studii) cu următoarele menţiuni: perioada şcolarizării şi forma de finanţare pentru fiecare an de studii;

12. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru absolvenţii învăţământului superior de licență care doresc să urmeze un al doilea program de studii precum și o Adeverință din care să rezulte perioada de școlarizare şi forma de finanţare pentru fiecare an de studii;

13. Candidaţii de etnie rromă care doresc să participe la concursul de admitere pe locuri distincte, alocate facultăţilor pentru cetăţenii de etnie rromă, vor depune la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat, în perioada înscrierilor, o cerere de intenţie şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Dosarul va cuprinde, pe lângă actele de înscriere, cererea de intenție aprobată precum și o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, din care să reiasă faptul că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

14. Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere – în original și în copie (chitanța trebuie să conțină numele candidatului, semnătura și ștampila băncii emitente); în cazul candidaților care solicită scutirea de la plata taxei de admitere: cerere tip însoțită de documentele doveditoare;

15. Dosar plic alb (necompletat de către candidați).

ADMITERE JURNALISM 2015. ADMITERE FJSC 2015, EXAMEN ADMITERE JURNALISM, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button