SMART CITY

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015:

Acte necesare pentru înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mai, numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015:

La dosar se anexează următoarele acte:

diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copii legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată;
certificatul de naştere, în copie legalizată;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
patru fotografii tip carte de identitate;
copie buletin/carte de identitate;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015:

Calendarul admiterii

Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților în perioada 13- de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele  8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 19 iulie a.c. când nu se fac înscrieri.

ADMITEREA LA MEDICINĂ VETERINARĂ:

Examenul are loc pe 27 IULIE.

ora 8.00 ‐ accesul în sălile de concurs se face pe baza cărții de identitate
sau pașaportului și a legitimației de concurs;

ora 8.30 – distribuirea formularelor de completare a răspunsurilor;

Detalii despre ADMITEREA LA USAMV, probele de concurs, AICI.

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015:

Modalitatea de admitere

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență.
Media generală de admitere, se calculează ca medie ponderată astfel:

70% media de la bacalaureat
30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.
*La specializarea Medicină Veterinară se va proceda, în funcţie de limba în care se desfăşoară programul de studii, după cum urmează:

a. în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Biologie ‐ clasa XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat.
b. în limba engleză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85% media de la bacalaureat, 10% motivaţia alegerii profesiei şi a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti (eseu) şi 5% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări).

ADMITERE 2015 USAMV: CALENDAR ADMITERE, ÎNSCRIERI, EXAMEN MEDICINĂ VETERINARĂ- USAMV 2015:


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button