SMART CITY

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015:

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR:

Concursul de admitere la Facultatea de Geografie se va desfăşura în perioada 9 – 31 iulie 2015, după
cum urmează:
1. 9 – 18 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor;
2. 21 iulie 2015 – afișarea rezultatelor la scrisoarea de motivație;
3. 21, 22 iulie 2015 – contestații;
4. 23 iulie 2015 – afișarea rezultatelor la contestații;
5. 23 iulie 2015 – afișarea candidaților admiși;
6. 24, 25, 26, 27 iulie 2015 – confirmări de loc şi retrageri de dosare;
7. 28 iulie 2015 – afişarea rezultatelor în urma confirmărilor de loc şi retragerilor de dosare;
8. 29, 30 iulie 2015 – confirmări candidații de pe lista de așteptare;
9. 31 iulie 2015 – afișarea rezultatelor finale.
În condițiile în care rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune de admitere în perioada
3 – 19 septembrie 2015

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015:

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Această cerere, împreună cu
chitanţa care face dovada plăţii taxei de admitere, se anexează dosarului personal al candidatului, cu toate
actele necesare (afişate pe site-ul și la avizierul facultăţii). Nu se admit modificări ulterioare în fişa de
înscriere.
În baza dosarului depus, candidaţii vor primi la înscriere o legitimaţie de concurs, ce va fi folosită pentru
confirmarea identităţii pe tot parcursul concursului de admitere.
După înscriere, pe toată perioada concursului de admitere nu se acceptă retragerea dosarului.
Candidații, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut performanțe la olimpiadele
naționale și internaționale de Geografie și Științele Pământului (premiile I, II, III și mențiuni sau medalii de
aur în cei patru ani de studii liceale) și premiul I la la olimpiadele pe județ/municipiu de Geografie și Științele
Pământului (în cei patru ani de studii liceale), pot fi înmatriculați fără admitere, pe locuri finanțate prin
granturi de studii (Buget), în cadrul capacității de școlarizare.

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015:

SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE
Scrisoarea de motivație reprezintă probă eliminatorie la examenul de admitere. Aceasta se completează
conform modelului – TIP afișat pe site-ul facultății și se depune la dosar în momentul înscrierii. După
terminarea perioadei de înscrieri, comisia va afișa rezultatele (conform calendarului desfășurării concursului)
obținute de candidații înscrişi în urma evaluării scrisorii de motivație cu mențiunea „admis”/”respins”.

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE, AICI

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
Admiterea candidaţilor se realizează conform rezultatului obținut la evaluarea scrisorii de motivație și
media la examenul de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere la examenul de
admitere.
Pentru candidaţii care au optat la programe de studii (specializări) pentru forma de învăţământ cu
frecvență (ZI), admiterea se face mai întâi pe locurile finanţate prin granturi de studii (Buget). În
situaţia în care media de admitere nu le permite ocuparea unui loc finanțat prin granturi de studii (Buget),
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod postal 010041, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.305.38.10; 021.305.38.09; 021.305.38.13, Fax. 021.315.30.74
E-mail: secretariat@geo.unibuc.ro; www.geo.unibuc.ro

candidaţii vor fi admişi pe locurile cu taxă în funcţie de aceeaşi ordine a opţiunilor exprimate în fişa de
înscriere.

Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate pe liste separate pentru fiecare program de
studii universitare de licență, formă de învăţământ şi formă de finanţare, în ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere. Candidaţii admişi vor apărea pe o singură listă, fiind admişi la un singur program de studii
universitare de licență indiferent de numărul opţiunilor exprimate pe fişa de înscriere. Candidaţii care nu au
ocupat niciun loc la niciuna dintre opţiunile exprimate vor fi afişaţi în ordine alfabetică pe lista de așteptare,
fiind menţionată în dreptul fiecăruia media obţinută la concursul de admitere.

În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut medii egale de admitere, departajarea se va
realiza pe baza următoarelor criterii:
a) opţiunea exprimată în fişa de înscriere
b) nota obținută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat
c) nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015:

 CONFIRMĂRI ŞI RETRAGERI

Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada stabilită (conform calendarului), să
confirme locul ocupat prin completarea unei fişe-tip, care se depune la secretariat.
 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanțate prin granturi de studii (Buget) vor
depune diploma de bacalaureat în original. În caz contrar vor pierde locul ocupat.
Prin confirmare, candidaţii admişi pot opta pentru două situaţii diferite:
 confirmă locul ocupat, cu menţiunea de a rămâne pe acel loc indiferent de glisările ulterioare;
 confirmă locul ocupat, dar îşi exprimă dorinţa de a participa la un nou proces de repartizare,
în urma căruia pot ocupa un loc la alt program de studii universitare de licență, în funcţie de
opţiunile exprimate pe fişa de înscriere.
Candidaţii admişi care nu confirmă în perioada cuprinsă în calendar pierd locul ocupat, fiind
excluşi de pe listele concursului de admitere. Retragerea dosarului de către candidaţii admişi sau respinşi
atrage după sine, excluderea acestora de pe listele concursului de admitere. Locurile astfel eliberate vor intra
într-un nou proces de repartizare. La noul proces de repartizare participă toţi candidaţii declaraţi admişi
care şi-au exprimat dorinţa de a participa la procesul de repartizare şi toţi candidaţii declaraţi respinşi
care nu şi-au retras dosarul.

ADMITERE FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2015: ADMITERE GEOGRAFIE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 2015:

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE:

1. Fișă – tip de înscriere ;
2. Scrisoarea de intenție;
3. Diplomă de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie legalizată/adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele
pentru promoția 2015) eliberată de către instituția de învățământ, în care se
menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat,
termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
4. Diploma de olimpic, în copie, cu premiile obținute conform Metodologiei
organizării și desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de
licență, Facultatea de Geografie,
sesiunea iulie- septembrie 2015 (numai pentru candidații care se înscriu ca
olimpici);
5. Certificat de naştere – copie legalizată;
6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată;
7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de
Geografie – în original;
8. Trei fotografii tip buletin de identitate;
9. C.I., copie;
10.Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (eliberată la
sediul Facultăţii de Geografie sau achitată în contul BCR
RO30RNCB0076010452620059 pentru IF (ZI) și pentru ID, in conformitate cu
taxele aprobate de catre Senatul Universității din București;
11.Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de
către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.S.;
12.Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul
de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
– copii legalizate după certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani
de ambii părinți);
– adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
– adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a
susținătorilor legali ;
– adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea
din București pentru susținătorii legali ai candidatului;
13.Dosar plic.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button