ARHIVA B365

Acordarea ajutorului de încălzire, suspendată temporar

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii care intenţionează să solicite acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 că este necesar să depună, pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere, următoarele acte doveditoare:

1. Acte privind
componenţa familiei:
– actele de identitate ale solicitantului
şi membrilor familiei (BI, CI, CIP);
– certificatele de naştere ale copiilor în
vârstă de până la 14 ani;
– certificatul de căsătorie sau, după caz,
hotărârea de divorţ;
– adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari
în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele
acestora şi codul client.
– hotărâre definitivă de încuviinţare a
adopţiei, de plasament familial al minorului, acolo unde este cazul;
– actul din care să rezulte calitatea de
tutore sau curator, acolo unde este cazul.
– alte documente solicitate, după caz.
2. Actele privind veniturile, după caz:
– adeverinţă de salariat, din care să
reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană
etc;
– talon de şomaj;
– talon de alocaţie de stat;
– talon de pensie, pentru toate categoriile
de pensii;
– talon de indemnizaţie, pentru toate
categoriile de indemnizaţii;

– adeverinţă eliberată de Casa de Pensii
Sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
– certificat de încadrare în grad de
handicap;
– adeverinţă de venit eliberată de
Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2012-2013 pentru toţi membrii
adulţi, indiferent de venitul obţinut(în funcţie de veniturile
obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un
extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă
persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3.000
lei).
– alte documente doveditoare, după caz.
3. Acte privind
regimul locuinţei, după caz:
– contractul de vânzare – cumpărare deţinut
de titular;
– contractul de vânzare-cumpărare cu clauză
de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
– actul de succesiune deţinut de titular;
– contractul de închiriere deţinut de
titular;
– contractul de comodat deţinut de titular;
– împuternicirea legală întocmită de
proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de
reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
– alte documente solicitate, după caz.
4. Acte privitoare la
furnizorul de gaze sau de energie electrică: factura emisă de GDF SUEZ
ENERGY ROMANIA, respectiv de ENEL
Pentru
persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la
energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza
altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de
negaţieeliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că
nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi certificatul
fiscaleliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.
Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere
vor fi primite numai însoţite de documentele solicitate mai sus. Cererea
şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare
privind componenţa familiei şi veniturile realizate se înregistrează la Serviciul
Ajutor Social din
cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul
din Str. Floare Roşie nr.7A.
Informaţii
suplimentare găsiţi pe pagina web a instituţiei: www.asistentasociala6.ro


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button