ȘTIRI

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE: Cum se dă ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLIŢIE

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLITIE:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti are, pentru anul universitar următor, 565 de locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 38 la frecvenţă redusă. Pentru candidaţii la Facultatea de Poliţie sunt disponibile 495 de locuri, din care 115 la Drept şi 380 la Ordine şi siguranţă publică. La Facultatea de Pompieri sunt 50 de locuri, iar la Arhivistică, 20 de locuri, dintre care 10 cu taxă. Locurile la frecvenţă redusă sunt exclusiv pentru Ordine şi siguranţă publică.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, formate din probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de evaluare a cunoştinţelor (teste grilă). Probele de admitere încep în 23 iulie, cu cele eliminatorii.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLITIE:

Modificări ale prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2014, aprobate de Senatul Academiei în şedinţa din data de 18.06.2014:

I. Reformularea alin. 5 al art. 34 astfel:
(5) Cadrele didactice nominalizate de M.E.N. nu pot face parte doi ani consecutivi din oricare din
cele două comisii.

II. La art. 84 :
a. Eliminarea actualului alin. 2;
b. Reformularea actualului alin. 3 şi renumerotarea acestuia ca alin. 2, astfel:
(2) Listele finale sunt verificate şi validate de Comisia de Admitere pe Facultate, înainte de a fi
supuse spre aprobare Preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere.

III. Adăugarea la finalul Anexei nr. 1 a următoarelor precizări:
* În funcţie de numărul candidaţilor participanţi la etapa a II-a – susţinerea probelor scrise,
Comisia centrală de admitere poate propune Consiliului de Administraţie susţinerea probelor în două zile
cu decalarea corespunzătoare a calendarului activităţilor ulterioare. Modificarea calendarului se va
comunica tuturor celor interesaţi prin publicare pe site-ul Academiei şi afişare la sediul acesteia.

ADMITERE FACULTATE 2014. ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLITIE:

Înscrierile se fac în zilele de 20 şi 21 iulie (la facultăţile de Poliţie şi Pompieri), respectiv 14-25 iulie (la Arhivistică), taxa fiind de 300 de lei.

În Academia de Poliţie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:

La Facultatea de Poliţie:
* În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;

* În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Pompieri:
* În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

La Facultatea de Arhivistică:
* În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2014, pe facultăţi, specializări şi specialităţi, va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE POLIŢIE

PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 04.08.2014

Înscrierea candidaţilor: 20 – 21.07.2014, orele 8.00 – 16.00

Etapa I – eliminatorie 23.07 – 29.07.2014  

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 30.07.2014

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 31.07.2014, ora 09.00

Afişarea rezultatelor la probele scrise: 01.08.2014

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora 10.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 03.08.2014

Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 04.08.2014, ora 10.00

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE POMPIERI

PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 29.07.2014

Înscrierea candidaţilor: 20 – 21.07.2014, orele 8.00 – 16.00

Etapa I – eliminatorie: 23.07 – 24.07.2014 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli: 25.07.2014

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 26.07.2014, ora 09.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise: 27.07.2014
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 27.07.2014, ora 09.00

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 27.07.2014, ora 09.00 – 28.07.2014, ora 09.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 29.07.2014, ora 09.00

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ADMITERE 2014 LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

PERIOADA DE CONCURS: 14.07 – 03.08.2014

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 14 – 25.07.2014, orele 800 – 1600

Testarea psihologică 28.07.2014

Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică: 29.07.2014

Susţinerea probelor scrise (90 minute): 31.07.2014, ora 09.00

Afişarea rezultatelor la probele scrise: 01.08.2014

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora 10.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 03.08.2014, ora 10

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2014

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concurs

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Poliţie sau Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

a) cartea de identitate în original sau paşaportul în original ;
b) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată.
În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi;
e) acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.

ADMITERE FACULTATE 2014, ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2014

Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde următoarele acte:

a) cererea-tip de participare la concursul de admitere,
b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
c) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta copia legalizată a diplomei de bacalaureat/adeverinţei eliberată de liceu, precum şi o adeverinţă din care să reiasă că actele în original au fost depuse la altă facultate;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată;
e) copie legalizată a certificatului de naştere;
f) copie legalizată a certificatului de căsătorie – după caz;
g) cazierul judiciar al candidatului; 
h) fişă medicală tip M.A.I., pentru angajaţii civili;

i) 4 fotografii color 3/4 cm., pe suport de hârtie;
j) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare (buget/taxă),
pentru studenţii care urmează a doua specializare;
k) un dosar plic;
l) dovada plăţii taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi;
m) acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de
scutire de plata taxei, după caz.
(4) Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse
umane a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button