SMART CITY

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei.

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Facultatea de Poliţie
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă
Specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Pompieri
Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Arhivistică
Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

Înscrierea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Cererile de înscriere la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie vor fi primite în perioada 27 aprilie 2015 – 29 mai 2015, iar pentru şcolile postliceale de poliţie în perioada 27 aprilie 2015 – 07 august 2015.

Data limită de depunere a documentelor necesare pentru dosarul de recrutare al candidaţilor pentru Academia de Poliţie este 12 iunie 2015, iar pentru şcolile de agenţi ale Poliţiei Române este 21 august 2015.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Tematica şi bibliografia de concurs, graficul / calendarul desfăşurării concursului precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE POLIŢIE

PERIOADA DE CONCURS: 19.07 – 03.08.2015
Înscrierea candidaţilor 19- 20 .07.2015, orele 800 – 1600
Etapa I – eliminatorie 22.07 – 28.07.2015 – conform graficului
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli – 29.07.2015

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 30 – 31.07.2015
Afişarea rezultatelor la probele scrise 01.08.2015
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 01 – 02.08.2015, până la ora 12.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 02.08.2015
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă- 03.08.2015

FACULTATEA DE POMPIERI

PERIOADA DE CONCURS: 19.07 – 28.07.2015
Înscrierea candidaţilor 19- 20 .07.2015, orele 800 – 1600
Etapa I – eliminatorie 22.07 – 23.07.2015 – conform graficului
Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs şi săli- 24.07.2015

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 25.07.2015, ora 09.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise 26.07.2015
Prezentarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă – 26.07.2015, ora 09.00
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 26.07.2015, ora 09.00 – 27.07.2015, ora 09.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 28.07.2015, ora 09.00

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

PERIOADA DE CONCURS: 13.07 – 01.08.2015
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 13 – 26.07.2015, orele 800 – 1600
Testarea psihologică 28.07.2015, ora 09.00
Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică 29.07.2015
Susţinerea probelor scrise (90 minute) 30.07.2015, ora 09.00
Afişarea rezultatelor la probele scrise 31.07.2015, ora 09.00
Depunerea contestaţiilor la probele scrise 31.07.2015, ora 12.00 – 01.08.2015, ora 12.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 01.08.2015

VEZI AICI LOCURILE DISPONIBILE LA ADMITERE 2015 ACADEMIA DE POLIŢIE

Condiţii şi criterii specifice învăţământ cu frecvenţă – sesiunea de admitere 2015

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele:

1. Condiţii legale:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic – aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. – comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (după admitere nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic);
îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să respecte prevederile art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Mai exact, candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii ori candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

2. Criterii specifice:
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

DOSARUL DE INSCRIERE

Pentru înscriere, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliu înscris în cartea de identitate, următoarele documente:

cererea de înscriere şi CV;

copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi

copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);

copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

cazierul judiciar;

caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

3 fotografii tip buletin de identitate;

două fotografii color 9 x 12 cm;

fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

avizul psihologic;

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Suplimentar documentelor menţionate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, contituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Candidaţii care optează pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior ori şcoli postliceale ale Poliţiei Române vor constitui dosare de selecţie distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În cazul acestora fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost selectaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane ale acestora.
Dată susţinerii evaluării psihologice se comunică în timp util de către personalul cu atribuţii de recrutare cât şi pe website-urile inspectoratelor de poliţie.

În acest sens, candidaţii au obligaţia de a urmării şi a se informa cu privire la data la care au fost programaţi pentru susţinerea exemenului pshihologic.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Atenţie!
Data limită până la care candidaţii vor depune la dosar documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 12.06.2015 pentru Academia de Poliţie iar pentru şcolile de poliţie este 21.08.2015.

Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul instituţiilor de învăţământ, de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul „apt”/”inapt” şi verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi prin observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „promovat” sau, după caz, „nepromovat”.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi „inapt” pentru admitere la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va fi transmisă la şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române pentru care aceştia au a doua opţiune, prin grija Comisiei de admitere a Academiei.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa regulamentului de concurs.

În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.

La probele eliminatorii – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice – nu se admit contestaţii.

ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE 2015: CALENDAR ADMITERE ACADEMIA DE POLIŢIE, LOCURI ACADEMIA DE POLIŢIE 2015:

Probele de verificare a cunoştinţelor

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” constau într-un test grilă la următoarele discipline:
– istorie,
– limba română,
– limba străină – engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă – pentru admiterea la Facultatea de Poliţie;

Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile de poliţie ale Poliţiei Române constă într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button