Acum știm de ce modifică STB traseele de tramvai începând de marți. Bonus, a apărut contractul prin care Nicușor cumpără cele 100 de tramvaie noi

24 mai 2021
23361 afișări
Acum știm de ce modifică STB traseele de tramvai începând de marți. Bonus, a apărut contractul prin care Nicușor cumpără cele 100 de tramvaie noi

Acum știm de ce modifică STB traseele de tramvai începând de marți, din bunăvoința unui cititor care ne-a făcut puțin uituci. Bonus, avem contractul prin care Nicușor cumpără cele 100 de tramvaie noi de la Astra Arad ce vor fi livrate începând de anul viitor.

STB a anunțat recent că va modifica, începând de marți, 25 mai, ruta mai multor trasee de tramvai din București în vederea unor lucrări de reabilitare a căilor de rulare. Liniile 11 și 35 se suspendă, iar liniile 1, 10 și 19 vor suferi modificări.

Reabilitarea șinelor pregătită pentru noile tramvaie ce vor veni vara viitoare

Reabilitarea șinelor se face pentru acomodarea noilor tramvaie, care ar trebui să fie livrate începând cu vara anului 2022, mai exact din august, cum ne-a reamintit recent un cititor B365.ro.

În prezent, căile de rulare actuale satisfac nevoile vagoanelor în uz, însă nu și pe cele noi care folosesc alte tehnologii. Mai mult, se vor reface și o parte din stații, mai ales că tramvaiele noi sunt cu 10 metri mai lungi decât cel mai lung tramvai din flota curentă a RATB. Până în 2022 ar trebui refăcute aproximativ 100 km de șină în Capitală.

Mulți bucureșteni se plâng că sunt numeroase linii de tramvai ce trebuie refăcute, fiind un adevărat pericol pentru călători, care sunt nevoiți să suporte toate neajunsurile unor șine învechite și de multe ori defecte sau întrerupte.

Noile tramvaie vor intră și pe liniile 35 și 1 / 10

Tramvaiele noi de la Astra au 36 de metri, podeaua coborâtă integral şi cinci uşi duble. Contractul include, de asemenea, piesele de schimb, consumabilele, serviciile de punere în funcţiune, servicii de întreţinere, service şi remedierea defecţiunilor pe perioada garanţiei.  Totodată, câştigătorul va asigura şi şcolarizarea personalului care va opera tramvaiele, mai precizează STB.

Șinele trebuie reparate până în august 2022, altfel riscăm să le stricăm rapid

Ionuț Ciurea, director executiv la Asociația Pro Infrastructură, a explicat, într-un interviu la RFI, că nu sunt nu chiar cele mai bune tramvaie de pe piață, dar sunt competitive, însă au nevoie de șine noi altfel se vor strica din cauza infrastructurii precare.

„Este bine că au fost luate pe bani europeni, care vor rămâne într-o măsură importantă în țară pentru ca tramvaiele vor fi făcute de compania românească Astra Arad. Tramvaiele vor fi construite pe platformă Siemens, care este un producător renumit în domeniu”, a explicat Ciurea.

Primul tramvai de la Arad ar putea ajunge în București abia anul viitor

Și asta pentru că prototipul poate fi livrat în primele 15 luni, potrivit condițiilor contractuale, urmând ca, începând de la acel moment să fie furnizate patru tramvaie în fiecare lună, timp de 40 de luni. Totuși, deja există o serie de probleme care trebuie rezolvate până atunci.

Noile tramvaie vor dispune de garaține totală timp 5 ani sau 300.000 km.

Club Feroviar a prezentat actualul contract încheiat între Nicușor Dan și Astra Vagoane

Contractul de furnizare a 100 de tramvaie a fost încheiat în temeiul Legii Nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Suma contractului este de 840.882.207,00 lei, fără TVA, aproximativ 200 de milioane de euro, iar banii provind din fonduri europene.

Contractul a fost prezentat recent de Club Feroviar.

Vezi DOCUMENTUL AICI

Ce prevede contractul

1. Părțile contractante
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în calitate de Achizitor, reprezentat prin dl. Nicușor DAN, Primar General, cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod de înregistrare fiscală 4267117, telefon/fax:                           021/305.55.30, având contul cu numărul R017 TREZ 24A8 4030 2710 102X, deschis Ia Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publice a Municipiului București, și ASOCIEREA ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (LIDER) — CRRC QINGDAO SWAN  CO., LTD (ASOCIAT), în calitate de Furnizor, reprezentată prin Vasile Diaconescu — Director General, cu sediul în str. Petru Rareș, nr.1-3, Arad, jud. Arad, țară România, cod poștal 310210, telefon 0257233651, fax 0257270185, cod fiscal RO 10966616, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comer(ului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/536/1998, cont de trezorerie R007 TREZ 0215 069X XX00 1957 deschis Ia Trezoreria Municipiului Arad, au încheiat prezentul Contract.

2.  Obiectul și prețul contractului
2.1.  Furnizorul se obligă:
a) sä livreze un număr de 100 bucăți tramvaie, conform Graficului de livrare tramvaie din
Anexă 1 Ia contract;
b) să livreze SDV-urile și echipamentele specifice, soft-urile de aplicație (cu licență nelimitată în timp), piesele de schimb și materialele de prima dotare, agregatele și unitățile electronice de comandă de prima dotare, reperele consumabile și de mare uzură, materialele consumabile și de mare uzură prevăzute în anexele Ia contract;
c) sä presteze activitățile de service și de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție,
conform prevederilor caietului de sarcini;
d) să presteze instruirea personalului Achizitorului, în conformitate cu obligățiile asumate
prin prezentul contract, prin propunerea tehnică și propunerea financiară.

Prețul contractului

2.2. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul de 840.882.207,00 lei, fără TVA,
pentru Îndeplinirea contractului de furnizare menționat la art. 2.1. Prețul include valoarea
cheltuielilor de transport, prețul poliței RCA valabilă 6 luni, precum și toate taxele legale
2.3.   Subansamblurile/piesele/materialele/consumabilele/etc. pentru furnizarea a 100 de
tramvaie vor fi facturate defalcat autorității contractante, conform propunerii financiare.

2.4. Prețul include valoarea cheltuielilor de service respectiv cheltuielile pentru reviziile
planificate și cheltuieli pentru remedierea defecțiunilor în termen de garanție din vină
furnizorului astfel, pentru perioada de full warranty 5 ani sau 300.000 km, cheltuieli pentru
service includ costul tuturor consumabilelor necesare pentru reviziile planificate și pentru
remedierea defecțiunilor în termen de garanție din vină furnizorului, de asemenea include
costul transportului sau de deplasare al tramvaielor în vederea efectuării remedierii
defecțiunilor.
2.5. Prețul include costul consumabilelor pentru Întreținerea și mentenanță zilnică pentru
perioada fullwarranty.
2.6. Prețul include costul echipamentelor după cum este specificat în Anexă 2, Anexă                  3,
Anexă 4, Anexă 5, Anexă 6 §i Anexă 7 Ia prezentul Contract.
3.  Durata contractului
3.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul contractului precizat Ia art.
2.1, conform graficului de livrare din Anexă la Contract, în termen de 40 de luni de la
semnarea contractului.
3.2. Contractul are durata de valabilitate [Ana la dată ieșirii din garanție a ultimului tramvai
Iivrat.

4. Definiți

4.1. În prezentul contract urmalorii termeni vor fi interpretați astfel:
a) contract — contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, potrivit
art.3, alin.1, lit.1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările              §i
completările ulterioare încheiat în scris între unul sau mai mulți operator’ economici Și una
on mai multe autorități contractante, care are că object furnizarea de produse.
b) achizitor   furnizor – partite contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul
contract;
c) prețul contractului— suma cu caracter maximal așa cum această este stabilită în articolul
2.2 al Contractului de furnizare care reprezintă bugetul total al Contractului de Furnizare;
d) produse

—  echipamentele,  mășinile,  utilajele și  orice  alte  bunuri,  cuprinse  în
anexă/anexele la contract, pe care furnizorul se obligă conform clauzelor contractuale să
le furnizeze Achizitorului;
e) servicii — servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea
produselor, și orice obligații care revin furnizorului prin contract;
I                                                                                                     )                                                                                standarde — standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în
Caietul de sarcini §i în propunerea tehnică;
g) oferta — documentația care cuprinde propunerea financiară Și propunerea tehnică;
h) propunerea tehnică — document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de
sarcinil, stabilite de Achizitor;
i)  omologare CE de tip – procedura prin care Autoritatea Feroviară Română sau autoritatea
de omologare a unui alt stat membru certifica faptul că un tip de vehicul, sistem,
components sau unitate tehnică separată respects dispozițiile administrative ci cerințele
tehnice din legislația UE;

26. Clauze speciale

26.1. Prezentul contract, Împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau,
reprezintă voință părților Și înlătura orice neînțelegere verbală dintre acestea, anterior sau
ulterior Încheierii lui.
26.2. Orice modificare a valorii procentuale a TVA va atrage după sine modificarea în consecință

27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limbs română.
28. Comunicări
28.1. În Înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte
va fi considerată valabil Îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți Ia adresa menționată
pe pagină înțâi a prezentului contract sau Ia reprezentantul Furnizorului din România.
28.2. În cazul în care comunicarea /notificarea va fi transmisă prin poștă, această va lua formă
unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, care se considers că a fost primită de către
destinatar în trei zile de Ia dată predării confirmării de primire de către părți serviciului poștal.
28.3. Comunicările/notificările verbale, prin fax., e-mail neconfirmate în termen de 24 de ore vor
fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire.
28.4. Reclamațiile defecțiunilor aparate în termen de garanție vor fi transmise reprezentantului
Furnizorului din România, care va completă procesul-verbal de constatare.
29. Legea aplicabilă contractului
29. 1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29.2. Partite contractante vor respectă legislația română în vigoare.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi  15.05.2021.

Cookies