ȘTIRI

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITERE AGRONOMIE SI MEDICINA VETERINARA 2014 DIN CADRUL USAMV

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. ADMITERE USAMV:

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat, cu excepţia Specializării de Peisagistică, şi se organizează pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor pe domenii de studii de licenţă.

Media generală de admitere, cu excepţia Specializării de Peisagistică, se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat – limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

Media generală de admitere la Specializarea Peisagistică de la Facultatea de Horticultură se calculează ca medie ponderată astfel: 70% nota de la proba de testare a abilităţii de exprimare grafică şi a capacităţii de percepţie şi vedere în spaţiu şi 30% nota/media aritmetică de la proba de bacalaureat – limba română.

ADMITERE MEDICINA VETERINARA 2014:

De asemenea, in cazul Facultatii de Medicina Veterinara, admiterea include si un test grila, cu 100 de intrebari de chimie si biologie. Media de admitere se stabileste astfel: 50% test, 50% media de la bacalaureat.

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. Acte necesare pentru înscriere

Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.
1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de
identificare, inclusiv adresa de e-mai, numărul de telefon şi cererea de înscriere, care
se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
2. La dosar se anexează următoarele acte:
– diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia
matricolă în original sau copii legalizate (absolvenţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta adeverinţă
eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
– certificatul de naştere, în copie legalizată;
– certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau
teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi
pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
– patru fotografii tip carte de identitate;
– copie buletin/carte de identitate;
– chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la
care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata
taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se
acordă doar pentru un singur domeniu/specializare

CALENDARUL ADMITERII LA FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. 

Pe 22 iulie va fi susținută proba de competeță lingvistică pentru specializarea Medicină Veterinară în limba engleză.

Pe 25 iulie va fi susținută proba „motivația alegerii profesiei și a facultății de Medicină Veterinară din București, pentru specializarea Medicină Veterinară în limba engleză. Tot pe 25 iulie va fi susținutăproba de testare a abilităților de reprezentare grafică și a capacității de percepție și vedere în spațiu pentru specializarea Peisagistică din cadrul Facultății de Horticultură).

Pe 26 iulie se va desfășura proba scrisă (eliminatorie) pentru specializarea Medicină Veterinară în limba română.

Pe 28 iulie se va afișa rezultatul inițial.

Pe 28-31 iulie se va încasarea taxelor (taxa de înmatriculare pentru candidații înscriși pe locurile cu finanțare de la buget și taxa de înmatriculare – tranșa I a taxei de studii pentru candidații înscriși pe locurile cu taxă).

Pe 4 – 5 august se va afișa rezultatul final (studenții înmatriculați la buget și la taxă).

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. MODALITATEA DE ADMITERE

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin susținerea unei probe de concurs interviu și pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat și 30% nota/media, la alegerea candidatului, la una din probele de bacalaureat – limba română/ limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

La specializarea Peisagistică de la Facultatea de Horticultură, examenul de admitere conține o probă de testase a abilităților de reprezentare grafică și a capacității de percepție și vedere în spațiu. Media generală de admitere pentru Specializarea Peisagistică se calculează ca medie ponderată astfel: 70% nota de la proba de abilități, 30% nota/ media de la proba de bacalaureat – limba română.

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. MODALITATEA DE ADMITERE

La specializarea Medicină veterinară de la Facultatea de Medicină Veterinară, examenul de admitere se va desfășura în funcție de limba în care se desfășoară programul de studii, după cum urmează:

1. limba română: media generală de admitere se calculează ca media ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Bioloie – clasa a XI și Chimie organică (capitole din clasa a X-a și a XI-a) și 50% media de la bacalaureat.
2. limba engleză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85% media de la bacalareat, 10% motivația alegerii profesiei și a Facultății de Medicină Veterinară din București (eseul) și 5% voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor (adeverințe, recomandări).

ADMITERE FACULTATE 2014, AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button